Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Kwalifikacja wojskowa

W dniu 19 lutego 2019 roku w powiecie kolskim rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 14 marca. Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w pomieszczeniach budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole, ul. Blizna 37, w godz. 7.30 - 15.30.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnasty rok życia są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i dokonanie wstępnego przeznaczenia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz założenie lub aktualizacja ewidencji  wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej odpowiada Starosta Kolski. Starosta przedstawia wojewodzie kandydatów do powołania do składu powiatowej komisji lekarskiej, zapewnia pomieszczenia, ich wyposażenie, porządek oraz bezpieczeństwo pracy organów uczestniczących w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Zatrudnia osoby do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osobę do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej. Za organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w imieniu Starosty Kolskiego odpowiedzialny jest Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole. Pracownicy wydziału pełnią funkcje sekretarzy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kole.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

W dniu 18 stycznia 2019 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze Wielkopolski. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2018.1459 z późn. zm.). W roku 2019 dotyczy osób określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982).

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/kwalifikacja-wojskowa-2019-r

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.