Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

XXXV sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 29 czerwca br. w świetlicy szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Zdzisław Domański, który serdecznie powitał Posła na Sejm RP Leszka Galembę, radnych, działaczy samorządowych, szefów służb mundurowych, naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych i związków zawodowych oraz media.

W porządku obrad znalazło się 21 punktów obejmujących szeroki zakres tematyczny. Na wstępie Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił obszerne sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za miesiąc czerwiec 2017 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 20 maja do 21 czerwca 2017 r.

Pierwsza część XXXV sesji miała charakter absolutoryjny. Po przedstawieniu sprawozdań i informacji oraz odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęto niezwykle ważne uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r,

- absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Obydwie uchwały podjęto jednogłośnie głosami 20 radnych.

Po stronie dochodów wykonanie wyniosło 76.446.860,62 zł, co stanowi 95,85% planu dochodów. Wydatki ostatecznie wyniosły 73.670.812,75 zł, tj. 88,06% planu. Budżet wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.144.090,48 zł zamknął się nadwyżką w wysokości 2.776.047,87 zł.

W dalszej części sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli kolejne uchwały dotyczące:

- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.,

- regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski,

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego,

- delegowania 2 radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kole,

- pokrycia wyniku finansowego netto przez SP ZOZ w Kole,

- wprowadzenia zmian do Statutu SP ZOZ w Kole.

W zapytaniach i interpelacjach podniesiono sprawę możliwego wycieku danych pacjentów i pracowników szpitala z powodu niezabezpieczenia serwera. Dyrektor SP ZOZ poinformował o wyciągniętych konsekwencjach w stosunku do osób odpowiedzialnych.

Poruszono również sprawę grożącego zamknięcia w jednym czasie trzech przejazdów kolejowych na terenie gminy Chodów (w Rdutowie, Domanikowie i Turzynowie) w związku z modernizacją linii Warszawa-Poznań. Poinformowano, że będzie podjęta interwencja.

W trakcie sesji udzielono głosu pełniącej funkcję Burmistrza Kłodawy Dorocie Galus, która przedstawiła wspólny protest władz Kłodawy i Kopalni Soli w Kłodawie w sprawie zgody na zbieranie i magazynowanie odpadów przez ANACO Sp. z o.o. w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni. Celem protestu było nieprzedłużanie wygasającej z dniem 30.06.2017 r. decyzji zezwalającej Spółce ANACO na prowadzenie tego rodzaju działalności. W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk poinformował, że przy wydawaniu zezwolenia zachowane zostały wymogi prawne. Z założenia nie było zagrożeń dla zdrowia i życia oraz środowiska naturalnego, lokalizacja działalności była zgodna z miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania, była również zgoda właściciela terenu. Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek podkreślił, że przed wydaniem zgody na dalsze składowanie odpadów raz jeszcze dokładnie sprawdzone zostaną wszystkie uwarunkowania prawne. Poseł na Sejm RP Leszek Galemba zaoferował wsparcie dla działań Starosty Kolskiego w rozwiązaniu tego trudnego problemu.

Miłym akcentem sesji było wyróżnienie mieszkającego w Kole, świetnego kulturysty Marcina Kotleszki, który w roku 2017 został mistrzem Polski w kategorii plus 180 cm, a ponadto zajął 2 miejsce w niezwykle prestiżowych zawodach Arnold Classic organizowanych w Columbus (USA) przez słynnego Arnolda Schwarzeneggera. Podkreślono, że Marcin Kotleszka znakomicie promuje Powiat Kolski zarówno w kraju, jak i za granicą.

XXXV sesja Rady Powiatu Kolskiego była również okazją do prezentacji Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej. Jego wiceprzewodnicząca Kazimiera Wróblewska zaprosiła na stronę internetową tej organizacji i podziękowała za dotychczasowe wsparcie. Podziękowania i życzenia skierowane były do: posła na sejm RP Leszka Galemby oraz samorządowców z naszego powiatu – Wieńczysława Oblizajka, Zdzisława Domańskiego, Marka Kowalewskiego, Czesława Marka, Grzegorza Fiałkowskiego, Rafała Ławniczaka, Janiny Roszkiewicz i Ewy Ochędalskiej. W przemiłej ceremonii uczestniczył także Wójt Gminy Chodów Henryk Tomczak.

  • autor: Władysław Zieleśkiewicz

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.