Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

XXXVI sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 31 lipca br. w budynku Starostwa odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, który serdecznie powitał radnych, działaczy samorządowych, naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Sesja zwołana została dodatkowo, poza rocznym planem posiedzeń, ze względu na pilne sprawy budżetowe. W porządku obrad znalazły się 3 główne zagadnienia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

- Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – Pozostała działalność o kwotę 241 211,84 zł z jednoczesna zmianą kwalifikacji budżetowej z pomocy finansowej na dotację celową do Województwa Wielkopolskiego.

- Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń warsztatów ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole” w związku z dodatkowymi robotami budowlanymi nie objętymi pierwotną umową podpisaną z wykonawcą. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków, dział 854, rozdział 85403, §6050 o kwotę 140 000,00 zł.

- Zwiększa się plan dochodów w KPPSP w Kole z tytułu zwrotu środków finansowych w związku z uznaną reklamacją zakupionego materiału w 2015 r. Dochody zwiększa się: dział 754, rozdział 75411 § 0940 o kwotę 69,00 zł. Wydatki zwiększa się dział 754, rozdział 75411 § 2950 o kwotę 69,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zwrot dotacji z 2015 r. do Wojewody Wielkopolskiego.

- Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Turzynów – Bowyczyny i 2150P Domaników – Bowyczyny” celem utrzymania proporcji 40% gmina, 60% powiat w kosztach inwestycji. Wydatki zwiększa się: dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 200,00 zł.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027.

Zmiany wynikają z następujących przyczyn:

Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVI/240/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

Dokonania zmian w załączniku nr 2.

1) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w związku ze zwiększeniem wartości projektu oraz wydłużeniem okresu realizacji.

Okres realizacji: 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 347 508,20 zł, z tego:

2017 r. – 6 950,16 zł

2018 r. – 184 179,35 zł

2019 r. – 156 378,69 zł

Dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/181/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Na wniosek części partnerów Projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" zaakceptowano propozycję, by przekazywanie środków odbywało się w formie dotacji. Wobec powyższego konieczne i uzasadnione było podjęcie niniejszej uchwały.

Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.