Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

XL sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 30 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XL sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, który serdecznie powitał radnych, działaczy samorządowych, naczelników wydziałów, kierowników służb i jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych oraz media.

W porządku obrad znalazło się 17 punktów obejmujących szeroki zakres tematyczny. Na wstępie Wicestarosta Marek Banaszewski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za miesiąc listopad oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 23 października do 24 listopada 2017 r.

W części sprawozdawczo-informacyjnej sesji przedstawiono Informację Powiatowego Zarządu Dróg z działalności w roku 2017. Wystąpienie Dyrektora PZD wywołało ożywioną dyskusję, przedmiotem której było postulowane zatrudnienie 2 pracowników pionu technicznego oraz doposażenie w tabor samochodowy i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Sugerowano, by źródłem finansowania zakupów dla PZD były środki pozyskiwane z tytułu zajęcia pasa drogowego. Informacja PZD uzyskała wcześniej pozytywną opinię Komisji Gospodarczej Rady Powiatu Kolskiego, a na sesji została przyjęta przez aklamację.

Podczas XL sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 7 uchwał. Dwie spośród nich przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotyczyły:

 • zmiany uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku,
 • uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019”.

Kolejne dwie uchwały obejmowały problematykę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole i dotyczyły:

 • zbycia aktywów trwałych SP ZOZ w Kole,
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ za rok 2017.

W dalszej części XL sesji podjęto uchwały w sprawach:

 • obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego, (dotyczy planowanej budowy telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego)
 • nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego” (dla 3 osób)
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Z wyjątkiem jednej wszystkie uchwały XL sesji podjęte zostały jednogłośnie.

W zapytaniach i interpelacjach poruszono sprawy:

 • trudności w realizacji przebudowy ulicy Przemysłowej w Kole,
 • usunięcia pozostałości po słupach oświetleniowych w rejonie ulic Składowa i Opałki,
 • uszkodzenia przejazdów kolejowych i odcinków dróg przez ciężkie pojazdy 2 działających firm na terenie Gminy Chodów,
 • nowych miejsc parkingowych przy kolskim szpitalu i umowy z nowym operatorem.
 • kosztów remontu dachu nad pomieszczeniami SOSW przy ulicy Kolejowej w Kole,
 • nowego logotypu Powiatu Kolskiego,
 • zawieszenia herbów poszczególnych gmin w sali obrad sesyjnych.

Ostatnia z interpelacji wywołała dłuższą dyskusję, w wyniku której Rada Powiatu Kolskiego głosami 16 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła stanowisko o ponownym zawieszeniu herbów gmin Powiatu Kolskiego w sali obrad.

 • autor: Władysław Zieleśkiewicz

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.