Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"

 

Powiat Kolski jako partner Powiatu Tureckiego realizuje wspólnie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

 

NAZWA PROJEKTU

„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".

 

CELE PROJEKTU

Cel główny projektu zbieżny jest z założeniami działania 9.3 i przypisanym mu celem strategicznym tj.: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem projektu jest bowiem inwestycja w infrastrukturę edukacyjną – zakup sprzętu i wyposażenia dla 3 placówek edukacyjnych.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

  • wyrównywanie szans rozwojowych między regionami,

  • wzrost aktywności zawodowej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi wkraczających na rynek pracy,

  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  • odpowiedź na zdiagnozowane zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy,

  • podniesienie jakości i poziomu kształcenia w szkołach zawodowych,

  • lepsze przygotowanie przyszłych pracowników do wejścia na rynek pracy,

  • odpowiedź na realne zapotrzebowanie ze strony lokalnych pracodawców i zgodne z oczekiwaniami mieszkańców,

  • poprawa jakości i poziomu nauczania w szkołach,

  • rozwój kompetencji kluczowych,

  • poprawa estetyki miejsca nauki i pracy (ZST Koło).

 

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja celu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatów tureckiego i kolskiego. Projekt będzie miał istotny wpływ na jakość kapitału ludzkiego w Wielkopolsce, bowiem działania edukacyjno-szkoleniowe stanowią jeden z najbardziej istotnych czynników dla jakości zasobów ludzkich, a wysoka jakość czynnika ludzkiego należy do najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego i społecznego.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wartość projektu wynosi 15 mln zł

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 13,3 mln zł.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.