Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Karty rabatowe dla jednostek OSP

Dnia 19 grudnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej o wdrożeniu Programu Karta Rabatowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która uprawnia czynnych członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym do otrzymania w danym miesiącu kalendarzowym opustu cenowego w wysokości 8 gr brutto za 1 litr paliwa na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA. Karta rabatowa uprawnia do zakupu paliwa w maksymalnej ilości do 200 litrów w jednym miesiącu kalendarzowym.

W dniu 28 grudnia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kole Komendant Powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik przekazał 409 kart rabatowych dla 13 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz omówił regulamin korzystania z programu.

 • autor: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska KP PSP w Kole

IV sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 27 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się IV sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek. Następnie serdecznie powitał radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek, media i wszystkich obecnych.

Porządek obrad składał się z 14 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. Na wstępie Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 10 grudnia do 21 grudnia. Starosta Robert Kropidłowski w swoim wystąpieniu powiedział, że Wydział Komunikacji i Transportu będzie otwarty w każdy poniedziałek do godz. 17.00 od 21 stycznia 2018r.

Podczas IV sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 5 uchwał, które dotyczyły m in.:

- skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kole;

- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.;

- wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027;

- uchwalenia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok;

- zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W punkcie zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radna Alicja Wapińska

W imieniu mieszkańców ul. Kolejowej w Kole zwraca się z prośbą o wykonanie remontu chodnika na ulicy Kolejowej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Opałki do skrzyżowania z ulicą Blizna.

Remont chodnika mógłby zostać sfinansowany z nadwyżki budżetowej. Korespondencję w tym temacie prowadzi z poprzednim Zarządem Powiatu od maja 2018r. Wówczas otrzymała odpowiedź, że inwestycja może być zrealizowana jeżeli Gmina Miejska Koło wyrazi wolę dofinansowania wysokości 50 % kosztów. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wykonał wizję lokalną obszaru i również potwierdził konieczność wykonania remontu chodnika.

2. Radny Mariusz Kozajda

Prosi, aby PZD w Kole przesyłało informacje do Biura Rady o zakończeniu robót danej inwestycji na co najmniej 7 dni przed odbiorem. Do Biura Rady pisma trafiają na 3 dni przed odbiorem i potem jest krótki okres czasu na poinformowanie radnych o terminie odbioru.

Jednym z najistotniejszych spraw na IV sesji było podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa powiatu kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2019-2027 ze względu na prognozy spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których spłata upływa w 2027. Natomiast wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia wynikająca z umowy poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole kończą się w 2025 roku.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2019r. wynikają z projektu budżetu powiatu na 2019 rok, natomiast w latach 2020-2027 oparte są na planowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźnikach inflacji.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019r.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan dochodów po autopoprawkach wynosi 82 773 604,85 zł, na te kwotę składają się:

 • dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8 348 071,00 zł,

 • dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych w kwocie – 500 000,00 zł i osób fizycznych w kwocie 16 895 245,00 zł,

 • subwencja ogólna w kwocie 45 065 164,00 zł, na którą składają się: część oświatowa – 36 400 018,00 zł, część wyrównawcza – 6 781 514,00 zł, część równoważąca – 1 883 632,00 zł.

 • pozostałe dochody w tym własne w kwocie 11 965 124,58 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zaplanowano w kwocie – 83 552 540,66 zł, na tę kwotę składają się:

 1. wydatki na realizację zadań oświatowych – 39 979 008,33 zł,

 2. administrację publiczną – 10 853 658,00 zł,

 3. bezpieczeństwo publiczne – 176 900,00 zł,

 4. pomoc i opiekę społeczną – 6 098 867,00 zł,

 5. wydatki na zadania majątkowe – 9 309 600,78 zł,

 6. pozostałe wydatki – 17 134 506,55 zł.

Planowane inwestycje to m.in:

- budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce – 2 100 000,00 zł,

- przebudowa ulicy Nagórnej w Kole – 2 250 000,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica – 548 000,00 zł

- przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi – 600 000,00 zł.

Radni Powiatu Kolskiego jednomyślnie podjęli w/w uchwały.

 

Uroczysta sesja Rady Powiatu Kolskiego

 

W części uroczystej życzenia noworoczne złożyli Przewodniczący Rady Marek Świątek i Starosta Kolski Robert Kropidłowski.

Głos zabrał Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, który poinformował, że Pani Zdzisława Rzepka jest kombatantką zasłużona dla regionu – członkini Szarych Szeregów pseudonim „Wiesia”. Jej zgrupowanie wchodziło w skład batalionu „Zośka” pododdział „Miotły”. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka i łączniczka. Uniknęła niewoli, po wojnie wróciła do rodzinnego Koła. Odznaczenie w imieniu Pani Zdzisławy Rzepki odebrała córka. Podczas uroczystości list gratulacyjny z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z rąk Starosty odebrał bryg. Krzysztof Żurawik.

Życzenia dla wszystkich zebranych przekazali również ks. kanonik Józef Wronkiewicz, który jednocześnie odebrał statuetkę jako podziękowanie za pomoc w organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka oraz przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej Oddział w Kole Michał Wróblewski.

Zaproszeni goście mogli wysłuchać części artystycznej w wykonaniu Chóru Farnego LUTNIA im. Stanisława Moniuszki w Kole.

 • autor: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu

Obchody stulecia Powstania Wielkopolskiego

W dniu 27 grudnia 2018 roku świętowaliśmy obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Organizatorami uroczystości byli: Stowarzyszenie „Kolscy Patrioci”, Starostwo Powiatowe w Kole oraz Urząd Miejski w Kole. Dzień ten stanowił doskonałą okazję, aby uczcić wydarzenia sprzed 100 lat oraz oddać hołd bohaterom Powstania Wielkopolskiego.

Uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole, gdzie zebrały się poczty sztandarowe, zaproszeni goście, w tym: przedstawiciel parlamentu Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba, władze Powiatu Kolskiego na czele ze Starostą Kolskim Panem Robertem Kropidłowskim, władze Miasta Koła na czele z Burmistrzem – Panem Krzysztofem Witkowskim, radni powiatowi i miejscy, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, związków, organizacji, przedstawiciele duchowieństwa, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Kole, osoby zaprzyjaźnione z Powiatem Kolskim oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

Uroczystość prowadził kmdr ppor. rezerwy Robert Jokiel – inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole. Obchody rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, któremu towarzyszyło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Przy dźwiękach Marsylianki Wielkopolskiej wciągniecia flagi Powiatu Kolskiego i flagi Powstania Wielkopolskiego dokonali uczniowie klasy mudurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą. Następnie głos zabrał Prezes Stowrzyszenia „Kolscy Patrioci” Pan Sławomir Grabowicz , który przybliżył zebranym historię Powstania Wielkopolskiego oraz przedstawił program obchodów. Dla uczczenia pamięci Postańców Wielkopolskich o godz. 16.40 uruchomione zostały syreny alarmowe. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami „Poległym Obywatelom Miasta Koła Za Wolność i Ojczyznę w latach 1914-1918, 1939-1945” oraz „Pamięci Zasłużonym Obywatelom Ziemi Kolskiej, którzy po 123 latach niewoli 11.11.1918 r. wprowadzili Pierwszy Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego”.

O godz. 17.30 w klasztorze Ojców Bernardynów w Kole odprawiona została Msza Święta w intecnji uczestników walk powstańczych koncelebrowana przez O. Doroteusza Lipińskiego oraz O. Zygmunta Charymskiego. Po zakończeniu Mszy Św. nastąpił przemarsz pod pomnik „Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914-1918, 1939-1945” nad kanałem ulgi rzeki Warty, gdzie uczestnicy obchodów zapalili symboliczne znicze, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W tym miejscu głos zabrali Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Pan Tomasz Nuszkiewicz, Burmistrz Miasta Koła Pan Krzysztof Witkowski, Prezes Stowarzyszenia „Kolscy Patrioci” oraz Wicestarosta Kolski Pan Sylwester Chęciński.

Spotkanie opłatkowe u kolskich strażaków

Dnia 21 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kole odbyło się spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów pożarnictwa z funkcjonariuszami i pracownikami korpusu służby cywilnej komendy. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztof Żurawik złożył wszystkim życzenia zdrowych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia. Do życzeń dołączyli się również Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Wicestarosta Sylwester Chęciński, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. insp. Artur Foryński oraz ksiądz kapelan Wojciech Szczepankiewicz. Po wspólnym odmówieniu modlitwy i zaśpiewaniu kolędy, wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i zasiedli do tradycyjnej, wigilijnej wieczerzy.

 • autor: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska KP PSP w Kole

Finał konkursu plastycznego w PiMBP w Kole

Wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Nisse” zorganizowanym przez Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Celem konkursu było: przybliżenie kultury ludów północy oraz rozbudzenie wyobraźni dziecka, wyzwolenie swobodnej ekspresji twórczej i prawidłowe operowanie różnymi technikami plastycznymi.
Tematem i zadaniem – wykonanie figurki Nisse. (Nisse to bożek domowy w duńskiej i norweskiej kulturze ludowej. W Szwecji nisse nazywa się tomte. Nisse przypomina krasnoludka. Zazwyczaj przedstawiany jest jako postać wzrostu małego dziecka, z siwą brodą i czerwoną czapeczką. Nisser opiekowały się domem i obejściem w nocy, gdy gospodarze spali. W zamian oczekiwały drobnych prezentów (pożywienia). Niezadowolone, płatały psikusy. Dzisiaj nisser kojarzone są głównie ze świętami Bożego Narodzenia. Są pomocnikami Świętego Mikołaja w Skandynawii w okresie świątecznym, obecne są w piosenkach, telewizyjnych programach dla dzieci, w sklepach i na pocztówkach.).

Warsztatem: technika plastyczna – przestrzenna; materiały dowolne.

Na konkurs nadesłano 50 prac z: Przedszkoli Miejskich: nr 1 w Kole, nr 3 w Kole (opiekun: Karolina Adamczewska-Zawadzka, Aneta Bartłomiejczak, Marzena Pączkowska, Iwona Szczesiak, Maria Wituła), nr 5 w Kole (o: Karolina Szuligot, Katarzyna Tomczak); Szkół Podstawowych w: Bierzwiennej Długiej (o: Kinga Estkowska, Iwona Skibińska), nr 1 w Kole (o: Elżbieta Olejniczak), nr 3 w Kole (o: Kinga Estkowska, Renata Wabnic-Osowska), nr 4 w Kole (o: Magdalena Plucińska), Łuczywnie (o: Małgorzata Cugier), Osieku Wielkim (o: Renata Kawka).

Jury (przewodnicząca – Ewelina Jasińska, historyk sztuki, Anka Pietruszka, bibliotekarz) przyznało nagrody w kategoriach:

dzieci w wieku przedszkolnym

I miejsce – Paulina Rosiak, Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej
II miejsce – Ludmiła Hanefeld, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole
III miejsce – Marcel Rejniak, Szkoła Podstawowa w Osieku Wielkim
wyróżnienie – Aleksandra Sobolewska, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole uczniowie

klas 4-6 szkół podstawowych:

I miejsce – Roksana Wituła, kl. 6, Szkoła Podstawowa w Dąbiu
II miejsce – Norbert Pejcz, kl. 5 c, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
III miejsce – Filip Kaźmierczak, kl. 4, Szkoła Podstawowa w Dąbiu
wyróżnienie – Bartosz Nowakowski, kl. 4 b, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i gimnazjów

I miejsce – Dominika Pejcz, kl. 7 b, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole
II miejsce – Iga Gaj, kl. 3, Gimnazjum w Łuczywnie
III miejsce – Klaudia Kuczmańska, kl. 7, Szkoła Podstawowa w Łuczywnie
wyróżnienie – Natalia Piasecka, kl. 7, Szkoła Podstawowa w Łuczywnie

Organizator dziękuje dzieciom i młodzieży za udział w konkursie, nauczycielom za pomoc i ukierunkowanie młodych artystów.

Nagrody laureatom konkursu wręczono 20 grudnia br. o g. 9:00 w Czytelni PiMBP w Kole.

 • autor: Anna Pietruszka - PiMBP w Kole

Akcja informacyjno-promocyjna funkcjonariuszy KP PSP w Kole

W miesiącu grudniu 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kole rozpoczęli świąteczną  akcję informacyjno-prewencyjną w placówkach edukacyjnych powiatu kolskiego.

Akcja  połączona jest  z przekazywaniem strażackich kalendarzy plakatowych na 2019 rok. Na odwrocie kalendarza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. bryg. Leszek Suski ogłosił cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży. Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, szeroko pojętego bezpieczeństwa: na wypadek zagrożenia oraz zdobytej wiedzy o straży pożarnej w Polsce.

Podczas wizyt w placówkach edukacyjnych funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kole przedstawiali gronu pedagogicznemu oraz dzieciom zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym. W związku z trwającym sezonem grzewczym, wyjaśniali czym jest tlenek węgla, jakie objawy mogą sugerować śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony czadu oraz jak należy postępować w przypadku zatrucia.

 • autor: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska KP PSP w Kole

Życzenia świąteczno-noworoczne