Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

XLV sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 27 marca 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, który poinformował, że dzisiejsza sesja będzie poświęcona głównie pomocy społecznej i tym wszystkim, którzy w sferze pomocy społecznej działają. Następnie serdecznie powitał radnych, naczelników wydziałów, Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Kole wraz ze Współpracownikami i Mieszkańcami oraz Siostrami Orionistkami i Związkami Zawodowymi, Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole i Kłodawie wraz ze Współpracownikami i Uczestnikami, Przewodniczących i Prezesów Organizacji Pozarządowych wraz z Członkami, Cech Rzemiosł Różnych w Kole, Związki: Niewidomych, Emerytów, Rencistów, Inwalidów, Głuchoniemych, Pana Dariusza Borowiaka, media oraz wszystkich obecnych.

Porządek obrad składał się z 23 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. Na wstępie Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu za miesiąc luty oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 19 lutego – 15 marca.

W części sprawozdawczej omawiane było „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2017r.”, które przedstawiła dyrektor Urszula Polewska. Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu Kolskiego przez aklamację. W punkcie tym głos zabrał Pan Dariusz Borowiak, podopieczny Fundacji „Zobaczyć morze”, członek rejsu „Odra dla zuchwałych”, który opowiedział o swoich sukcesach, marzeniach i pasji do żeglarstwa. Pan Borowiak był jednym z członków załogi Yacht Clubu, która pobiła rekord Polski na trasie z Gliwic do Szczecina, pokonując 660 km Odrą. Na koniec tego rejsu załoga miała możliwość uczestniczenia w koncercie słynnego śpiewaka Andrei Bocellego. Pan Dariusz Borowiak poinformował, że został zakwalifikowany do wyprawy na przylądek Horn i będzie pierwszym niewidomym Polakiem, który opłynie ten przylądek. Zachęcił obecnych do wsparcia finansowego jego wyprawy.

Radny Grzegorz Fiałkowski odczytał list gratulacyjny dla Pana Dariusza Borowiaka od Posła RP Leszka Galemby, a Starosta Kolski wraz z Przewodniczącym Rady Markiem Tomickim wręczyli upominek.

Podczas XLV sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 13 uchwał, które dotyczyły m.in.:

- udzielenia pomocy finansowej dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie;

- ustalenia zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli;

- wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r.;

- ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018r.;

- wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.;

W punkcie zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radny Zdzisław Domański

Odniósł się do stanu dróg na terenie gminy Chodów i Kłodawa, które zostały zniszczone przez samochody ciężarowe, które wożą ciężkie materiały budowlane, w związku z remontem torów kolejowych przez PKP. Jeżeli inwestor nie naprawi szkód, to zdaniem radnego należy wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego o cofnięcie pozwolenia na budowę dla PKP. Należy również zwrócić się do Policji o zwiększenie ilości patroli na tych drogach.

2) Radny Grzegorz Fiałkowski

Popiera wypowiedź radnego Zdzisława Domańskiego dot. zwiększenia nadzoru odpowiednich służb na drogach gminnych.

3) Radny Ryszard Kasiorek

a) zwrócił się z prośbą o kontynuację programu usuwania azbestu na terenie powiatu kolskiego;

b) ostatnio na placu budowy szpitala wydarzył się śmiertelny wypadek, na jak długo zostaną wstrzymane pracę remontowe w szpitalu?

c) uważa, że należy pozyskiwać więcej środków zewnętrznych na remonty dróg w powiecie kolskim.

4) Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Zwrócił uwagę, na jakość remontów dróg. Należy wykonywać remonty lepiej i staranniej z wykorzystaniem dobrego materiału. Zgłosił zły stan drogi Dębno Pobroboszczowskie – Kiejsze. Na remont powyższego odcinka drogi była sporządzona dokumentacja techniczna i niestety nie została wykorzystana. Proponuje, aby przygotować ponownie taką dokumentację i aplikować o środki zewnętrzne.

5) Radny Marek Kowalewski

Uważa, że należy remontować mniejsze odcinki drogi, ale w miarę dokładnie, tj. odnowa nawierzchni drogi z poboczem przy jednoczesnym odtworzeniem rowów.

  • autor: Malwina Morzycka

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.