Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

IV sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 27 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się IV sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek. Następnie serdecznie powitał radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek, media i wszystkich obecnych.

Porządek obrad składał się z 14 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. Na wstępie Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 10 grudnia do 21 grudnia. Starosta Robert Kropidłowski w swoim wystąpieniu powiedział, że Wydział Komunikacji i Transportu będzie otwarty w każdy poniedziałek do godz. 17.00 od 21 stycznia 2018r.

Podczas IV sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 5 uchwał, które dotyczyły m in.:

- skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kole;

- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.;

- wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027;

- uchwalenia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok;

- zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W punkcie zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radna Alicja Wapińska

W imieniu mieszkańców ul. Kolejowej w Kole zwraca się z prośbą o wykonanie remontu chodnika na ulicy Kolejowej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Opałki do skrzyżowania z ulicą Blizna.

Remont chodnika mógłby zostać sfinansowany z nadwyżki budżetowej. Korespondencję w tym temacie prowadzi z poprzednim Zarządem Powiatu od maja 2018r. Wówczas otrzymała odpowiedź, że inwestycja może być zrealizowana jeżeli Gmina Miejska Koło wyrazi wolę dofinansowania wysokości 50 % kosztów. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wykonał wizję lokalną obszaru i również potwierdził konieczność wykonania remontu chodnika.

2. Radny Mariusz Kozajda

Prosi, aby PZD w Kole przesyłało informacje do Biura Rady o zakończeniu robót danej inwestycji na co najmniej 7 dni przed odbiorem. Do Biura Rady pisma trafiają na 3 dni przed odbiorem i potem jest krótki okres czasu na poinformowanie radnych o terminie odbioru.

Jednym z najistotniejszych spraw na IV sesji było podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa powiatu kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2019-2027 ze względu na prognozy spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których spłata upływa w 2027. Natomiast wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia wynikająca z umowy poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole kończą się w 2025 roku.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2019r. wynikają z projektu budżetu powiatu na 2019 rok, natomiast w latach 2020-2027 oparte są na planowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźnikach inflacji.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019r.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan dochodów po autopoprawkach wynosi 82 773 604,85 zł, na te kwotę składają się:

 • dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8 348 071,00 zł,

 • dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych w kwocie – 500 000,00 zł i osób fizycznych w kwocie 16 895 245,00 zł,

 • subwencja ogólna w kwocie 45 065 164,00 zł, na którą składają się: część oświatowa – 36 400 018,00 zł, część wyrównawcza – 6 781 514,00 zł, część równoważąca – 1 883 632,00 zł.

 • pozostałe dochody w tym własne w kwocie 11 965 124,58 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zaplanowano w kwocie – 83 552 540,66 zł, na tę kwotę składają się:

 1. wydatki na realizację zadań oświatowych – 39 979 008,33 zł,

 2. administrację publiczną – 10 853 658,00 zł,

 3. bezpieczeństwo publiczne – 176 900,00 zł,

 4. pomoc i opiekę społeczną – 6 098 867,00 zł,

 5. wydatki na zadania majątkowe – 9 309 600,78 zł,

 6. pozostałe wydatki – 17 134 506,55 zł.

Planowane inwestycje to m.in:

- budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce – 2 100 000,00 zł,

- przebudowa ulicy Nagórnej w Kole – 2 250 000,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica – 548 000,00 zł

- przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi – 600 000,00 zł.

Radni Powiatu Kolskiego jednomyślnie podjęli w/w uchwały.

 

Uroczysta sesja Rady Powiatu Kolskiego

 

W części uroczystej życzenia noworoczne złożyli Przewodniczący Rady Marek Świątek i Starosta Kolski Robert Kropidłowski.

Głos zabrał Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, który poinformował, że Pani Zdzisława Rzepka jest kombatantką zasłużona dla regionu – członkini Szarych Szeregów pseudonim „Wiesia”. Jej zgrupowanie wchodziło w skład batalionu „Zośka” pododdział „Miotły”. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka i łączniczka. Uniknęła niewoli, po wojnie wróciła do rodzinnego Koła. Odznaczenie w imieniu Pani Zdzisławy Rzepki odebrała córka. Podczas uroczystości list gratulacyjny z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z rąk Starosty odebrał bryg. Krzysztof Żurawik.

Życzenia dla wszystkich zebranych przekazali również ks. kanonik Józef Wronkiewicz, który jednocześnie odebrał statuetkę jako podziękowanie za pomoc w organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka oraz przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej Oddział w Kole Michał Wróblewski.

Zaproszeni goście mogli wysłuchać części artystycznej w wykonaniu Chóru Farnego LUTNIA im. Stanisława Moniuszki w Kole.

 • autor: Malwina Morzycka - Biuro Rady i Zarządu

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.