Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

VII sesja Rady Powiatu Kolskiego

W dniu 28 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, który serdecznie powitał radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, w tym Pana Grzegorza Antkiewicza sołtysa sołectwa Bylice Kolonia w gminie Grzegorzew, media oraz wszystkich obecnych.

Następnie przystąpiono do złożenia ślubowania przez nową radną Panią Dorotę Gałdyn. Radna weszła do Rady Powiatu w miejsce zmarłego w styczniu radnego i wieloletniego Starosty Kolskiego ś.p. Wieńczysława Oblizajka. Po uroczystym ślubowaniu Przewodniczący życzył nowo zaprzysiężonej radnej owocnej pracy w społeczności powiatu kolskiego oraz osobistej satysfakcji z pełnionej funkcji, a także wraz z Radnymi złożył gratulacje nowo wybranej radnej.

Podczas sesji Starosta wraz z Wicestarostą oraz Przewodniczącym Rady wręczyli wyróżnienie dla Pana Grzegorza Antkiewicza - sołtysa sołectwa Bylice Kolonia za ponad 30-letnią działalność na rzecz sołectwa oraz wyrazili najszczersze wyrazy podziękowania i uznania za trud i poświęcenie dla lokalnej społeczności.

W kolejnym etapie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad, który składał się z 23 punktów. W sesji udział wzięło 19 radnych.

Następnie Radni przyjęli protokół z VI Sesji Rady Powiatu Kolskiego oraz wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek zespolonych w okresie od 25 lutego do 22 marca 2019 roku.

W ramach części sprawozdawczo-informacyjnej omówione zostały poniższe zagadnienia:
- Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2018 rok;
- Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2018.

Kwestie te zostały szczegółowo przedstawione przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Panią Agnieszkę Rusin. Przekazane informacje zostały przyjęte poprzez aklamację.

Podczas VII Sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 12 uchwał, które dotyczyły m.in.:
- ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskiem w 2019 r.;
- podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych;
- obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego;
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Gminie Miejskiej Koło w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej w Kole, przy ulicy Mickiewicza 27;
- dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec, która otrzymuje nazwę Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec.
- dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło, która otrzymuje nazwę Szkoła Policealna wchodząca w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło;
- dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im,. St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło, która otrzymuje nazwę Szkoła Policealna wchodząca w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło;
- zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
- udzielenia pomocy finansowej w roku 2019 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole;
- wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole;
- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 r.;
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu zapytania i interpelacje, w ramach którego głos zabrali:
1) Radny Lech Spliter
a) wniósł o umieszczenie w Sprawozdaniu Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek zespolonych stałego punktu o rzetelnej informacji z funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
2) Radny Czesław Marek
a) poprosił, aby w Sprawozdaniu Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek zespolonych przedstawiane były również kwestie omawiane na posiedzeniach Zarządu.
3) Radny Rafał Ławniczak
a) odniósł się do programu Fundusz Dróg Samorządowych, w ramach którego prosi o wyznaczenie najbardziej kosztownych inwestycji drogowych w powiecie kolskim ,których realizacja przekracza możliwości finansowe powiatu.
Wniosek dotyczy wiaduktu nad trasa kolejową Herby Nowe-Gdynia.
4) Radny Ryszard Kasiorek
a) odniósł się do kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych w powiecie, w tej kwestii konieczne jest posiadanie gotowej dokumentacji technicznej łącznie z pozwoleniem na budowę, a więc zachodzi potrzeba przygotowania się do tych inwestycji długofalowo przy porozumieniu się ze samorządami
Ponadto poprosił radnych o rozważenie zakupu tabletów dla radnych Powiatu Kolskiego celem usprawnienia komunikacji pomiędzy Zarządem Powiatu, Radnymi oraz Radą Powiatu.
Swoją prośbę Pan Kasiorek złożył w formie wniosku formalnego oraz poprosił Przewodniczącego o jego przegłosowanie.
5) Radny Marek Tomicki
a) podziękował Radnemu Panu Ryszardowi Kasiorek za wsparcie działań drogowych na terenie gminy Babiak. Ponadto popiera wniosek dotyczący zakupu tabletów.
Podziękował również za otrzymane odpowiedzi na złożone na poprzedniej Sesji interpelacje, a zarazem poprosił o ich uzupełnienie o informację dotyczącą konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2019 na zadania związane z:
- wsparciem działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej;
- wspieraniem rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a mianowicie o przekazanie dokumentacji (protokołu) z przebiegu pracy komisji rozstrzygającej konkurs.
6) Radny Radomir Piorun
a) w imieniu mieszkańców ulicy Zawadzkiego w Kole zgłasza problem częstych wypadków drogowych i nadmiernej prędkości kierowców wyjeżdżających z ulicy Garncarskiej na ulicę Zawadzkiego. Prosi o rozważenie sposobu na spowolnienie ruchu na tej ulicy.
7) Radna Alicja Wapińska
a) poinformowała,iż podczas kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole w zakresie kontroli wydatków rzeczowych Pan Dyrektor ZSE-A zgłosił potrzebę pilnego remontu dachu sali gimnastycznej Zespołu.
Radna zapytała, czy Powiat zdoła wygospodarować środki finansowe na wykonanie tego remontu.
b) ponawia prośbę o wykonanie remontu chodnika na ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Opałki do skrzyżowania z ulicą Blizną. Remont chodnika mógłby zostać sfinansowany z nadwyżki budżetowej.
8) Radny Tomasz Barański
a) złożył podziękowanie za sprawne przekazanie nieruchomości zabudowanej budynkami Ratuszu Miejskiego w Kłodawie na rzecz Gmin y Kłodawa.
W ramach interpelacji prosi o podanie informacji jakie planowane do realizacji inwestycje drogowe znajdują się we wnioskach o dofinansowanie inwestycji drogowych, które zostaną złożone przez Powiat Kolski do 12 kwietnia 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
9) Radny Mariusz Kozajda
a) prosi o przystąpienie do porządków pozimowych na drogach. Zaznacza, że w powiecie są obszary, które są mocno zaśmiecone i wymagają pilnego uporządkowania.

Po wysłuchaniu interpelacji radnych, Starosta udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania i interpelacje oraz poinformował, iż w minionym okresie Pan Dyrektor SP ZOZ w Kole na spotkaniu z Zarządem Powiatu złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora Szpitala, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem, a Panem Cezarym Chmieleckim rozwiązujące umowę o pracę na stanowisku dyrektora z dniem 31 marca 2019 roku.
Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązki Pana Dyrektora Chmieleckiego przejmie na czas do ogłoszenia konkursu na dyrektora Pani Iwona Wiśniewska, która wcześniej pełniła obowiązki zastępcy dyrektora SP ZOZ w Kole.

Powrót

Informator

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.