Niedziela, 24 Września 2023 r.
Imieniny: Gerarda i Teodora

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM

I. NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI.
 

 1. Powiat Kolski
  ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 2. Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu sprzedaży środków trwałych będzie prowadzona pocztą elektroniczną na adres mailowy: naczelnik.krd@starostwokolskie.pl

 

II. TERMIN, MIESJCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM
     OFERTA JEST WIĄŻĄCA.

 

 1. Oferty należy składać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) lub osobiście w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Kole (parter budynku).
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem, zgodnie z informacją znajdującą się w punkcie nr VII.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 25 września  2023 r. o godz. 11.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2023 r. o godz. 11.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole  - Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego, pokoj numer 111.
 4.  Oferta jest wiążąca przez okres 30  dni licząc od dnia złożenia oferty.


III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY
       SKŁADNIK RZECZOWEGO MAJATKU RUCHOMEGO.

 

Przedmiotem przetargu jest pojazd marki Hyundai I30 wobec którego Sąd Rejonowy w Kole orzekł przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Kolskiego. Przedmiotowy pojazd znajduje się na parkingu strzeżonym prowadzonym przez firmę Mechanika Pojazdowa Emil Gałęcki, ul. Konińska 11, 62-604 Kościelec  i można go obejrzeć w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 - 1600  po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem firmy holującej Panem Emilem Gałęckim, nr tel.: 693 – 494 – 564.


IV. RODZAJ, TYP I ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH
      MAJĄTKU RUCHOMEGO.

 1.  Rodzaj pojazdu: samochód osobowy,
 2.  Marka, model: Hyundai I30 1,4 MR 10 Classic Plus.
 3.  Nr identyfikacyjny: TMADB51CABJ219085.
 4.  Rok produkcji: 2011, r., pochodzenie pojazdu  –  Niemcy.
 5.  Przebieg: 88966 km (stan licznika na dzień badania 3 lipca 2023  r.).
 6.  Pojemność, moc silnika: 1396 cm3, 80 kW.
 7.  Ogumienie przednie (marka, wymiar, stan techniczny, % zużycia): Sava 185/60 R15 88H INTENSA HP 40%.
 8. Ogumienie tylne (marka, wymiar, stan techniczny, % zużycia): Hankook 185/60 R15 88H K145 Optimo TL 100%.
 9. SILNIK stwierdzono:  silnik z osprzętem i sprzęgłem – kompletny. Akumulator niesprawny – brak możliwości uruchomienia silnika.
 10. PODWOZIE stwierdzono: podwozie z układem przeniesienia napędu, zawieszeniem, układem kierowniczym i hamulcowym kompletne. Elementy układu hamulcowego – tarcze hamulcowe, zaciski hamulcowe – silnie skorodowane w związku z długotrwałym postojem pojazdu.
 11. NADWOZIE stwierdzono: Nadwozie typu hatchback 5 – drzwiowe, koloru srebrnego z efektem metalicznym. Powłoka lakierowa na pokrywie silnika porysowana, zmatowiała. Listwy zewnętrzne szyb drzwi oraz listwy boczne szyby czołowej, zanieczyszczone i porośnięte mchem.
 12. OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU stwierdzono: Tapicerka siedzeń, wybić tapicerskich drzwi i podłogi – zabrudzona. Osprzęt i wyposażenie pojazdu kompletne. Wycieraczki szyb zniszczone w wyniku długotrwałego postoju.

 

OCENA OGÓLNA:

Pojazd po długotrwałym postoju w obecnym stanie nie nadaje się do eksploatacji. Brak dokumentacji pojazdu, brak kluczyków. Przywrócenie pojazdu do stanu gwarantującego bezpieczną eksploatację wymaga dokonania naprawy połączonej z wymianą zużytych i zniszczonych części oraz kosztów dodatkowych związanych z przywróceniem pojazdu do ruchu.


V. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA.
 

 1. Wadium należy wnieść w kwocie 1270,00 zł na konto nr  w Santander Bank Polska S.A O/Koło nr   95 1090 1203 0000 0001 0967 1680 z opisem „kupno samochodu osobowego marki Hyundai I30”.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,  zostanie zwrócone niezwłocznie po  dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.


VI. CENA WYWOŁAWCZA.

 Cena wywoławcza samochodu marki Hyundai I30 rocznik 2011 wynosi 12 700,00 zł brutto słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych 00/100 ( ocena techniczna z dnia 03.07.2023 r. Rzeczoznawcy i Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń RZECZOZNAWCY – MOT Spółka z o. o. w Poznaniu.

 

VII. WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA.
 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku OFERTA zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 1. oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub o odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. dowód wpłaty wadium.

      a ponadto w przypadku podmiotów gospodarczych:

- aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

- zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP. 

- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „OFERTA NA KUPNO SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI HYUNDAI I30 ROCZNIK 2011. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25 WRZEŚNIA 2023 R. GODZ. 11.30”.

 

VIII. ZASTRZEŻENIE, ŻE ORGANIZATOROWI PRZETARGU PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ  PODANIA PRZYCZYN.
 

 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę lub co najmniej cenę wywoławczą.
 2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja przetargowa wezwie tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Cena ofert dodatkowych nie może być niższa od tej w ofercie pierwotnej.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

IX. ODRZUCENIE OFERT.

 1. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. nie zawiera danych i dokumentów określonych w pkt VII niniejszego Ogłoszenia,
  lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość,
 3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
 1. O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
   

X. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

Umowę sprzedaży zawiera się niezwłocznie po otrzymaniu przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty, jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu związania z ofertą.

W załączeniu informacje dodatkowe oraz zdjęcia, które mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

XI. INNE INFORMACJE.

 1. Pojazd został przejęty na własność Powiatu Kolskiego na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 2. Zapłata akcyzy od sprzedaży samochodu zostanie dokonana po sprzedaży pojazdu przez sprzedającego (Powiat Kolski).
 3. Komisja dokona wyboru oferty, która zawierać będzie najwyższą cenę brutto.
 4. Oferent złożyć może tylko jedną ofertę.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole w lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kole (ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło) w terminie wyznaczonym przez Starostwo.

Data utworzenia: 11 Wrzesień 2023  11:42:26  Ostatnia edycja: 11 Wrzesień 2023  12:03:26  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Starosta Kolski o ostatnich inwestycjach drogowych

Dodane:24 Wrzesień 2023  05:38:29  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA