Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

Informacja dotycząca edukacji / Інформація про освіту

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego,
a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (w przypadku szkoły podstawowej do urzędu gminy, a w przypadku szkoły ponadpodstawowej do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji  Starostwa Powiatowego w Kole) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców

o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski

(np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły,
a pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

 

Діти та підлітки з України обов'язкового шкільного віку та обов'язкової освіти (7-18 років) приймаються до державних шкіл на виховання та навчання.

Прийом до шкіл відбувається протягом цілого навчального року,
а визначення класу, в якому продовжується навчання, здійснюється за сумою закінчених шкільних років за кордоном.

Щоб записати дитину до школи необхідно подати заяву до директора школи.

Батьки дитини з-за кордону, які не можуть знайти школу з вільними місцями в даному класі, можуть звернутися до керівного органу школи (у випадку початковій школі — до ґміни,
а при середній — до Відділу Освіти, Культури та Промоції Повітового Староства в Колі)
з проханням вказати школу з вільними місцями.

Клас (рік навчання) визначається на підставі документів, виданих школою за кордоном, а за їх відсутності - декларації батьків про загальну кількість років навчання за кордоном. Документи не обов'язково перекладати польською мовою присяжним перекладачем.

Крім того, батьки дитини можуть попросити директора зарахувати її до нижчого класу, ніж це випливає із суми закінчених шкільних років, наприклад, через вік дитини.

Прийом учнів, які повертаються з-за кордону, регулюється законом. Правова підстава для перебування в Польщі (довідка про тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на перебування в ЄС як довгостроковий резидент, згода на проживання по гуманітарних обставинах, або статус біженця чи додаткового захисту) не має значення для прийому
в державну школу та можливих форм допоміжної науки.

Психологічно-педагогічна допомога

Учні - іноземці можуть отримати психолого-педагогічну допомогу у зв'язку з їх міграційним досвідом. Психолого-педагогічну допомогу в школі організовує директор школи, а допомогу надають вчителі, вихователі виховних груп та спеціалісти, які виконують завдання у сфері психолого-педагогічної допомоги в школі, зокрема психологи, педагоги, логопеди, проф. консультанти.

Data utworzenia: 03 Marzec 2022  15:13:46  Ostatnia edycja: 04 Marzec 2022  13:46:08  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  17:19:20  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA