Wtorek, 25 Czerwca 2024 r.
Imieniny: Doroty i Łucji

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kiejsze, gmina Babiak.

Starosta Kolski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie  art. 38 ust.  1,2  i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. 1899 z późn. zm. )  ogłasza:

 

1)  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości  Kiejsze, gmina  Babiak, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 161/2 o pow. 0,50 ha, ark. m. 1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole  Wydział   Ksiąg  Wieczystych prowadzi   księgę   wieczystą Nr  KN1K/00004370/3.

Opisana nieruchomość stanowi działkę niezabudowaną, posiadającą dostęp do drogi publicznej.

Działka położona jest na płaskim terenie, posiada foremny i regularny kształt, stanowi grunty rolne, będące dobrej jakości pod względem urodzajności i możliwości produkcyjnych zakwalifikowane do klasy R-IIIa.

- dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26.04.2017r. dla obszaru, na którym znajduje się opisana nieruchomość przewidziano tereny upraw rolnych. Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako grunty orne. Obszar działki jest utrzymany w dobrej kulturze agrotechnicznej.

-cena wywoławcza nieruchomości wynosi  28 500 0,00 zł ( zwolniona z Vat).

Przetarg odbędzie się dnia 28.06.2022r. roku o  godz.10 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, sala nr 101.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu  wysokości  2 850,00zł na konto Starostwa Powiatowego nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680  Santander Bank Polska S.A. oddział w Kole   w terminie do dnia  22.06.2022r.

 

1)  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości  Zawadka, gmina  Olszówka, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 206/1 o pow. 0,30ha, ark. m. 2.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole  Wydział   Ksiąg  Wieczystych prowadzi   księgę wieczystą Nr  KN1K/00004852/6.

- przedmiotowa działka położona jest na obszarze  gruntów ornych, posiada  regularny kształt o równinnym ukształtowaniu powierzchni i dobrej  klasie bonitacyjnej– R IIIb.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej (gminnej).  Nieruchomość ta nie jest obecnie użytkowana i zagospodarowana, porośnięta jest roślinnością trawiastą

 - dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  przyjętym Uchwałą Nr XI/64/2019  Rady Gminy Olszówka  z dnia 04.11.2019r. działka nr 206/1  stanowi tereny rolnicze.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15 000,00 zł ( zwolniona z Vat).

Przetarg odbędzie się dnia 28.06.2022r. roku o  godz.11 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, sala nr 101.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w pieniądzu w wysokości  1 500,00zł na konto Starostwa Powiatowego nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680  Santander Bank Polska S.A. oddział w Kole   w terminie do dnia  22.06.2022r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

W razie uchylenia  się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z  zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. W przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
 • pełnomocnictw osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu powinna być odnotowana na rachunku Starostwa Powiatowego w Kole najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

        Starosta Kolski  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie i Internecie. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na Stronie Internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kole na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w prasie lokalnej. Dodatkowych informacji o nieruchomości będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kole pokój nr 4  lub nr tel. 63 26 17 846.

Data utworzenia: 10 Maj 2022  10:32:34  Ostatnia edycja: 10 Maj 2022  10:41:47  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

XXIII POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY KOLSKIEGO

Dodane:25 Czerwiec 2024  16:30:01  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA