Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
Imieniny: Eligiusza i Natalii

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kolskiego, położonej w Kole, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 72 ark. mapy 31 o pow. 0,4492 ha.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KN1K/00064247/0.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2022 r. ( tj. poniedziałek ) o godz. 9:00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole, sala nr 101.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Kole, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/338/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 185 z dnia 29 października 2009 roku, poz. 3134, niniejsza nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy usługowej nieuciążliwej oraz  zabudowy związanej                          z działalnością usługową. 

Cena wywoławcza nieruchomości:  998 000,00  zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Wadium wynosi  99 800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset  zł)

Podana cena sprzedaży nie zawiera podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług nie zostanie naliczony do ceny nieruchomości zabudowanej osiągniętej w przetargu stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 07.06.2022 r. na rachunek bankowy: 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,
a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kole, na stronie internetowej Powiatu Kolskiego www.starostwokolskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole www.bip.starostwokolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego  w Kole.

Dane kontaktowe -  tel. 63 26 17 844, 63 26 17 843  w godz. 7:30 do 15:30.                               

W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Data utworzenia: 12 Maj 2022  10:26:05  Ostatnia edycja: 12 Maj 2022  10:29:43  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Pamięci Pracowników ​Starostwa Powiatowego w Kole

Dodane:01 Grudzień 2023  05:52:13  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA