Czwartek, 23 Maja 2024 r.
Imieniny: Iwony i Kryspina

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!!!

Starosta Kolski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38 ust. 1,2 oraz zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023r. 344 z późn. zm. ) ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Korzecznik - Podlesie, gmina Babiak, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1 o pow. 0,14 ha, ark. mapy 1.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole  Wydział   Ksiąg  Wieczystych prowadzi   księgę   wieczystą Nr  KN1K/00016054/9.

Działka oznaczona nr 65/1 położona jest na obszarze  gruntów rolnych, gruntów leśnych oraz zabudowy mieszkaniowej. W pobliżu usytuowana jest rozproszona zabudowa zagrodowa oraz letniskowa. Posiada ona dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki określono jako regularny,  na terenie równinnym. Nieruchomość ta nie jest obecnie użytkowana
i zagospodarowana, porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz krzewami. Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Babiak  brak jest aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla ww. nieruchomości. W Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Babiak przyjętym Uchwałą Nr XXIII/207/17  z dnia 26.04.2017r.  działka 65/1 stanowi teren upraw rolnych (oznaczony symbolem R).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  11 500,00 zł  (zwolniona z Vat).

Przetarg odbędzie się dnia 29.08.2023r. roku o  godz.10 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, sala nr 101.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w pieniądzu w wysokości 1 150,00 zł na konto Starostwa Powiatowego nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680  Santander Bank Polska S.A. oddział w Kole   w terminie do dnia  25.08.2023r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia  się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z  zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu,
  a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
 • pełnomocnictw osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu powinna być odnotowana na rachunku Starostwa Powiatowego w Kole najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

        Starosta Kolski  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie i Internecie. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na Stronie Internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kole na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Dodatkowych informacji o nieruchomości będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kole pokój nr 4  lub nr tel. 63 26 17 846.

Data utworzenia: 18 Lipiec 2023  13:06:30  Ostatnia edycja: 18 Lipiec 2023  13:13:34  Autor:

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kole

Dodane:23 Maj 2024  14:24:32  |  Wydarzenia

Fotogalerie

Dzień Strażaka

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA