Starostwo Kolskie oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kole http://www.starostwokolskie.pl/ pl Starostwo Kolskie https://www.e-kolo.pl/logorss.png http://starostwokolskie.pl FA MEDIA Wyniki konkursu na Nieodpłatną Pomoc Prawną https://starostwokolskie.pl/news//wyniki-konkursu-na-nieodplatna-pomoc-prawna Zarząd Powiatu kolskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2024 roku. 2023-12-01T11:12:08+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyniki-konkursu-na-nieodplatna-pomoc-prawna https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7623419061731d8c6f52681590385af9.jpg Stopnie alarmowe - do 28 lutego 2024 roku https://starostwokolskie.pl/news//stopnie-alarmowe---do-28-lutego-2024-roku Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 28 lutego 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

 • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 618;
 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 617.
 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 619.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

/

 • CHARLIE-CRP jest trzecim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
 • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Źródło: RCB

2023-12-01T08:10:14+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//stopnie-alarmowe---do-28-lutego-2024-roku https://starostwokolskie.pl/uploads/news/2e278d104bd2b01f70f8149897c4d917.png
Porządek obrad LXXVII Sesji Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxvii-sesji-rady-powiatu-kolskiego LXXVII sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 30 listopada 2023r. o godz. 11.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXV i LXXVI sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2024r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/492/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2023r.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                            Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                                /-/ Marek Świątek

2023-11-29T08:18:38+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxvii-sesji-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/12fac074d71757396d7c1998b0452250.jpg
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kole https://starostwokolskie.pl/news//komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku--oraz-powiatowy-zespol-zarzadzania-kryzysowego-w-kole Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 24 listopada 2023 roku

W dniu 24 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się wspólne posiedzenie dwóch organów, które wspomagają Starostę Kolskiego, jako zwierzchnika nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu kolskiego, tj. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Obradom przewodniczył Wicestarosta Kolski – Sylwester Chęciński, który na wstępie przedstawił Pana Bartosza Krupeckiego pełniącego funkcję Prokuratora Rejonowego w Kole.

Pierwszym punktem obrad było opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2024 rok w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, który przedstawił Skarbnik Powiatu – Zygmunt Sołtysiak. Projekt budżetu został przyjęty jednogłośnie przez członków KBiP.

Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie por. Robert Mass przedstawił zadania realizowane przez WCR w Koninie, w szczególności w zakresie współpracy organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Agnieszka Rusin przekazała informację o działaniach pomocy społecznej wynikających z powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Pan Piotr Skórka przedstawił bieżącą sytuację w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu kolskiego.

Bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego, przedstawili:

 • Komendant Powiatowy Policji w Kole,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole,
 • przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole,
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole,
 • Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole,
 • Dyrektor SPZOZ w Kole – dyspozytor Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • przedstawiciel Komendanta Straży Leśnej Nadleśnictwa w Gaju,
 • przedstawiciel Energa – Operator S.A. w Kole,
 • Kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Kole.

W trakcie posiedzenia kierownicy poszczególnych służb, inspekcji, straży, powiatowych jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych i przedstawiciele przedsiębiorstw ważnych ze względu na bezpieczeństwo, dokonując oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu stwierdzili, że bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i mienia jest zachowane.

2023-11-28T09:17:23+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku--oraz-powiatowy-zespol-zarzadzania-kryzysowego-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8f18ffa01e648c307bcf2755a2988d68.jfif
Świadczenie usług w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu https://starostwokolskie.pl/news//swiadczenie-uslug-w-zakresie-powiatowych-autobusowych-przewozow-pasazerskich-na-terenie-powiatu Powiat Kolski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu kolskiego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t: Dz. U.
z 2022r., poz. 1343 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE.L.2007.315.1 ze zm.). Powiat Kolski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu Kolskiego.

 

Miejsce publikacji niniejszego ogłoszenia:

2023-11-27T15:23:59+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//swiadczenie-uslug-w-zakresie-powiatowych-autobusowych-przewozow-pasazerskich-na-terenie-powiatu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bcee418ad4f85561f563a691be0e105a.png
Brązowy Krzyż Zasługi dla Radnych Powiatu Kolskiego!!! https://starostwokolskie.pl/news//brazowy-krzyz-zaslugi-dla-radnych-powiatu-kolskiego W dzisiejsze przedpołudnie tj. 9 listopada br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W obecności Wicestarosty Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego Brązawy Krzyż Zasługi otrzymali Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego Ryszard Kasiorek oraz Członek Zarządu Powiatu Kolskiego Waldemar Banasiak.
Gratulujemy!!!
2023-11-09T15:05:58+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//brazowy-krzyz-zaslugi-dla-radnych-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/178c6876961d1845a537ca77942c3712.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-64 Silny wiatr - 2 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed silnym wiatrem (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 21:00 dnia 03.11.2023 do godz. 02:00 dnia 04.11.2023. Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h, lokalnie 100 km/h, z kierunków południowych i zachodnich. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%.

Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację atmosferyczną, Ostrzeżenie może ulec zmianie. 

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2023-11-03T14:06:32+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-64 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/57ff9a220895832ebb6045f87e82b245.jpg
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ NPP https://starostwokolskie.pl/news//nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-npp Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2024 roku. 2023-10-26T15:20:53+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-npp https://starostwokolskie.pl/uploads/news/dea18ac03185f31c85977a58a7b797f1.jpg NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - OGŁOSZENIE O KONKURSIE https://starostwokolskie.pl/news//nieodplatna-pomoc-prawna---ogloszenie-o-konkursie Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu kolskiego w 2024 roku. 2023-10-26T15:08:14+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//nieodplatna-pomoc-prawna---ogloszenie-o-konkursie https://starostwokolskie.pl/uploads/news/beac391d7aa6d3999f8ec3c2d45625b1.jpg Konkurs - „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” https://starostwokolskie.pl/news//konkurs---„bezpieczny-rolnik-bezpieczna-wies” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”, który będzie przebiegał w formule on-line.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gov.pl/krus

Link do testu https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/

Szczegółowych informacji o konkursie można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Kole pod nr telefonu 63 272 52 89

Konkurs trwa do 20 listopada br.

50 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

2023-10-26T10:45:27+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//konkurs---„bezpieczny-rolnik-bezpieczna-wies” https://starostwokolskie.pl/uploads/news/06869d88b3081a8a3f84b56de56fa4d9.jpg
porządek obrad LXXV Sesji Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxv-sesji-rady-powiatu-kolskiego- LXXV Sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się dziś tj. 26 października 2023r. o godz. 9.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 12.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 13. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2022/2023 w szkołach na terenie powiatu kolskiego.
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

 

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji on-line dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole w zakładce
"Rada Powiatu Kolskiego"
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole 

https://starostwokolskie.pl/strona/80/transmisje-sesji
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, można przesłać na adres e-mail: brz@starostwokolskie.pl.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 63/ 26 17 863

2023-10-26T08:05:32+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxv-sesji-rady-powiatu-kolskiego- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/642b37168b4e99a4b0bacfb03f2d8c7a.png
Wyniki konsultacji społecznych https://starostwokolskie.pl/news//wyniki-konsultacji-spolecznych Wyniki konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”

Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 6 września 2023 r. podjął Uchwałę nr 0025.246.401.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Ogłoszenie o konsultacjach na 7 dni przed ich rozpoczęciem zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie, w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole oraz na portalu społecznościowym facebook. Konsultacje odbyły się w terminie od 13 września do 8 października 2023 r. w formie badania opinii z wykorzystaniem formularza ankietowego.

Zarząd Powiatu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące ww. projektu programu. W związku z powyższym zostanie on przedłożony Radzie Powiatu Kolskiego na najbliższym posiedzeniu.

2023-10-13T14:43:08+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyniki-konsultacji-spolecznych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b91dc3b20bc24785c17e21f7698e73c4.jpg
Niebawem ruszy przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole https://starostwokolskie.pl/news//niebawem-ruszy-przebudowa-oddzialu-wewnetrznego-w-sp-zoz-w-kole Powiat Kolski otrzymał wsparcie na realizację II etapu Przebudowy Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole.
Kwota otrzymanej dotacji to 5,5 mln zł Przewidywana wartość Inwestycji to prawie 6,5 mln zł.
Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Program Inwestycji Strategicznych.
Możliwość korzystania z rządowych programów wiele znaczy dla Powiatu Kolskiego.
Dziękujemy Rządzącym, dzięki którym powiat kolski może zmieniać się na lepsze dla nas wszystkich.
2023-10-10T16:21:24+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//niebawem-ruszy-przebudowa-oddzialu-wewnetrznego-w-sp-zoz-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/15e47289053ab7c570f8a052171c1203.jpg
Informacja PUP dotycząca Punktu doradztwa dla młodzieży https://starostwokolskie.pl/news//informacja-pup-dotyczaca-punktu-doradztwa-dla-mlodziezy Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że od 03.10.2023 r. uruchomiony został Punkt doradztwa dla Młodzieży w ramach projektu pilotażowego „Łatwy Start”.

Z usług punktu mogą korzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole do 30 roku życia.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024 we współpracy z:

 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratem w Kole
 • Izbą Skarbową – Urzędem Skarbowym w Kole
 • Zakładem Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie
 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kole
 • Gabinetem Psychologicznym Marcin Wasiak
2023-10-09T12:43:15+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//informacja-pup-dotyczaca-punktu-doradztwa-dla-mlodziezy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d9506037077d889df9d368925aa6416b.jpg
Podchody ekologiczne z udziałem siódmoklasistów z SP 5 w Kole https://starostwokolskie.pl/news//podchody-ekologiczne-z-udzialem-siodmoklasistow-z-sp-5-w-kole Kto, z nieco starszych wiekiem, nie pamięta zabaw podwórkowych, budowania szałasów, wiszeniu na trzepaku, przez cały dzień przebywaniu na podwórkach w otoczeniu kolegów, koleżanek, przyjaciół…

To wszystko w symbiozie z otaczającą nas przyrodą. Wtedy nie wiedzieliśmy jak cenne są to chwile.

Dziś młodzież większość czasu spędza w domach, przed komputerem, telefonem. Nie ma już takiego podwórkowego gwaru jak dawniej.

Na szczęście są osoby, które nie zapomniały tych pięknych czasów. Nauczycielki: Kamilla Mikuła i Teresa Sańko ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole zorganizowali w dniu 29 września br. podchody ekologiczne. Uczniowie kl. 7 b i kl. 7 c mieli za zadanie pokonać trasę z miejscowości Łęka k. Daniszewa do miejscowości Olimpia. Trasa przebiegała przez las.

W grze terenowej wzięło udział sześć kilkuosobowych grup, które ruszały na trasę co 15 minut. Siódmoklasiści, kierując się znakami, musieli odszukać kartki z zadaniami o tematyce ekologicznej i przyrodniczej i je wykonać.

W sumie było ich dziewięć, np. trzeba było wykazać się wiedzą na temat polskich parków

narodowych, miejscowej fauny i flory, posegregować prawidłowo śmieci a także zaśpiewać piosenkę.

Uczniowie bardzo dobrze sobie z nimi poradzili. Nikt się nie zgubił.

Pokazali też, że świetnie orientują się w terenie i umieją ze sobą współpracować.

Gry i zabawy terenowe dobrze wpływają na komunikację. Młodzież ma zajęcie, spędza więcej czasu ze sobą a nie z telefonem. Przy okazji utrwala sobie podstawową wiedzę o przyrodzie i ekologii. To wszystko na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej… - powiedział Szymon Czerwiński z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole.

Po trwających trzy godziny podchodach przyszedł czas na relaks i odpoczynek w gospodarstwie agroturystycznym w Olimpii.

 

2023-10-06T15:30:38+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//podchody-ekologiczne-z-udzialem-siodmoklasistow-z-sp-5-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c1025df63a4f20aa7d734ed2b198b14a.jpg
Ruszy przebudowa ul. Kościuszki w Dąbiu!!! https://starostwokolskie.pl/news//ruszy-przebudowa-ul-kosciuszki-w-dabiu Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie na przebudowę ulicy Kościuszki w Dąbiu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Kwota dotacji 5.793.011,18 zł. 2023-10-03T12:59:24+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ruszy-przebudowa-ul-kosciuszki-w-dabiu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/65f46a5930dcf677554d2394ac05272e.png Ruszy przebudowa ul. Broniewskiego w Kole!!! https://starostwokolskie.pl/news//ruszy-przebudowa-ul-broniewskiego-w-kole Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie na przebudowę ul. Broniewskiego w Kole w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Kwota dotacji 2.397.702,83 zł 2023-10-03T12:56:02+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ruszy-przebudowa-ul-broniewskiego-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d5c29c33b72dcf2a74207ba9c2e1a8ca.png Porządek obrad LXXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxiv-sesji-rady-powiatu-kolskiego LXXIV Sesja Rady Powiatu Kolskiego odbędzie się w dniu 28 września 2023r. o godz. 11.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/485/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie  ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na lata 2023-2025
 14. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.
 15. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów na  terenie powiatu kolskiego za 2022 rok.
 16. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030 za okres od 1 stycznia 2021r.- do 31 grudnia 2022r.
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/Marek Świątek

2023-09-25T10:40:51+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//porzadek-obrad-lxxiv-sesji-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9bf4c020ae5fc3807bacb167578ac17d.jpg
„Moja Wizja Zero – bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym.” https://starostwokolskie.pl/news//„moja-wizja-zero-–-bezpiecznie-z-niebezpiecznymi-substancjami-w-gospodarstwie-rolnym”- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kole informuje, że do 30 września br. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej, w szczególności o profilu rolniczym bezpiecznych zachowań związanych z pracą w gospodarstwie rolnym oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie-międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie.

Polega na przygotowaniu krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizji Zero, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać na adres: wizjazero@krus.gov.pl

 

Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje na temat tegorocznej edycji konkursu znajdują się na stronie internetowej Kasy pod linkiem

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym" - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

2023-09-18T14:39:23+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//„moja-wizja-zero-–-bezpiecznie-z-niebezpiecznymi-substancjami-w-gospodarstwie-rolnym”- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6590481a2ea32958dd4c2876eabab7fd.jpg
Widowisko multimedialne - https://starostwokolskie.pl/news//widowisko-multimedialne--- Serdecznie zapraszamy na bezpłatne pokazy mobilnego spektaklu "ISKRY NIEPODLEGŁEJ".
ISKRY NIEPODLEGŁEJ to nowoczesny spektakl multimedialny umieszczony w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, która może podróżować po całej Polsce. Za pomocą nowoczesnych technologii wizualnych prezentujemy fakty i postaci tworzące niesamowitą opowieść o potencjale naszej polskiej wspólnoty.
 • CO ZOBACZYCIE?
ISKRY NIEPODLEGŁEJ to historie wybitnych Polek i Polaków, których cechą wspólną była chęć zmieniania świata i przekuwanie potencjału na działanie. Wśród nich znajdują się bohaterowie z różnych dziedzin życia tworzących naszą codzienność: techniki, medycyny, nauki, pracy społecznej, kultury, eksploracji świata i kosmosu, sportu.
Narratorem opowieści jest cyfrowa postać, która porusza się po ścianie ekspozycyjnej na specjalnie zaprojektowanym ekranie. To z nią goście udadzą się w podróż po polskich dokonaniach, poznając bliżej losy wynalazców takich jak Bekker czy Szczepanik. Dodatkowo elementy graficznie zostały wykreowane przez AI. Doświadczenie wizyty wspiera zaś aplikacja z rozszerzoną rzeczywistością, która pozwala lepiej poznać świat ISKIER NIEPODLEGŁEJ.
Iskry Niepodległej w 2023 roku odwiedzą ponad 100 miejscowości w całej Polsce.
Zwiedzanie mobilnej wystawy jest całkowicie bezpłatne!
 • LOKALIZACJA: Skwer Niepodległości przed Starostwem Powiatowym w Kole
 • TERMINY:
16 października - 9:00-17:00
17 października - 9:00-17:00
18 października - 9:00-15:00
 
Projekt ISKRY NIEPODLEGŁEJ sfinansowano z budżetu Państwa w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2023-09-18T13:17:31+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//widowisko-multimedialne--- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a7bfd5c798eb471f173adaddc56056f9.png
Najszczersze wyrazy współczucia https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia 2023-09-18T09:35:57+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bca106eab3f4ecea555363df810cec26.jpg Podpisano umowę na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" https://starostwokolskie.pl/news//podpisano-umowe-na-realizacje-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii Dziś tj. 13 września podpisana została umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Annę Skupień i Jolantę Rojewską, a Powiatem Kolskim, reprezentowanym przez Starostę Kolskiego Roberta Kropidłowskiego i Wicestarostę Sylwestra Chęcińskiego.

Umowa podpisana została w obecności Agnieszki Rusin Dyrektora PCPR – u, Urszuli Szurgot Przewodniczącej Stowarzyszenia PSONI Koło w Kole, Damiana Sochackiego Kierownika WTZ, Członków Zarządu Powiatu Kolskiego Waldemara Banasiaka, Zbigniewa Szareckiego. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Powiat Kolski "Programu wyrównania różnic między regionami III" W obszarze F.

Beneficjentem projektu jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole na rzecz: Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Kole.
W ramach projektu - przeciwdziałania degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej - remont lub modernizacja zakupiona zostanie platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON wynosi 67 600,80 zł.

2023-09-13T15:32:40+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//podpisano-umowe-na-realizacje-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c8ab53cb41180198ad2448f18ca7a9df.jpg
Wręczono akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego!!! https://starostwokolskie.pl/news//wreczono-akty-nadania-awansu-zawodowego-na-stopien-nauczyciela-mianowanego W dzisiejszy poranek 13 września 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

W obecności Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Wicestarosty Sylwestra Chęcińskiego, Sekretarza Powiatu Artura Szafrańskiego, Członków Zarządu Powiatu: Waldemara Banasiaka, Zbigniewa Szareckiego oraz Inspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kole Alicji Łączkowskiej nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Kole - p. Anna Jabłońska, p. Dorota Kucharska, p. Beata Jóźwik, z Liceum Ogólnokształcącego w Kole - p. Ireneusz Wojtysiak, z Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole - p. Natalia Burdzińska, p.  Anna Krysiak, p. Anna Białecka oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Kłodawie - p. Anna Ostrowska złożyli ślubowanie.

Powtarzając za Starostą Kolskim słowa ślubowania, nauczyciele z powagą ślubowali rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na koniec dodając słowa: „Ślubuję”

W bieżącym roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 8 nauczycieli, którzy w sesji letniej pomyślnie zdali egzamin.

2023-09-13T12:03:28+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wreczono-akty-nadania-awansu-zawodowego-na-stopien-nauczyciela-mianowanego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/0b944a80dea4b88a92301e88c0d70c72.jpg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-pisemnym-

I. NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI.
 

 1. Powiat Kolski
  ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 2. Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu sprzedaży środków trwałych będzie prowadzona pocztą elektroniczną na adres mailowy: naczelnik.krd@starostwokolskie.pl

 

II. TERMIN, MIESJCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM
     OFERTA JEST WIĄŻĄCA.

 

 1. Oferty należy składać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) lub osobiście w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Kole (parter budynku).
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem, zgodnie z informacją znajdującą się w punkcie nr VII.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 25 września  2023 r. o godz. 11.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2023 r. o godz. 11.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole  - Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego, pokoj numer 111.
 4.  Oferta jest wiążąca przez okres 30  dni licząc od dnia złożenia oferty.


III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY
       SKŁADNIK RZECZOWEGO MAJATKU RUCHOMEGO.

 

Przedmiotem przetargu jest pojazd marki Hyundai I30 wobec którego Sąd Rejonowy w Kole orzekł przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Kolskiego. Przedmiotowy pojazd znajduje się na parkingu strzeżonym prowadzonym przez firmę Mechanika Pojazdowa Emil Gałęcki, ul. Konińska 11, 62-604 Kościelec  i można go obejrzeć w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 - 1600  po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem firmy holującej Panem Emilem Gałęckim, nr tel.: 693 – 494 – 564.


IV. RODZAJ, TYP I ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH
      MAJĄTKU RUCHOMEGO.

 1.  Rodzaj pojazdu: samochód osobowy,
 2.  Marka, model: Hyundai I30 1,4 MR 10 Classic Plus.
 3.  Nr identyfikacyjny: TMADB51CABJ219085.
 4.  Rok produkcji: 2011, r., pochodzenie pojazdu  –  Niemcy.
 5.  Przebieg: 88966 km (stan licznika na dzień badania 3 lipca 2023  r.).
 6.  Pojemność, moc silnika: 1396 cm3, 80 kW.
 7.  Ogumienie przednie (marka, wymiar, stan techniczny, % zużycia): Sava 185/60 R15 88H INTENSA HP 40%.
 8. Ogumienie tylne (marka, wymiar, stan techniczny, % zużycia): Hankook 185/60 R15 88H K145 Optimo TL 100%.
 9. SILNIK stwierdzono:  silnik z osprzętem i sprzęgłem – kompletny. Akumulator niesprawny – brak możliwości uruchomienia silnika.
 10. PODWOZIE stwierdzono: podwozie z układem przeniesienia napędu, zawieszeniem, układem kierowniczym i hamulcowym kompletne. Elementy układu hamulcowego – tarcze hamulcowe, zaciski hamulcowe – silnie skorodowane w związku z długotrwałym postojem pojazdu.
 11. NADWOZIE stwierdzono: Nadwozie typu hatchback 5 – drzwiowe, koloru srebrnego z efektem metalicznym. Powłoka lakierowa na pokrywie silnika porysowana, zmatowiała. Listwy zewnętrzne szyb drzwi oraz listwy boczne szyby czołowej, zanieczyszczone i porośnięte mchem.
 12. OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU stwierdzono: Tapicerka siedzeń, wybić tapicerskich drzwi i podłogi – zabrudzona. Osprzęt i wyposażenie pojazdu kompletne. Wycieraczki szyb zniszczone w wyniku długotrwałego postoju.

 

OCENA OGÓLNA:

Pojazd po długotrwałym postoju w obecnym stanie nie nadaje się do eksploatacji. Brak dokumentacji pojazdu, brak kluczyków. Przywrócenie pojazdu do stanu gwarantującego bezpieczną eksploatację wymaga dokonania naprawy połączonej z wymianą zużytych i zniszczonych części oraz kosztów dodatkowych związanych z przywróceniem pojazdu do ruchu.


V. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA.
 

 1. Wadium należy wnieść w kwocie 1270,00 zł na konto nr  w Santander Bank Polska S.A O/Koło nr   95 1090 1203 0000 0001 0967 1680 z opisem „kupno samochodu osobowego marki Hyundai I30”.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,  zostanie zwrócone niezwłocznie po  dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.


VI. CENA WYWOŁAWCZA.

 Cena wywoławcza samochodu marki Hyundai I30 rocznik 2011 wynosi 12 700,00 zł brutto słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych 00/100 ( ocena techniczna z dnia 03.07.2023 r. Rzeczoznawcy i Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń RZECZOZNAWCY – MOT Spółka z o. o. w Poznaniu.

 

VII. WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA.
 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku OFERTA zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 1. oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub o odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. dowód wpłaty wadium.

      a ponadto w przypadku podmiotów gospodarczych:

- aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

- zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP. 

- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „OFERTA NA KUPNO SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI HYUNDAI I30 ROCZNIK 2011. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25 WRZEŚNIA 2023 R. GODZ. 11.30”.

 

VIII. ZASTRZEŻENIE, ŻE ORGANIZATOROWI PRZETARGU PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ  PODANIA PRZYCZYN.
 

 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę lub co najmniej cenę wywoławczą.
 2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja przetargowa wezwie tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Cena ofert dodatkowych nie może być niższa od tej w ofercie pierwotnej.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

IX. ODRZUCENIE OFERT.

 1. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. nie zawiera danych i dokumentów określonych w pkt VII niniejszego Ogłoszenia,
  lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość,
 3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
 1. O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
   

X. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

Umowę sprzedaży zawiera się niezwłocznie po otrzymaniu przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty, jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu związania z ofertą.

W załączeniu informacje dodatkowe oraz zdjęcia, które mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

XI. INNE INFORMACJE.

 1. Pojazd został przejęty na własność Powiatu Kolskiego na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 2. Zapłata akcyzy od sprzedaży samochodu zostanie dokonana po sprzedaży pojazdu przez sprzedającego (Powiat Kolski).
 3. Komisja dokona wyboru oferty, która zawierać będzie najwyższą cenę brutto.
 4. Oferent złożyć może tylko jedną ofertę.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole w lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kole (ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło) w terminie wyznaczonym przez Starostwo.
2023-09-11T11:42:26+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-pisemnym- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9cfe6203d04429d4ea63c5792e74894c.jpg
Najszczersze wyrazy współczucia https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia 2023-09-11T10:25:20+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/5564bd90c9cb207f3fa9631798c82e71.jpg INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU https://starostwokolskie.pl/news//informacja--o--wyniku--przetargu

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213z późn. zm. ), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 sierpnia  2023 roku  w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa,  położonej w miejscowości Korzecznik- Podlesie, gmina Babiak, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1, ark. mapy 1 o pow. 0,14 ha, ujawnionej  w księdze wieczystej nr KN1K/00016054/9.

Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone trzy osoby, które wpłaciły wadium w kwocie 1 150,00 zł.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  11 500,00 zł, 

- cena  osiągnięta w przetargu   -  20 000,00  zł.

Cenę tą zaproponował Pan Andrzej Wojdak i został  Nabywcą przedmiotowej  nieruchomości.

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole - tablica ogłoszeń na parterze oraz na stronach internetowych www.bip.starostwokolskie.pl.

2023-09-08T13:54:50+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//informacja--o--wyniku--przetargu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/90fea1444e814e839f491c5f669851d0.jpg
Najszczersze wyrazy współczucia https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia "Można odejść na zawsze, by stale być blisko." ~ ks. Jan Twardowski 2023-09-08T10:36:42+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//najszczersze-wyrazy-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/2a06cf28c5609335ec32db5292ca5b53.jpg Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

1. Przedmiot konsultacji:
Roczny Program Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

2. Termin konsultacji: od 13 września do 8 października 2023 r.

3.Zasięg terytorialny: Powiat kolski.

4. Forma konsultacji: Wypełniony formularz należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2023 roku (liczy się data wpływu) w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 7:30 – 15:30 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23 (parter),
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: op@starostwokolskie.pl,
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Kole, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło.
2023-09-06T15:16:48+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6680d67cb24a35d298ca2a1aed850e92.jpg
Program edukacji ekonomicznej SKO PKO Bank Polski - oddajmy głos na SOSW w Kole https://starostwokolskie.pl/news//program-edukacji-ekonomicznej-sko-pko-bank-polski---oddajmy-glos-na-sosw-w-kole SOSW w Kole ponownie wśród 10 najlepszych szkół w Polsce realizujących program edukacji ekonomicznej SKO PKO Banku Polskiego i z szansą na Nagrodę Internautów.

Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli to rywalizacja, w której PKO Bank Polski nagradza kilkaset laureatów, którzy z wielką pasją i profesjonalizmem realizują założenia programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności. Celem konkursu jest m.in. praktyczna edukacja ekonomiczna, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, promowanie zdrowego stylu życia oraz wsparcie działań edukacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych, realizowanych w ramach programu SKO przez Nauczycieli. Rywalizacja odbywa się w dwóch etapach: regionalnym oraz krajowym, do którego przechodzi 10 najlepszych placówek. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Mikołaja w Kole drugi rok z rzędu przeszedł do etapu krajowego i ma szansę na zdobycie jednej z trzech nagród głównych w wysokości 20 tys. zł, 15 tys. zł, 10 tys. zł brutto ( odpowiednio za trzy pierwsze miejsca w konkursie) oraz 10 tys. zł brutto – jako Nagroda Internautów.  Sukces cieszy tym bardziej, iż kolski Ośrodek jest jedyną w Polsce placówką kształcenia specjalnego, która znalazła się wśród  najlepszych szkół w kraju. W związku z powyższym, opiekunowie SKO oraz cała społeczność SOSW w Kole proszą mieszkańców o wsparcie i oddawanie głosów na prezentację konkursową  zamieszczoną na stronie organizatora pod poniższym linkiem:

https://www.pkobp.pl/glosowanie-internautow/edycje-konkursow/edycja-2022-2023/specjalny-osrodek-szkolnowychowawczy-w-kole/

Głosowanie potrwa do 10 września 2023 r. do godz. 24:00, a  każdy z Internautów  może oddać tylko 1 głos, który należy potwierdzić klikając w ciągu 1 godziny na link przysłany na pocztę e-mail głosującego.

2023-09-04T14:46:50+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//program-edukacji-ekonomicznej-sko-pko-bank-polski---oddajmy-glos-na-sosw-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c17001c5215ce28bc51778608153e59d.png
Z najlepszymi życzeniami na nowy rok szkolny 2023/2024!!! https://starostwokolskie.pl/news//z-najlepszymi-zyczeniami-na-nowy-rok-szkolny-20232024 Dziś 4 września 2023 roku w szkołach na terenie Powiatu Kolskiego, podobnie jak w całej Polsce wybrzmiał pierwszy dzwonek. Z tej okazji Starosta Kolski Robert Kropidłowski zwrócił się do uczniów, nauczycieli, pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców z życzeniami. 2023-09-04T14:39:30+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//z-najlepszymi-zyczeniami-na-nowy-rok-szkolny-20232024 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8db4e9ecac04fa787d79edc8297adfd4.jpg Patriotyczny pokłon poległym w czasie II wojny światowej. https://starostwokolskie.pl/news//patriotyczny-poklon-poleglym-w-czasie-ii-wojny-swiatowej 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa.
W 84. rocznicę tych tragicznych wydarzeń poległych w czasie II wojny światowej, patriotyczny pokłon i kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary nalotu niemieckiego lotnictwa na pociąg ewakuacyjny w dniu 2 września 1939 r., umieszczoną na budynku dworca kolejowego w Kole oraz nagrobie zbiorowym poległych i ofiar II wojny światowej mieszczącym się na Cmentarzu Parafialnym w Kole złożyli Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, władze Miasta Koła, Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Kole, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Dyrektorzy i Kierownicy Instytucji kultury, jednostek powiatowych i miejskich, Przedstawiciele Stowarzyszeń oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Koło nad Wartą.
2023-09-04T14:29:29+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//patriotyczny-poklon-poleglym-w-czasie-ii-wojny-swiatowej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f5b79fce30be1ab004da5b155ce74fd7.jpg
84. rocznica wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ - PAMIĘTAMY!!! https://starostwokolskie.pl/news//84-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej---pamietamy 1 września 1939 roku to dla wszystkich Polaków pamiętna data.

To właśnie 84 lata temu wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając największy konflikt zbrojny w historii – II WOJNĘ ŚWIATOWĄ.

 
Niech pamięć o bohaterach i minionych wydarzeniach zawsze będzie w naszej pamięci.
 
"Elegia o chłopcu polskim"
 
Od­dzie­li­li cię, sy­necz­ku, od snów, co jak mo­tyl drżą,
ha­fto­wa­li ci, sy­necz­ku, smut­ne oczy rudą krwią,
ma­lo­wa­li kra­jo­bra­zy w żół­te ście­gi po­żóg,
wy­szy­wa­li wi­siel­ca­mi drzew pły­ną­ce mo­rze.
 
Wy­uczy­li cię, sy­necz­ku, zie­mi twej na pa­mięć,
gdyś jej ścież­ki po­wy­ci­nał że­la­zny­mi łza­mi.
Od­cho­wa­li cię w ciem­no­ści, od­kar­mi­li boch­nem trwóg,
prze­mie­rzy­łeś po omac­ku naj­wsty­dliw­sze z ludz­kich dróg.
 
I wy­sze­dłeś, ja­sny syn­ku, z czar­ną bro­nią w noc,
i po­czu­łeś, jak się jeży w dźwię­ku mi­nut - zło.
Za­nim pa­dłeś, jesz­cze zie­mię prze­że­gna­łeś ręką.
Czy to była kula, syn­ku, czy to ser­ce pę­kło?
 
Krzysztof Kamil Baczyński
2023-09-01T08:38:46+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//84-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej---pamietamy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9e986e42827ca1498d768bcdf868dd73.jpg
Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 30 listopada 2023 r. https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-30-listopada-2023-r Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 30 listopada 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

 • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 364 z 31 sierpnia 2023 roku;
 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 363 z 31 sierpnia 2023;
 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 365 z 31 sierpnia 2023 roku.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Rodzaje stopni alarmowych w Polsce.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

 • CHARLIE-CRP jest trzecim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
 • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Stopnie alarmowe CRP

Stopnie alarmowe

2023-08-31T20:30:39+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-30-listopada-2023-r https://starostwokolskie.pl/uploads/news/1092e6939ef06288f7263e7dd104f92a.png
LXXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//-lxxiii-sesja-rady-powiatu-kolskiego 31 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbędzie się LXXIII sesja Rady Powiatu Kolskiego .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołów z LXX, LXXI, LXXII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kolskiego na lata 2023-2026”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnych do składu powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim w latach 2023-2024” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/436/2023 Rady Powiaty Kolskiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2023r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli podmiotu tworzącego w skład Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 16. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
 17. Informacja z bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 18. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21.   Zamknięcie obrad.

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                               /-/ Marek Świątek

 

 

 

2023-08-30T15:15:44+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//-lxxiii-sesja-rady-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bc5065c2f011b4994a45f142dd872cb0.jpg
Konferencja dot. przetargu na budowę obwodnicy m. Koła https://starostwokolskie.pl/news//konferencja-dot-przetargu-na-budowe-obwodnicy-m-kola Dzisiaj tj. 29 sierpnia na terenie planowanej budowy obwodnicy odbyła się konferencja prasowa podczas której Starosta Kolski Robert Kropidłowski poinformował, Powiat Kolski ogłosił przetarg na roboty budowlane na budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P.

W konferencji udział wzięli Zarząd Powiatu Kolskiego, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Sekretarz Powiatu Kolskiego, Burmistrz Miasta Koła i Wójt Gminy Koło wraz z Przewodniczącymi Rady Miasta i Gminy, Sołtys Gminy Koło oraz Zastępca Dyrektora PZD w Kole.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu kolskiego, w gminie wiejskiej Koło i gminie Osiek Mały. Projektowana obwodnica usytuowana będzie po północnej stronie miejscowości, zaczynając skrzyżowaniem z istniejącą drogą krajową nr 92 i kończąc skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3205P w m. Borki. Przebieg obwodnicy przechodzi przez tereny użytkowane rolniczo (pola uprawne, łąki).

Termin składania ofert to 25 września 2023.

Głównym celem inwestycji jest poprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar o zwartej zabudowie miejskiej, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego oraz poprawienie dostępności do obszarów potencjalnej aktywizacji gospodarczej.

W ramach inwestycji wymagane jest wykonanie budowy jezdni obwodnicy o nawierzchni bitumicznej wraz z budową skrzyżowań z istniejącą siecią drogową. Ponadto inwestycja obejmuje budowę dodatkowych jezdni, budowę ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowań, budowę zjazdów, budowę przepustów, budowę obiektów inżynierskich, wykonanie odwodnienia drogowego, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych, a także wycinkę zieleni.

Planowana inwestycja obejmuje:

 1. budowę obwodnicy po północnej stronie miejscowości Koło, będąca kontynuacją drogi powiatowej nr 3205P,
 2. budowę przepustów,
 3. budowę obiektów inżynierskich,
 4. budowę skrzyżowań z drogi łączącymi się z planowaną drogą,
 5. budowę zjazdów,
 6. budowę dodatkowych jezdni,
 7. budowę poboczy gruntowych,
 8. budowę chodników, ścieżek rowerowych na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,
 9. budowę oświetlenia drogowego,
 10. budowę kanału technologicznego,
 11. przebudowę sieci drenarskiej,
 12. budowę ekranów akustycznych,
 13. budowę kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych,
 14. przebudowę i/lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
 15. rozbiórkę ist elementów zagospodarowania pasa drogowego np.: jezdni, chodników.
 16. wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 17. rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego,
 18. wycinkę i urządzenie zieleni.
2023-08-29T15:34:23+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//konferencja-dot-przetargu-na-budowe-obwodnicy-m-kola https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9f752fb69ae0bec803d39f06b20871e9.jpg
Powiat Kolski ogłosił przetarg na budowę obwodnicy m. Koła https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-oglosil-przetarg-na-budowe-obwodnicy-m-kola W dniu dzisiejszym Powiat Kolski ogłosił przetarg na roboty budowlane na budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu kolskiego, w gminie wiejskiej Koło i gminie Osiek Mały.

Projektowana obwodnica usytuowana będzie po północnej stronie miejscowości, zaczynając skrzyżowaniem z istniejącą drogą krajową nr 92 i kończąc skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3205P w m. Borki. Przebieg obwodnicy przechodzi przez tereny użytkowane rolniczo (pola uprawne, łąki).

Termin składania ofert to 25 września 2023.

Poniżej linki do dokumantacji pzp:

BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY KOŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3205P

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/104229/details

 

Świadczenie usługi wykonywania nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/104209/details

2023-08-29T12:28:48+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-oglosil-przetarg-na-budowe-obwodnicy-m-kola https://starostwokolskie.pl/uploads/news/22f6705de1b92b73ed0a5dcad9d48388.png
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego... https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-do-sprzedazy--w-trybie-przetargu-ustnego Starosta Kolski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Miejscowość

(obręb

ewidencyjny)

 

Adres

nieruchomości

 

Nr działki

 

Powierzchnia działek

 

Nr księgi

wieczystej

 

Cena

sprzedaży

Obręb : 300904_4.0001,

Dąbie

Miasto Dąbie

nr 581/1,

nr 581/2

ark. m. 2

 

0,34 ha

 

 

 

KN1K/00019345/7

16 000,00 zł

+ obowiązujący

w dniu sprzedaży podatek VAT

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości.

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Dąbie działki gruntu oznaczone nr 581/1 oraz nr 581/2  w obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dąbie zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/110/2004 Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2004 r.  w części północnej przeznaczone są pod MR- zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodzinną natomiast  w części południowej przeznaczone są pod RM- uprawy rolne i ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy rolniczej i infrastruktury technicznej.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Południowa część nieruchomości użytkowana jest rolniczo pod uprawy polowe, przez jej teren przebiega odcinek linii napowietrznej elektroenergetycznej. Z kolei część północna jest nieużytkowana porośnięta samosiewem, znajdują się na niej fragmenty murów i fundamentów starej zabudowy zagrodowej.

 

Opis nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze użytkowanym rolniczo pod uprawy polowe w sąsiedztwie nielicznej zabudowy zagrodowej w niedalekiej odległości od kompleksu leśnego. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona bez nawierzchni utwardzonych. Obejmuje ona zwarty kompleks dwóch działek gruntu położonych na płaskim terenie. Wzdłuż zachodniej granicy na odcinku ok. 30 m występuje pas nieużytkowanego zadrzewienia wraz z krzewami. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. 

Zbycie prawa własności nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych .

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 22.08.2023r. do dnia 11.09.2023r.

    

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  przedmiotowej nieruchomości winny złożyć  wniosek  w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Julia Marciniak

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. 63 26 17 846

 

2023-08-25T09:13:22+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-do-sprzedazy--w-trybie-przetargu-ustnego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/470e45ab3bb071fe74f4b5eaa2575abc.jpg
Ostrzeżenie o burzach z gradem na obszarze powiatu kolskiego - 2 stopień zagrożenia https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-o-burzach-z-gradem-na-obszarze-powiatu-kolskiego---2-stopien-zagrozenia Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 48 wydanego o godz. 06:22 dnia 18.08.2023

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed burzami z gradem (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu Kolskiego od godz. 13:09 dnia 18.08.2023 do godz. 22:00 dnia 18.08.2023. Obserowowane i prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumalcji opadów z kolejno przechodzących nad obszarem komórek burzowych do 55 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Godzina i data wydania: godz. 13:09 dnia 18.08.2023.

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2023-08-18T13:18:46+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-o-burzach-z-gradem-na-obszarze-powiatu-kolskiego---2-stopien-zagrozenia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3d9233f22848c6dc69e3a047f5f6c236.jpg
Przedłużenie ostrzeżenia o upale na obszarze powiatu kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-ostrzezenia-o-upale-na-obszarze-powiatu-kolskiego Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 47 wydanego o godz. 11:46 dnia 13.08.2023

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed upałem (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 14:13 dnia 17.08.2023 do godz. 19:00 dnia 20.08.2023. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Godzina i data wydania: godz. 14:13 dnia 17.08.2023

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2023-08-17T14:50:39+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-ostrzezenia-o-upale-na-obszarze-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/131ee8f929ca84226f16b6f74a0b04eb.jpg
Upał na obszarze powiatu kolskiego - 2 stopień zagrożenia https://starostwokolskie.pl/news//upal-na-obszarze-powiatu-kolskiego---2-stopien-zagrozenia WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 137 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 06:51 dnia 14.08.2023

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed upałami (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 13:00 dnia 14.08.2023 do godz. 19:00 dnia 17.08.2023. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwaga: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2023-08-14T07:51:58+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//upal-na-obszarze-powiatu-kolskiego---2-stopien-zagrozenia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/28d5586b5079c72085a99c4d78cba97f.jpg
CHWAŁA I CZEŚĆ BOHATEROM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO!!! https://starostwokolskie.pl/news//chwala-i-czesc-bohaterom-powstania-warszawskiego OBCHODY 79. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zgodnie z tradycją o godzinie "W" przed kolską Farą Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wicestarostą Kolskim Sylwestrem Chęcińskim  wspólnie z Burmistrzem Miasta Koła Krzysztofem Witkowskim, Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Sobolewskim, Dyrektorem Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Tomaszem Nuszkiewiczem, OSP Koło nad Wartą wraz z MDP których poprowadził Prezes Mirosław Łukaski, Przedstawicielami Instytucji, Jednostek i Stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów by uczcić pamięć Bohaterów 1944 roku, w tym Mieszkańców Koła,  którzy brali udział w powstaniu.

Modlitwę za poległych odmówił ks. Marcin Olejniczak wikariusz parafii pw. Krzyża Świętego w Kole.

2023-08-02T15:28:02+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//chwala-i-czesc-bohaterom-powstania-warszawskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/21e3bc861f074b053e48c6cb3f5e6ab5.jpg
Informacja o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego https://starostwokolskie.pl/news//informacja-o-zlozeniu-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Powiatu Kolskiego informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kole (orkiestra dęta) na realizację zadania pod nazwą: „
XV Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych + Kalisz 2023”.

2023-08-02T15:14:59+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//informacja-o-zlozeniu-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a53473c23cbd949f8876a0c33e6b5456.png
PAMIĘTAMY!!! https://starostwokolskie.pl/news//pamietamy 79. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

Powstanie Warszawskie – bój o wolną Polskę

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało znaczenie ogromne. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Jak pisał po wojnie Jan Nowak­-Jeziorański, uczestnik tego niepodległościowego zrywu, legendarny „kurier z Warszawy”, „walka nie była daremna”, a powstanie warszawskie sprawiło, że „państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach prawdopodobnie chciał z niego z czasem uczynić część ZSRS”. Ulotka dowództwa Armii Krajowej zawiadamiająca o rozpoczęciu powstania warszawskiego, 1944 r.

W dniu wybuchu powstania warszawskiego Okręg Warszawa AK i podporządkowany mu Kedyw (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK) liczył ponad 40 tys. żołnierzy, a łącznie z siłami porządkowymi AK – nawet 58 tys. (z tego około 17 tys. znajdowało się w obwodach Praga i Powiat). Do wystąpienia zbrojnego przeciwko niemieckiemu okupantowi przystąpiło jednak od 25 tys. do 37 tys. osób. Ze względu na konspirację nie wszyscy zdołali dotrzeć do punktów zbornych na czas oraz pobrać ze skrytek i magazynów broń. Znane są przypadki przyjścia z pomocą walczącemu już miastu oddziałów AK spoza Warszawy. Na przykład w nocy z 15 na 16 sierpnia 1944 r. oraz 19 sierpnia polscy partyzanci i cichociemni dostali się z Puszczy Kampinoskiej na Żoliborz. Z kolei w nocy z 18 na 19 sierpnia 1944 r. przedarły się oddziały AK z rejonu Lasu Kabackiego i Lasów Chojnowskich przez Wilanów na Sadybę.

Szacuje się, że dzienny stan powstańczych wojsk wynosił od 25 tys. do 28 tys. osób. Pomimo dużych strat w szeregi powstańcze nieustająco wstępowali nowi ochotnicy. W trakcie prac nad „Wielką ilustrowaną encyklopedią powstania warszawskiego” zebrano informacje o 48 183 osobach, które zostały zidentyfikowane jako żołnierze powstania. Nie wszyscy walczyli jednak równocześnie. Oprócz mężczyzn w powstaniu uczestniczyły także kobiety, które stanowiły 14 proc. żołnierzy. Najmłodszy uczestnik walk, Jerzy Szulc ps. Tygrys, miał 10 lat (udział dzieci i młodzieży w powstaniu upamiętnia odsłonięty w 1983 r. pomnik Małego Powstańca).

Większość powstańców była żołnierzami AK. Do powstania dołączyli również członkowie innych niepodległościowych formacji zbrojnych, m.in. Polskiej Armii Ludowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz nieliczni (ukrywający się po pacyfikacji powstania w getcie warszawskim) przedstawiciele Żydowskiej Organizacji Bojowej. Ci ostatni pod dowództwem por. Icchaka Cukiermana „Antka” utworzyli wraz z akowcami pluton niszczycieli czołgów, który walczył na Żoliborzu. W odezwie „Do obrońców warszawskiego getta! Do pozostałych przy życiu Żydów!” Cukierman wezwał do wstępowania do oddziałów powstańczych. Na czas powstania dowództwu AK podporządkowały się ponadto Oddziały Wojskowe Korpusu Bezpieczeństwa, Oddziały Wojskowe Pogotowia Polskich Socjalistów oraz dwa bataliony Narodowej Organizacji Wojskowej.

W powstaniu warszawskim walczyło również 1656 żołnierzy Armii Ludowej oraz wielu policjantów granatowych (polskiej policji mundurowej, działającej w Generalnym Gubernatorstwie pod niemiecką komendą), którzy już wcześniej należeli do konspiracji lub utrzymywali z nią kontakty. Żołnierze AK nie mieli jednolitych mundurów, walczyli w ubraniach cywilnych lub zdobycznych mundurach niemieckich. Zewnętrznie od wrogów różnili się tylko biało­czerwonymi opaskami, orzełkami na czapkach, obszyciami na kołnierzu i elementami ekwipunku. Walkę powstańców utrudniały niedobory, przede wszystkim broni i amunicji.

1 sierpnia 1944 r. do dyspozycji żołnierzy było tylko 2500 pistoletów, 1475 karabinów, 420 pistoletów maszynowych, 94 ręczne karabiny maszynowe, 20 ciężkich karabinów maszynowych. Posiadano także broń produkowaną przez AK we własnym zakresie: miotacze ognia, butelki zapalające, pistolety „błyskawice”, granaty („sidolówki” i „filipinki”). A wszystko w liczbie pozwalającej na uzbrojenie zaledwie kilku tysięcy, a nie ponad dwudziestu tysięcy ludzi. Broń i amunicję zdobywano na przeciwniku albo otrzymywano dzięki alianckim zrzutom. Wobec bombardowań prowadzonych przez Luftwaffe i artylerię Wehrmachtu powstańcy pozostawali jednak bezbronni.

Powstanie było zrywem ludzi młodych. Większość żołnierzy wkroczyła w dorosłość podczas okupacji. Walczyli również małoletni. Młodsi członkowie Szarych Szeregów służyli w Harcerskiej Poczcie Polowej oraz podobnie jak kilkunastoletnie dziewczęta byli łącznikami i sanitariuszami, starsi walczyli z bronią w ręku na pierwszej linii frontu. Tylko 40 proc. powstańców przeszło pełne wyszkolenie bojowe, większość z racji młodego wieku (65 proc. powstańców miało poniżej 25 lat) nie zdążyła odbyć szkolenia wojskowego przed wybuchem wojny. Ci, którzy je ukończyli, nie zawsze mogli wykorzystać nabyte umiejętności, ponieważ walka w mieście stawiała inne wymagania niż manewry na poligonach lub kampania 1939 r. Poziom wyszkolenia wojskowego był zatem zróżnicowany.

Ponieważ kobiety uczestniczyły w konspiracji długo przed wybuchem powstania, ich udział w zrywie w 1944 r. wydawał się czymś naturalnym. Podczas powstania nie tylko służyły jako lekarki, sanitariuszki, pielęgniarki (w służbie sanitarnej – stanowiły około 70–80 proc. personelu) i łączniczki, lecz także trafiały na pierwszą linię frontu. Były przewodniczkami w kanałach. Kobiece Patrole Minerskie brały udział w akcjach bojowych, z kolei oddział Dywersja i Sabotaż Kobiet m.in. przygotowywał sygnalizację dla alianckich lotników i odbierał zrzuty. 12 sierpnia 1944 r. płk Antoni Chruściel „Monter”, dowódca okręgu AK Warszawa­-Miasto i faktyczny dowódca wojsk powstańczych, wydał rozkaz uznający kobiety, które w okresie konspiracji złożyły przysięgę i zostały zaliczone do formacji AK, za jej żołnierzy. Zarówno powstańcy, jak i cywile, przyjęli wybuch powstania z wielkim entuzjazmem, który demonstrowali, wywieszając na ulicach biało­czerwone flagi.

Radości towarzyszył jednak lęk związany ze spodziewaną reakcją Niemców i niepewność co do postępowania Stalina. Cywile aktywnie wspierali powstańców, dostarczając im żywność, organizując zaplecze dla żołnierzy AK, biorąc udział w opiece nad rannymi, budowie barykad i odgruzowywaniu miasta. Wanda Figiel, w czasie powstania łączniczka w stopniu starszego sierżanta, wspominała, że powstanie warszawskie „to był zryw pochodzący z serca, bez przymusu. […] Widać było wspólnotę”. Podobne odczucia miało wielu żołnierzy powstania i mieszkańców Warszawy. Powstańcy reprezentowali pełen przekrój społeczeństwa polskiego. Ramię w ramię do walki stanęli robotnicy i intelektualiści, stronnicy niemal wszystkich opcji politycznych, ludzie w różnym wieku, różnego pochodzenia i różnych wyznań.

Chociaż osobiste motywy udziału w powstaniu były rozmaite, w relacjach wielu uczestników powtarzały się podobne dążenia: przede wszystkim spełnienie patriotycznego, żołnierskiego obowiązku i wyzwolenie stolicy spod władzy znienawidzonego okupanta. Pułkownik Kazimierz Iranek-­Osmecki, szef Oddziału II (informacyjno-­wywiadowczego) Komendy Głównej AK, tak opisywał potrzebę wzięcia udziału w patriotycznym zrywie: „Trzeba było przeżyć 5 lat okupacji w Warszawie, aby czuć to, co czuła ludność i żołnierze. Trzeba było żyć dzień po dniu, godzina po godzinie przez pięć lat w cieniu więzienia na Pawiaku, trzeba było w ciągu tych miesięcy widzieć, jak znikają przyjaciele jeden po drugim, odczuć za każdym razem skurcz serca w piersi, trzeba było codziennie słyszeć odgłosy salw tak, że się już przestawało je słyszeć, przyzwyczaić się do nich, jak do dzwonów kościelnych, trzeba było milcząco asystować na rogu ulicy w smutny zimowy wieczór lub świetlisty poranek wiosenny, przy egzekucji dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu przyjaciół, braci lub nieznajomych, wziętych przypadkowo z tłumu, spędzonych pod mur, z ustami zaklejonymi gipsem i oczami wyrażającymi rozpacz lub dumę. Trzeba było to wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że Warszawa nie mogła się nie bić”.

Fragment broszury „Powstańcy warszawscy”, wyd. IPN, seria „Patroni naszych ulic”

2023-08-01T09:26:30+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//pamietamy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ec7658dc29955d65796e307b50f2397d.jpg
Rusza przebudowa Oddziału Wewnętrznego w kolskim szpitalu za 5,5 mln zł https://starostwokolskie.pl/news//rusza-przebudowa-oddzialu-wewnetrznego-w-kolskim-szpitalu-za-55-mln-zl Dziś tj. 26 lipca Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wicestarostą Sylwestrem Chęcińskim oraz Dyrektorem SP ZOZ w Kole Grzegorzem Gibaszkiem podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „VESTER” Handzelewicz Spółka Jawna z Kutna Adamem Stanisławem Handzelewiczem.

Wykonane zostaną roboty budowlane polegające na przebudowie Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów Ppoż. Wartość umowy jaką podpisał Powiat Kolski to 5.472.270,00 zł, a zadanie jest finansowane w części w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja w zakresie przebudowy oddziału wewnętrznego w ramach etapu I w kolskim szpitalu ma w szczególności zapewnić spełnienie wymogów wynikających ze standardów europejskich, krajowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz podnieść jakość świadczonych usług. Przebudowa oddziału wewnętrznego znajdującego się na pierwszym piętrze budynku głównego szpitala przewiduje w ramach realizacji etapu I wykonanie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej w tym wentylacji oraz instalacji gazów medycznych. Przewiduje się zmianę układu sal chorych oraz uzupełnienie o indywidualne łazienki w salach chorych, nowe usytuowanie pokoi lekarzy, pielęgniarek i pokoju zabiegowego oraz innych pomieszczeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału przyczyni się do usprawnienia pracy personelu.
W ramach realizacji inwestycji powstaną nowe sale dla chorych, w tym izolatka oraz pomieszczenia dla personelu dostosowane do wysokich standardów opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz udzielania ich na jak najwyższym poziomie. Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji planuje się poprawę bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji oraz dostosowania klatek do wymogów p.poż.

2023-07-26T14:39:23+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//rusza-przebudowa-oddzialu-wewnetrznego-w-kolskim-szpitalu-za-55-mln-zl https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b61b5b1b91daf51658dbafceffd0d0a0.jpg
Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła! https://starostwokolskie.pl/news//sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl

 

źródło: https://www.czystepowietrze.gov.pl/sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla/

2023-07-25T13:01:54+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla https://starostwokolskie.pl/uploads/news/694a92d5e3b4f801149df4e97a9a5547.jpg
Powiat złożył wniosek na budowę wiaduktu https://starostwokolskie.pl/news//powiat-zlozyl-wniosek-na-budowe-wiaduktu- Powiat Kolski 21 lipca br. złożył wniosek o dofinansowanie w ramach VII edycji Rozwój Stref Przemysłowych – Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3205P nad linią kolejową nr 3 między Kołem a Osiekiem Wielkim”.

Inwestycja realizowana miałaby być w systemie „zaprojektuj i wybuduj.” Budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 3 Warszawa – Poznań pozwoli na stworzenie bezkolizyjnego łącznika drogi strefy przemysłowej miasta Koła z północną obwodnicą miasta i oszacowana została na kwotę 55 mln zł. Jak mówi Starosta Kolski Robert Kropidłowski: Budowa wiaduktu nad linią kolejową będzie komplementarną inwestycją do budowy północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P, która posiada decyzję "zrid" i obecnie jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego na jej realizację. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej miasta Koła zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego, a także stworzenie dostępności do obszarów potencjalnej aktywizacji gospodarczej na terenie gminy Koło i gminy Osiek Mały. Obecne natężenie ruchu drogowego na ww. przejeździe to ponad 6 tys. pojazdów dziennie, a po wybudowaniu obwodnicy Koła ich liczba znacznie wzrośnie – dodał Starosta Kropidłowski. Budowa wiaduktu bezapelacyjnie poprawiłaby funkcjonowanie miasta w części przemysłowej najbardziej dotkniętej niedogodnościami wynikającymi z ruchu tranzytowego oraz ruchu związanego z obsługą istniejących w tej części miasta zakładów takich jak SOKOŁÓW S.A., M&K Foam Sp. z o.o., Andre Abrasive Articles, Saint-Gobain, GEBERIT, OSM Koło, Konimpex Sp. z o.o., WIPASZ S.A., EUROBEEF Sp. z o.o, czy też AMB Technic. Inwestycja ta spowodowałaby również, że funkcjonujący w strefie przemysłowej miasta Koła przedsiębiorcy będą mogli prowadzić swoją działalność gospodarczą w sposób niezakłócony.

2023-07-21T15:45:24+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-zlozyl-wniosek-na-budowe-wiaduktu- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f419438bdb359c9ae435f8f5c92adecf.jpg
Złożono wnioski o dofinansowanie na ul. Broniewskiego , ul. Łąkową i ul. Kościuszki https://starostwokolskie.pl/news//zlozono-wnioski-o-dofinansowanie-na-ul-broniewskiego--ul-lakowa-i-ul-kosciuszki

20 lipca 2023 roku Powiat Kolski złożył wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie drogowe w Kole, Dąbiu i Kłodawie.

 • m. Koło „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”. - wartość inwestycji 3,5 mln zł
 • Dąbie „Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu” - wartość inwestycji 8,5 mln zł
 • Kłodawa „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie” - wartość inwestycji 1,7 mln zł

 

 

fot. www.e-kolo.pl

2023-07-21T15:43:31+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zlozono-wnioski-o-dofinansowanie-na-ul-broniewskiego--ul-lakowa-i-ul-kosciuszki https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f5070d8e20fda3c0d9f9e9adc4e1b923.jpg
Ulica Toruńska w Kole z dofinansowaniem https://starostwokolskie.pl/news//ulica-torunska-w-kole-z-dofinansowaniem- Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie na zdanie pn. „Remont ulicy Toruńskiej w Kole” na kwotę 1.159.360,99 zł. Cała wartość zadania to 2 mln zł.

19 lipca 2023 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu podał listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych w województwie wielkopolskim na 2023 rok. Powiat Kolski postanowił przystąpić do sukcesywnego remontu ul. Toruńskiej. W pierwszym etapie zaprojektowano remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Ceramicznej do firmy GEBERIT wraz z wymianą krawężników oraz nowym oznakowaniem pionowym i poziomym. Kolejne zaplanowane etapy to min. budowa ścieżki rowerowej i chodników.

2023-07-21T14:46:13+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ulica-torunska-w-kole-z-dofinansowaniem- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6a532ec24735cff0d909170e04204249.png
OGŁOSZENIE O PRZETARGU!!! https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargu Starosta Kolski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38 ust. 1,2 oraz zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023r. 344 z późn. zm. ) ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Korzecznik - Podlesie, gmina Babiak, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1 o pow. 0,14 ha, ark. mapy 1.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole  Wydział   Ksiąg  Wieczystych prowadzi   księgę   wieczystą Nr  KN1K/00016054/9.

Działka oznaczona nr 65/1 położona jest na obszarze  gruntów rolnych, gruntów leśnych oraz zabudowy mieszkaniowej. W pobliżu usytuowana jest rozproszona zabudowa zagrodowa oraz letniskowa. Posiada ona dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki określono jako regularny,  na terenie równinnym. Nieruchomość ta nie jest obecnie użytkowana
i zagospodarowana, porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz krzewami. Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Babiak  brak jest aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla ww. nieruchomości. W Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Babiak przyjętym Uchwałą Nr XXIII/207/17  z dnia 26.04.2017r.  działka 65/1 stanowi teren upraw rolnych (oznaczony symbolem R).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  11 500,00 zł  (zwolniona z Vat).

Przetarg odbędzie się dnia 29.08.2023r. roku o  godz.10 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, sala nr 101.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w pieniądzu w wysokości 1 150,00 zł na konto Starostwa Powiatowego nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680  Santander Bank Polska S.A. oddział w Kole   w terminie do dnia  25.08.2023r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia  się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z  zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu,
  a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
 • pełnomocnictw osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu powinna być odnotowana na rachunku Starostwa Powiatowego w Kole najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

        Starosta Kolski  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie i Internecie. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na Stronie Internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kole na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Dodatkowych informacji o nieruchomości będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kole pokój nr 4  lub nr tel. 63 26 17 846.

2023-07-18T13:06:30+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-przetargu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/4a3fa084a345f422d97da8042daeac2f.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41 - UPAŁ https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-41---upal Upał - 2 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed upałem (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 12:00 dnia 15.07.2023 do godz. 20:00 dnia 17.07.2023. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Godzina i data wydania: godz. 12:50 dnia 14.07.2023

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2023-07-14T13:20:03+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-41---upal https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d776f2cd88b7cef874a4097ff44b6039.jpg