Starostwo Kolskie oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kole http://www.starostwokolskie.pl/ pl Starostwo Kolskie https://www.e-kolo.pl/logorss.png http://starostwokolskie.pl FA MEDIA Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-31 Silny wiatr - 2 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed silnym wiatrem (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 04:00 dnia 21.05.2022 do godz. 17:00 dnia 21.05.2022. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2022-05-20T13:40:39+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-31 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ea1dad1461f5d7905d4b29cd1e02b9d3.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-30 Burze z gradem - 2 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed burzami z gradem (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 21:00 dnia 20.05.2022 do godz. 06:00 dnia 21.05.2022. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Źródło informacji: IMGW-PIB.

2022-05-20T13:29:05+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-30 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bd0c25bb418471b35b3b7d486d3a0061.jpg
Informacja dotycząca środków na aktywizację osób bezrobotnych https://starostwokolskie.pl/news//informacja-dotyczaca-srodkow-na-aktywizacje-osob-bezrobotnych Szanowni Państwo!!! Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy oraz środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji programów POWER i WRPO na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wspieranie pracodawców na tworzenie miejsc pracy.

Formy wsparcia:

 • staż;
 • szkolenie;
 • bon szkoleniowy dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia;
 • bon na zasiedlenie dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia;
 • prace interwencyjne;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zapraszamy Państwa do współpracy i składania wniosków.

Szczegółowe informacje: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, ul. Sienkiewicza 27 lub pod nr telefonów:

 • staż – pokój nr 103, tel. 63 22 81 240;
 • szkolenie i bon szkoleniowy – pokój nr 103, tel. 63 22 81 241;
 • bon na zasiedlenie – pokój nr 106, tel. 63 22 81 248;
 • prace interwencyjne – pokój nr 16, tel. 63 22 81 239;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pokój nr 16, tel. 63 22 81 238.

 

źródło tekstu: PUP w Kole

2022-05-18T12:59:09+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//informacja-dotyczaca-srodkow-na-aktywizacje-osob-bezrobotnych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6507c91fe4971aca7b85dc17e4e1ac73.jpg
Rusza nabór w ramach programu PEFRON Rehabilitacja 25+ https://starostwokolskie.pl/news//rusza-nabor-w-ramach-programu-pefron-rehabilitacja-25- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole ogłasza nabór w ramach programu PFRON Rehabilitacja 25+ na rok szkolny 2022/2023

Program skierowany jest do:

absolwentów OREW powyżej 25 r.ż bądź Szkół Przysposabiających do Pracy powyżej 24 r.ż, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami)

WAŻNE   W programie mogą brać udział tylko osoby, które nie korzystają z rehabilitacji społecznej w innych placówkach (m.in. WTZ, ŚDS)

 

2022-05-16T12:28:23+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//rusza-nabor-w-ramach-programu-pefron-rehabilitacja-25- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d7c5079414be41a71b018e539878045b.png
UWAGA 8 KLASIŚCI!!! https://starostwokolskie.pl/news//uwaga-8-klasisci Rekrutacja 2022/2023 do szkół średnich w Województwie Wielkopolskim rozpocznie się 16 maja 2022. Oznacza to, że wniosek można składać w szkole najwcześniej 16 maja.

Informacje o harmonogramie rekrutacji dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2022/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023/

Rekrutacja do szkół powiatu kolskiego będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego Nabór. Wszyscy kandydaci składają wniosek logując się na stronie  https://nabor.pcss.pl/kolo .

Po wypełnieniu wniosku w systemie Nabór, wybieramy i klikamy opcję Złóż wniosek (wtedy status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej na Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej) i dopiero w tym momencie wniosek jest widoczny w szkole!

Kandydat ma prawo zapisać się najwyżej do trzech szkół, ale może w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez siebie kolejności. Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, zwiększa swoje szanse w trakcie rekrutacji. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chce się dostać, ostatni to ten, na którym kandydatowi najmniej zależy.

 

Z ofertą szkół średnich powiatu kolskiego można się zapoznać na stepujących stronach:

https://nabor.pcss.pl/kolo  oraz

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLE

https://lowkole.pl/pl/rekrutacja

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE

https://www.zst-kolo.pl/rekrutacja

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYCH W KOLE

https://www.ekonomikkolo.pl/rekrutacja

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

https://www.zsoitklodawa.pl/index.php/nabor

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KOŚCIELCU http://www.zsrcku-koscielec.pl/rekrutacja/kierunki/

2022-05-13T14:56:47+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//uwaga-8-klasisci https://starostwokolskie.pl/uploads/news/95a005660fe206109ede76ae1886be64.jpg
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-drugim-przetargu-ustnym--nieograniczonym--------------------- Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kolskiego, położonej w Kole, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 72 ark. mapy 31 o pow. 0,4492 ha.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KN1K/00064247/0.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2022 r. ( tj. poniedziałek ) o godz. 9:00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole, sala nr 101.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Kole, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/338/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 185 z dnia 29 października 2009 roku, poz. 3134, niniejsza nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy usługowej nieuciążliwej oraz  zabudowy związanej                          z działalnością usługową. 

Cena wywoławcza nieruchomości:  998 000,00  zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Wadium wynosi  99 800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset  zł)

Podana cena sprzedaży nie zawiera podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług nie zostanie naliczony do ceny nieruchomości zabudowanej osiągniętej w przetargu stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 07.06.2022 r. na rachunek bankowy: 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,
a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kole, na stronie internetowej Powiatu Kolskiego www.starostwokolskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole www.bip.starostwokolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego  w Kole.

Dane kontaktowe -  tel. 63 26 17 844, 63 26 17 843  w godz. 7:30 do 15:30.                               

W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

2022-05-12T10:26:05+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-drugim-przetargu-ustnym--nieograniczonym--------------------- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/dff5443b09b01866275583ca9c108341.jpg
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-na-stanowisko-dyrektora 11 maja 2022 roku ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

 

W załączeniu:

 1. Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego
 2. Załącznik do Uchwały Zarządu Kolskiego
 3. Klauzula informacyjna
2022-05-11T15:37:47+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-na-stanowisko-dyrektora https://starostwokolskie.pl/uploads/news/eef51019b1c6f0522a9940a197445cee.jpg
Nowe meble dla Komendy Powiatowej Policji w Kole https://starostwokolskie.pl/news//nowe-meble-dla-komendy-powiatowej-policji-w-kole Nowy sprzęt kwaterunkowy już służy Komendzie Powiatowej Policji w Kole. Zakupiony sprzęt ze środków własnych Powiatu Kolskiego kosztował 49 950,00 zł. Cieszymy się bardzo, że dzięki wsparciu Powiatu Kolskiemu poprawią warunki pracy naszych kolskich funkcjonariuszy policji. 2022-05-11T14:12:36+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//nowe-meble-dla-komendy-powiatowej-policji-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e6960bddbfa08906264266db7d085815.jpg Wyrazy najszczerszego współczucia https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-najszczerszego-wspolczucia „Wobec śmierci nigdy nie jesteśmy sami…” ~ św. Jan Paweł II 2022-05-11T14:09:12+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-najszczerszego-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/84cfff3d421b4cd8d68f6f660490440f.jpg OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kiejsze, gmina Babiak.

Starosta Kolski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie  art. 38 ust.  1,2  i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. 1899 z późn. zm. )  ogłasza:

 

1)  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości  Kiejsze, gmina  Babiak, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 161/2 o pow. 0,50 ha, ark. m. 1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole  Wydział   Ksiąg  Wieczystych prowadzi   księgę   wieczystą Nr  KN1K/00004370/3.

Opisana nieruchomość stanowi działkę niezabudowaną, posiadającą dostęp do drogi publicznej.

Działka położona jest na płaskim terenie, posiada foremny i regularny kształt, stanowi grunty rolne, będące dobrej jakości pod względem urodzajności i możliwości produkcyjnych zakwalifikowane do klasy R-IIIa.

- dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26.04.2017r. dla obszaru, na którym znajduje się opisana nieruchomość przewidziano tereny upraw rolnych. Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako grunty orne. Obszar działki jest utrzymany w dobrej kulturze agrotechnicznej.

-cena wywoławcza nieruchomości wynosi  28 500 0,00 zł ( zwolniona z Vat).

Przetarg odbędzie się dnia 28.06.2022r. roku o  godz.10 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, sala nr 101.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu  wysokości  2 850,00zł na konto Starostwa Powiatowego nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680  Santander Bank Polska S.A. oddział w Kole   w terminie do dnia  22.06.2022r.

 

1)  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości  Zawadka, gmina  Olszówka, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 206/1 o pow. 0,30ha, ark. m. 2.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole  Wydział   Ksiąg  Wieczystych prowadzi   księgę wieczystą Nr  KN1K/00004852/6.

- przedmiotowa działka położona jest na obszarze  gruntów ornych, posiada  regularny kształt o równinnym ukształtowaniu powierzchni i dobrej  klasie bonitacyjnej– R IIIb.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej (gminnej).  Nieruchomość ta nie jest obecnie użytkowana i zagospodarowana, porośnięta jest roślinnością trawiastą

 - dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  przyjętym Uchwałą Nr XI/64/2019  Rady Gminy Olszówka  z dnia 04.11.2019r. działka nr 206/1  stanowi tereny rolnicze.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15 000,00 zł ( zwolniona z Vat).

Przetarg odbędzie się dnia 28.06.2022r. roku o  godz.11 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, sala nr 101.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w pieniądzu w wysokości  1 500,00zł na konto Starostwa Powiatowego nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680  Santander Bank Polska S.A. oddział w Kole   w terminie do dnia  22.06.2022r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

W razie uchylenia  się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z  zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. W przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
 • pełnomocnictw osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu powinna być odnotowana na rachunku Starostwa Powiatowego w Kole najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

        Starosta Kolski  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie i Internecie. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na Stronie Internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kole na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w prasie lokalnej. Dodatkowych informacji o nieruchomości będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kole pokój nr 4  lub nr tel. 63 26 17 846.

2022-05-10T10:32:34+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym https://starostwokolskie.pl/uploads/news/99e2c843cfb4624e128e002cfde74481.jpg
ZIELONA ŁAWECZKA - konkurs https://starostwokolskie.pl/news//zielona-laweczka---konkurs- Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców polskich miast do udziału w konkursie grantowym pn. "ZIELONA ŁAWECZKA". 2022-05-05T15:38:33+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zielona-laweczka---konkurs- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/67baa3a9e3e95edc06aa6a95bd5c13c1.jpg Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja https://starostwokolskie.pl/news//obchody-231-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja Uroczystości 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęliśmy odśpiewaniem Hymnu przy pięknych dźwiękach Orkiestry Dętej OSP Koło wciągnięciem flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt.

Po dwóch latach pandemii dane było licznie zgromadzonym delegacjom: Posłem na Sejm RP Leszkiem Galembą, Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robertem Popkowskim, władzom Powiatu Kolskiego na czele ze Starostą Kolskim Robertem Kropidłowskim, Wicestarostą Kolskim Sylwestrem Chęcińskim,  Członkiem Zarządu Powiatu Kolskiego Waldemarem Banasiakiem, władzom Miasta Koła na czele z Burmistrzem Krzysztofem Witkowskim, Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Sobolewskim,  Komendantem Powiatowej PSP w Kole bryg. Krzysztofem Żurawikiem, Komendantem Powiatowego Policji w Kole mł.insp. Jackiem Brzęckim, I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Kole podinsp. Przemysławem Czarneckim, Kombatantami Wojennymi RP, partiami politycznymi, stowarzyszeniami, instytucjami, związkami,  szkołami, Ochotniczą Strażą Pożarną Koło nad Wartą,  Młodzieżową Drużyną Pożarniczą OSP Koło nad Wartą wspólnie cieszyć się "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny" jak też zapisane jest w księgach według Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja, czym właśnie była Konstytucja 3 maja.
Po odnowieniu ducha, nakarmienia się Słowem i Ciała Jezusa Chrystusa podczas Eucharystii, kmdr. ppor. Robert Jokiel poprowadził delegacje przed tablicę upamiętniająca Konstytucje 3 maja, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów. Na koniec uroczystości Starosta Kolski podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie,  wszystkim tym którzy zaangażowali się w organizację obchodów, życząc na koniec miłego świętowania.

2022-05-04T15:02:46+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//obchody-231-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja https://starostwokolskie.pl/uploads/news/12f2b30350b2a1730a8b887df81e9186.jpg
Międzynarodowy Dzień Strażaka https://starostwokolskie.pl/news//miedzynarodowy-dzien-strazaka 2022-05-04T14:50:16+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//miedzynarodowy-dzien-strazaka https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7343119cd0f782aeaafbbedf12c6f90f.jpg ZŁÓŻ WNIOSEK O BON SZKOLENIOWY W PUP W KOLE !!! https://starostwokolskie.pl/news//zloz-wniosek-o-bon-szkoleniowy-w-pup-w-kole- Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole trwa nabór wniosków o sfinansowanie bonów szkoleniowych* w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

Jesteś osobą do 30 roku życia?

Masz możliwość podjęcia pracy, ale brakuje Ci kwalifikacji?

Złóż wniosek o bon szkoleniowy!

W ramach bonu szkoleniowego otrzymasz do 100% przeciętnego wynagrodzenia (tj. ponad 5000 zł.), które możesz przeznaczyć na:

- jedno lub kilka szkoleń,

- koszty przejazdu na szkolenie,

- koszty zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.
 
Dodatkowo w trakcie szkolenia urząd przyzna Ci stypendium szkoleniowe.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń: 63 22 81 241

 

*szkolenia muszą kończyć się egzaminem państwowym potwierdzającym zdobyte kwalifikacje w zawodach deficytowych zgodne z „Barometrem zawodów 2022, np.: kierowcy samochodów ciężarowych, spawacze, operatorzy maszyn ciężkich (walca, koparki, ładowarki), operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych (wózków widłowych, żurawi, dźwigów).
 

 

źródło: PUP w Kole

2022-05-02T12:33:58+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zloz-wniosek-o-bon-szkoleniowy-w-pup-w-kole- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/284413cce0b8c30999c18500f4d1a35c.jpg
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej https://starostwokolskie.pl/news//2-maja---dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej Co roku tego dnia my Polacy z dumą eksponujemy flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie. Poprzez takie zwyczajne gesty uczymy dzieci i młodzież postaw patriotyzmu. Z szacunkiem bez wstydu podchodźmy do ważnych wydarzeń, do symboli narodowych, do wiary a wówczas będziemy silnym narodem. 2022-05-02T11:25:52+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//2-maja---dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/6f5644fd032bf9a1b7d398ce0aaf4108.jpg Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP RP z terenu powiatu kolskiego https://starostwokolskie.pl/news//zapewnienie-gotowosci-bojowej-jednostek-osp-rp-z-terenu-powiatu-kolskiego Wszyscy dobrze wiemy, że Ochotnicze Straże Pożarne są bardzo pomocne Państwowym Strażom Pożarnym. Szybka gotowość bojowa jednostek w gminach to podstawa bezpieczeństwa nas ludzi, naszych domostw.

W przededniu Międzynarodowego Dnia Strażaka podczas LII sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 28 kwietnia br. radni mając na uwadze dobro wspólne jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom naszego powiatu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”

2022-04-29T12:15:33+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zapewnienie-gotowosci-bojowej-jednostek-osp-rp-z-terenu-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ba917f558603efd099592cb5dc95d585.jpg
Odbiór wyremontowanego odcinka drogi powiatowej https://starostwokolskie.pl/news//odbior-wyremontowanego-odcinka-drogi-powiatowej- W dzisiejszy poranek 28kwietnia br. odbył się odbiór robót związanych z remontem odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa - Dzióbin.

Zakres prac na docinku 0,825 km obejmował m.in.:

 •  mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno- 20m2,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno- 20m2
 •  ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym- 9,00 t
 • oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni- 4 323,00 m2
 • mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym- 432,30 t
 •  uzupełnienie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość 10 cm – 618,47 m2
 •  ścinka poboczy średnia grubość Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym- 9,00 t
 •  oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni- 4 323,00 m2
 •  mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym- 432,30 t
 •  uzupełnienie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość 10 cm – 618,47 m2
 •  ścinka poboczy średnia grubość 1

 W odbiorze uczestniczyli: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Radny Powiatu Kolskiego Marek Marciniak, Burmistrz Kłodawy Piotr Michalak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa. Wykonawcę firmy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Kole, reprezentował prezes zarządu Paweł Andrzejczak.

2022-04-28T15:26:52+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//odbior-wyremontowanego-odcinka-drogi-powiatowej- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e8ab7eaada799bae57cc4449df2244d4.jpg
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 https://starostwokolskie.pl/news//„asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej”-–-edycja-2022- Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wysokości 154 350,00 zł. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi wsparciem zostało objętych 5 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kolskiego, w tym 3 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 roku życia.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • załatwianiu spraw urzędowych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności na umożliwienie im jak najbardziej samodzielnego życia.

2022-04-27T14:31:00+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//„asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej”-–-edycja-2022- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/48a4b64b9eea94e3c2b1c3ed99c3f93d.jpg
Postępy na budowie w ZST w Kole https://starostwokolskie.pl/news//postepy-na-budowie-w-zst-w-kole Dziś tj. 27 kwietnia Zarząd Powiatu Kolskiego odwiedził Zespół Szkół Technicznych w Kole by zobaczyć postępy budowy sali gimnastycznej. 2022-04-27T13:19:02+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//postepy-na-budowie-w-zst-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/108a75024fcc9dd5c09181a0fda83bc5.jpg Dofinansowanie dla Powiatu Kolskiego i jego gmin. https://starostwokolskie.pl/news//dofinansowanie-dla-powiatu-kolskiego-i-jego-gmin W dniu wczorajszym tj. 26 kwietnia w Urzędzie Gminy w Kościelcu miało miejscu uroczyste podpisanie umów przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Starostę Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Wicestarostę Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego oraz Burmistrzów i Wójtów. W czasie spotkania obecny był Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak.

Powiat Kolski otrzymał pomoc finansową w wysokości 60 00,00 zł na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymały: Miasto i Gmina Dąbie, Gmina Grzegorzew, Gmina Chodów, Gmina Kościelec, Gmina Babiak, Miasto i Gmina Kłodawa oraz Gmina Olszówka.

2022-04-27T12:53:26+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//dofinansowanie-dla-powiatu-kolskiego-i-jego-gmin https://starostwokolskie.pl/uploads/news/1844fe2ce8a78f527dea889a86654ed1.JPG
Uroczyste podpisanie umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-podpisanie-umow-w-ramach-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog- Powiat Kolski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 665 596 zł.
W dniu dzisiejszym tj. 25 kwietnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wicestarostą Kolskim Sylwestrem Chęcińskim podpisali umowy na 2 projekty:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P w miejscowości Brdów-Przedecz.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie.
2022-04-25T15:51:09+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-podpisanie-umow-w-ramach-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e6fca1a62856e54f08df5917dc16bb58.jpg
KRUS zaprasza dzieci rolników na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne https://starostwokolskie.pl/news//krus-zaprasza-dzieci-rolnikow-na-bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacji organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2007- 2015 (7-15 lat) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu, których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w terminach:

 • od 30 czerwca do 20 lipca 2022r. dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie,
 • od 11 do 31 lipca 2022r. dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum  Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

 

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć do KRUS w terminie do 13 maja 2022r.

Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 63 240 14 18, 63 272 52 89

źródło tekstu: KRUS

2022-04-25T12:40:06+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//krus-zaprasza-dzieci-rolnikow-na-bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne https://starostwokolskie.pl/uploads/news/4fb029218694c9447dffb2b4afd695c3.jpg
Wyrazy głębokiego współczucia... https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-glebokiego-wspolczucia 2022-04-25T09:50:42+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-glebokiego-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7d12dff7c8c6b4c930ab806c1f05ff67.jpg Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski wsch. https://starostwokolskie.pl/news//zwiekszenie-retencji-i-odbudowa-zasobow-wodnych-terenow-pogorniczych-na-obszarze-wielkopolski-wsch 22 kwietnia przy wale rzeki Warty w miejscowości Lubiny w Międzynarodowy Dzień Ziemi Starosta Kolski Robert Kropidłowski uczestniczył w briefingu prasowym, poświęconym działaniom zaplanowanym w ramach projektu pn. "Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski wschodniej". Briefing prasowy zorganizowany został przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski wschodniej

 

Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz powodzi to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, jakim musi sprostać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Szczególnie istotne są działania podejmowane w Wielkopolsce wschodniej, która na mapie Polski prezentuje się jako region z największymi deficytami wodnymi. Obszar ten, charakteryzujący się wyjątkowo niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, od lat poddany był silnej antropopresji, m.in. poprzez: rozwiniętą sieć melioracyjną i regulacje koryt rzecznych, odwodnienia górnicze, czy wzmożony pobór wód podziemnych na cele rolnicze i przemysłowe. W celu przeciwdziałania dalszej degradacji ilościowej zasobów wód podziemnych i powierzchniowych opracowany został dla tego terenu program działań naprawczych, które obejmują m.in. remonty i odbudowę zniszczonych jazów na rzekach, budowę progów stabilizujących i bystrzy spowalniających odpływ wód, czy przerzuty wód do zlewni objętych lejami depresji związanymi z funkcjonującymi i zalewanymi odkrywkami węgla brunatnego. Projekt przewiduje realizację 25 zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w ciągu najbliższych 5 lat. W jego efekcie odbudowane zostaną zasoby wód jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego i Kujawskiego, przywrócone zostaną przepływy w rzekach regionu, a w miejscu istniejących i zamkniętych odkrywek węgla brunatnego utworzone zostaną zbiorniki wodne. Łączna ilość odtworzonych i zgromadzonych wód powierzchniowych wyniesie blisko 1 mld m3, a wód podziemnych ponad 1,5 mld m3. Oddziaływaniem projektu objęte zostanie około 3 000 km2.

 

Przerzut wód z Warty do rzeki Warcicy

Wody Polskie, lokalne samorządy oraz ZE PAK S.A. porozumiały się w sprawie realizacji projektu przerzutu wód z Warty do rzeki Warcicy, który pozwoli odtworzyć przepływ w tej rzece oraz przyspieszy odbudowę wód gruntowych w strefie oddziaływania leja depresji związanego z odkrywką  Drzewce. Całkowity koszt prac szacowany jest na 1 mln 525 tys. zł, w tym wkład samorządów i ZE PAK S.A. wyniesie 450 tys. zł. Inwestycja polegać będzie na budowie rurociągu sprowadzającego wodę z Warty do Dopływu spod Dzieraw, skąd woda grawitacyjnie będzie spływała do rzeki Warcicy. Odrestaurowanych zostanie również kilkanaście obiektów hydrotechnicznych na Warcicy i jej dopływach, które to zadanie finansować będą Wody Polskie.

źródło tekstu:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2022-04-25T09:37:16+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zwiekszenie-retencji-i-odbudowa-zasobow-wodnych-terenow-pogorniczych-na-obszarze-wielkopolski-wsch https://starostwokolskie.pl/uploads/news/eb8b9e22e1737033e20ab8c639621974.jpg
IX MARSZ PAMIĘCI OFIAR KULMHOF https://starostwokolskie.pl/news//ix-marsz-pamieci-ofiar-kulmhof- 21 kwietnia na terenie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim odbył się IX Marsz Pamięci poświęcony ofiarom.

Niesprzyjająca aura nie trwała długo, podczas IX Marszu Pamięci nawet miejscami wyjrzało słońce. Najważniejsze jest to byśmy nie zapomnieli o tym jak okrutnie traktowano Ofiary niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Cieszymy się, że po dwóch latach pandemii mogliśmy wszyscy wspólnie przejść w cichym Marszu Pamięci.
Pięknie odczytane wiersze przez Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Kole skłoniły nas do zadumy nad tamtymi tragicznymi wydarzeniami. Również Starosta Kolski Robert Kropidłowski
i Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie Anna Ziółkowska powiedzieli, że nasza pamięć powinna trwać, przekazując ją następnym pokoleniom, jak również szanować wolność, której tak bardzo brakuje obywatelom Ukrainy. Jak wspomniał Starosta Kolski, że my stoimy przy pomniku byłego już obozu a tam na Ukrainie być może są one tworzone. Pani  Monika Donke-Cieślewicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej odczytała list od Wicewojewody Wielkopolskigo Anety Niestrawskiej. Przy ścianie Pamięci odśpiewana została modlitwa przez Pana Leonarda Śniadkiewicza z gminy wyznaniowej żydowskiej z Łodzi i wypowiedziana przez księdza Krzysztofa Kaczmarka Proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmnie n. Nerem.
Po złożeniu kwiatów i zniczy przez delegacje z całego powiatu kolskiego i spoza, Pan Bartłomiej Grzanka Kierownik Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podziękował wszystkim za tak liczne przybycie na IX Marsz Pamięci.

2022-04-25T09:27:51+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ix-marsz-pamieci-ofiar-kulmhof- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c08aedad9b3be0b7df64d048dc6675b6.jpg
Uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja https://starostwokolskie.pl/news//uroczystosci-narodowego-swieta-konstytucji-3-maja Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 3 Maja.

Szczegółowe informacje obchodów na plakacie.

2022-04-20T14:45:41+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//uroczystosci-narodowego-swieta-konstytucji-3-maja https://starostwokolskie.pl/uploads/news/4d377a2f877369860452aa3af95bbb5f.jpg
IX Marsz Pamięci Ofiar Kulmhof https://starostwokolskie.pl/news//ix-marsz-pamieci-ofiar-kulmhof 2022-04-19T13:46:42+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ix-marsz-pamieci-ofiar-kulmhof https://starostwokolskie.pl/uploads/news/4e75857dede67858beb25bdab6d13505.jpg Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 88 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 87 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

 • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
 • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

  Należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

  Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

 • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
 • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
 • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów,
 • Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.
2022-04-15T09:38:25+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3e1a17b28ed5d631bb0710b9ba4126ca.png
BEZPŁATNE BADANIE USG AORTY BRZUSZNEJ https://starostwokolskie.pl/news//bezplatne-badanie-usg-aorty-brzusznej Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej z Wielkopolskiego Programu ZDROWA AORTA, które odbędzie się 09.05.2022, w Koninie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Szpitalnej 45, w Poradni Specjalistycznej szpitala.
Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.
Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.
Zapisy na badanie:
➡️ telefonicznie: 503 075 095
➡️ mailowo: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego, pesel, miejscowość wykonywanego badania).
Dlaczego warto przeprowadzać badania USG aorty brzusznej? U większości osób tętniak aorty brzusznej nie daje żadnych objawów i bardzo często jest wykrywany przypadkowo, podczas innych badań medycznych. Badanie USG aorty brzusznej pozwala w doskonały sposób wykryć chorobowo poszerzoną aortę - największą tętnicę człowieka, dzięki której krew jest doprowadzana do kończyn górnych i dolnych, przewodu pokarmowego, nerek i wszystkich tkanek naszego ciała.
Tętniakiem aorty brzusznej nazywamy poszerzenie aorty przekraczające jej średni wymiar poprzeczny o co najmniej 50%, czyli gdy ma ona więcej niż 3 cm. Pęknięty tętniak aorty brzusznej stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Jednak wczesne rozpoznanie oraz właściwa opieka medyczna są podstawą pomyślnego leczenia.
Wczesna diagnoza może uratować życie. Dlatego zbadaj się bezpłatnie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.
Zapraszamy serdecznie!
Dane kontaktowe:
Arterieart Sp. z o.o.
ul. Rakoniewicka 23A
60-111 Poznań
e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com
2022-04-15T09:08:48+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//bezplatne-badanie-usg-aorty-brzusznej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/cec0e9811b2b747f8136f37283d4793e.jpg
Życzenia Wielkanocne https://starostwokolskie.pl/news//zyczenia-wielkanocne 2022-04-14T13:19:29+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zyczenia-wielkanocne https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b61593f58085633cb9a93a49d25150a1.jpg Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-uzyczenia- Starosta Kolski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz.1899, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia.

Miejscowość (obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr

działki

Powierzchnia działki

Nr księgi

wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb : 300904_5.0004,

Chełmno Parcele

Gmina Dąbie

Chełmno Parcele

Gmina Dąbie

64/4 ark. m. 1 0,35ha

KN1K/

00068875/9

52 535,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dąbie uchwalonym Uchwałą nr XVI/111/2004 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 12 maja 2004r., działka gruntu położona w obrębie Chełmno Parcele oznaczona nr 64/4 o pow. 0,35 ha, przeznaczona jest pod WZ- ujęcia wody i stacje uzdatniania.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako tereny przemysłowe.

 

Opis nieruchomości.

Działka zabudowana jest budynkiem stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą technologiczną.

Nieruchomość  ta jest częściowo ogrodzona oraz utwardzona. Na jej obszarze znajdują się lampy oświetleniowe i pojedyncze nasadzenia ozdobne. Przedmiotowa działka gruntu posiada kształt trapezu prostokątnego, ukształtowanie terenu jest lekko nachylone w kierunku północno- zachodnim. W południowo zachodniej części gruntu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna
wraz ze słupową stacją transformatorową. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową i telekomunikacyjną. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, t.j. od dnia 12.04.2022r. do dnia 02.05.2022r.

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Julia Marciniak
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 63 26 17 846

2022-04-12T08:09:20+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-uzyczenia- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/4c8fa4bb493af6d2a0ad1224545602d2.jpg
Dzień Leśnika https://starostwokolskie.pl/news//dzien-lesnika 2022-04-05T14:16:02+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//dzien-lesnika https://starostwokolskie.pl/uploads/news/fcea3f3b81e20e9c28b0ea6e48d10783.jpg KWALIFIKACJA WOJSKOWA - OBWIESZCZENIE https://starostwokolskie.pl/news//kwalifikacja-wojskowa---obwieszczenie 2022-04-05T13:44:09+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//kwalifikacja-wojskowa---obwieszczenie https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c20b9b72ac34d8e5e9013e541bf9b522.jpg OFERTA PRACY / ПРОПОЗИЦІЯ ПРО РОБОТУ https://starostwokolskie.pl/news//

Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że dysponuje ofertą pracy sezonowej w branży ogrodniczej w Brzeziu, gmina Babiak (możliwość zakwaterowania) - 40 wolnych miejsc, na stanowisko: Pracownik wykonujący prace w ogrodnictwie i sadownictwie.

Oferta dedykowana obywatelom Ukrainy. Szczegółowe informacje w sprawie oferty można uzyskać pod numerem telefonu: 632610197 lub 632281232, bądź osobiście w Urzędzie, w pokoju nr 5 (parter).

 

Повітова біржа праці в Колі повідомляє, що має пропозицію сезонної роботи у садівництві в Бжезі (w Brzeziu) ґміна Бабяк (gmina Babiak) (можливість нічлігу) - 40 вакансій, на посаду: Працівник, який виконує роботи в садівництві.

Пропозиція присвячена громадянам України. Детальну інформацію щодо пропозиції можна отримати за наступними номерами телефонів: 632610197 або 632281232, або особисто у біржі праці в кімнаті 5 (перший поверх).

2022-04-01T08:59:34+02:00 https://starostwokolskie.pl/news// https://starostwokolskie.pl/uploads/news/944f6937ec01547d4d01ca90773713c0.jpg
Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego .

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

 • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
 • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
 • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów,
 • Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Źródło informacji: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

2022-03-31T20:54:57+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp https://starostwokolskie.pl/uploads/news/799a877b38f1de03f6a66049ff15701b.jpg
29. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego stylu Życia https://starostwokolskie.pl/news//29-edycja-ogolnopolskiej-olimpiady-zdrowego-stylu-zycia W dzisiejszy poranek 28 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym w Kole odbyła się 29. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego stylu Życia Młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu kolskiego, której to Oddział Rejonowy PCK w Kole wraz z Powiatem Kolskim są organizatorami.
Kierownik Biura PCK w Kole Zofia Rowecka wraz Sekretarzem Powiatu Arturem Szafrańskim i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sebastianem Wysockim wręczyli Uczestnikom Olimpiady dyplomy i upominki.
Spośród szkół podstawowych najlepszymi okazali okazali się:
1. Weronika Dobrowolska ze Szkoły Podstawowej w Przedczu.
2. Wiktoria Wolińska ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu.
3. Oliwia Szulgit ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole oraz Urszula Niedźwiecki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole.
4. Anna Nosal ze Szkoły Podstawowej w Chełmnie.
Do edycji rejonowej ze szkół ponadpodstawowych zakwalifikowali się zdobywając następujące miejsca:
1. Natalia Kubiak z LO w Kole.
2. Michał Stelmak z ZSOiT w Kłodawie.
3. Agnieszka Szymczak z ZSRCKU w Kościelcu.
Zdolnej Młodzieży gratulujemy wygranych w tym jakże trudnym teście.
Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK w dniu dzisiejszym wyróżnieni odznaką honorową PCK zostali:
 1.  I stopnia Sebastian Wysocki
 2.  II stopnia Grażyna Szydłowska opiekunka Szkolnego Koła PCK w ZSTiO w Kłodawie oraz Agnieszka Frontczak opiekuna Szkolnego Koła PCK w LO w Kole. Wyróżnieni odznaczeni zostali przez Wiceprezesa Zarzadu Rejonowego PCK w Kole Sylwię Pokrywczyńską.
Cieszymy się, że wśród naszych nauczycieli nie brakuje osób którzy tak bardzo angażują się w pomoc innym.
 
2022-03-28T15:26:30+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//29-edycja-ogolnopolskiej-olimpiady-zdrowego-stylu-zycia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bea8387360f8cde60379f09eac447ede.jpg
Wręczenie grantów Stowarzyszeniom!!! https://starostwokolskie.pl/news//wreczenie-grantow-stowarzyszeniom W dzisiejsze popołudnie w Starostwie Powiatowym w Kole wręczono dotacje stowarzyszeniom działającym w powiecie kolskim.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z członkami Zarządu powiatu: Wicestarostą Kolskim Sylwestrem Chęcińskim, Henrykiem Tomczakiem, Waldemarem Banasiakiem oraz Sekretarzem Powiatu Arturem Szafrańskim  wręczyli  dotacje pierwszej grupie stowarzyszeń. Wśród dzisiejszych beneficjentów znaleźli się:

 1. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Triathlon” przy SP nr 5 w Kole reprezentowany przez Prezesa Tomasza Bretta.
 2. Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Olimpia” Koło reprezentowane przez Prezesa Jarosława Wojciechowskiego.
 3. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu reprezentowane przez Prezesa Lucynę Tyburę.
 4. Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” reprezentowane przez Prezesa Mariusza Skórzyńskiego oraz Skarbnika Marka Czmiela.
 5. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” reprezentowana przez Przewodniczącego Rady wartakowskiej Jacka Adamczyka, oraz Skarbnika Joannę Perzyńską-Pluchrat.

Łączna kwota udzielonych dotacji tym stowarzyszeniom wynosi 25.700 zł.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego ogłosił konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, w zakresie:

 • wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wszystkich stowarzyszeń biorących udział w konkursie ofert było 44 z czego dotacje przyznano na 73 zadania.

2022-03-23T15:27:35+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wreczenie-grantow-stowarzyszeniom https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bb09bc1858b0cd457570bffd36ef1deb.jpg
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA!!! https://starostwokolskie.pl/news//nieodplatna-pomoc-prawna

UWAGA!!

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem :

 

(63) 26 17 823  lub  e- mail: npp@starostwokolskie.pl

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI
W POWIECIE KOLSKIM W 2022 ROKU

 

Punkt prowadzony przez radców prawnych i adwokatów

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji:

 • budynek Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

(I piętro, pokój 109)

Dni i godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10.00 – 14.00

Wtorek: 12.00 - 16.00

Środa: 10.00 - 14.00

Czwartek: 12.00 - 16.00

Piątek: 10.00 – 14.00

Możliwość przeprowadzenia mediacji:

poniedziałki oraz co drugi tydzień od 4 stycznia: wtorki, środy i piątki.

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji:

 • budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1,

62-650 Kłodawa (pokój nr 5)

Dni i godziny przyjęć:

Wtorek: 10.00 - 14.00

Piątek: 10.00 – 14.00

 • budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15,
  62-620 Babiak (I piętro)

 

Dni i godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10.00- 14.00

Czwartek: 10.00-14.00

 • budynek Urzędu Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały (I piętro)

Dni i godziny przyjęć:

Środa: 10.00- 14.00

Możliwość przeprowadzenia mediacji:

Babiak- czwartki i Osiek Mały.

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

 • budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu, ul. 3 Maja 4, 62-660 Dąbie.

Dni i godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10.00 - 14.00

Czwartek: 10.00 - 14.00

 • budynek Urzędu Gminy Grzegorzew, ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego l, 62-640 Grzegorzew (parter, pokój nr 11)

Dni i godziny przyjęć:

Środa: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

 • budynek Urzędu Gminny Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec (I piętro pok. nr 11)

Dni i godziny przyjęć:

Wtorek: 12.00- 16.00

Możliwość przeprowadzenia mediacji:

Codziennie.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 4. nieodpłatną mediację
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

MEDIACJA

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
 • zawarcie ugody;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE OBEJMUJE:

spraw formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),
a także spraw,w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

DLA KOGO DARMOWA MEDIACJA?

Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną.  Nie musi ona składać oświadczania.

SPOSÓB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 • Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
  w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
  w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób, lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 • W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się:
 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu
 • (hybrydowo) osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem

Sposób udzielania porad prawnych zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej lub sanitarnej na terenie powiatu, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców.

PUNKTY SPECJALISTYCZNE NA TERENIE KRAJU

Od 1 stycznia 2022 r. zostały uruchomione punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z dyżurów specjalistycznych mogą korzystać beneficjenci z całego kraju. W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Więcej informacji wraz z listą dyżurów pod adresem:

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

2022-03-23T11:49:15+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//nieodplatna-pomoc-prawna https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bf56d704724b2dfaa0a90a1f80cdcaf3.jpg
надання номера PESEL https://starostwokolskie.pl/news//

Studio Foto-Video MATT Maciej Klimczewski

Zapraszam Osoby z Ukrainy przebywające na terenie Gminy Koło, aby wykonać bezpłatną fotografię.

www.facebook.com/klimczewskimaciej

Студіо Фото- Відео МАТТ Мацей Клімчевський

Запрошую громадян з України перебуваючих на території Гміни Коло, щоб зробити безкоштовну фотографію.

www.facebook.com/klimczewskimaciej

2022-03-18T15:31:08+01:00 https://starostwokolskie.pl/news// https://starostwokolskie.pl/uploads/news/36f82af0517a107456b9091e54fe176d.jpg
Podziękowania za okazaną pomoc sąsiadom z Ukrainy https://starostwokolskie.pl/news//podziekowania-za-okazana-pomoc-sasiadom-z-ukrainy 2022-03-18T14:54:38+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//podziekowania-za-okazana-pomoc-sasiadom-z-ukrainy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b6c70df820ae745358812d1f29dc85c1.jpg Zmiany w budżecie Powiatu Kolskiego na rok 2022 https://starostwokolskie.pl/news//zmiany--w-budzecie-powiatu-kolskiego-na-rok-2022 Na wniosek Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 16 marca 2022r. została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kolskiego.

Na sesji 18 radnych jednogłośnie zagłosowało za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022r. Zmiany

w budżecie Powiatu Kolskiego polegały na wprowadzeniu do planu dochodów i wydatków, dwóch zadań pn.:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie – wartość inwestycji 1 800 000,00 zł

kwota dofinansowania: 997 785,73 zł

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów -Przedecz – wartość inwestycji 1 200 000,00 zł

kwota dofinansowania: 668 575,57 zł

Powyższe zadania uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na rok 2022.

2022-03-18T14:24:25+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//zmiany--w-budzecie-powiatu-kolskiego-na-rok-2022 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/315102f35a87f73647f4aad9736f34f9.png
XXIII IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2021/2022 MISTRZOSTWA POWIATU KOLSKIEGO https://starostwokolskie.pl/news//xxiii-igrzyska-mlodziezy-szkolnej-20212022-mistrzostwa-powiatu-kolskiego 16 marca br. w Grzegorzewie odbyły się XXIII IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2021/2022, MISTRZOSTWA POWIATU KOLSKIEGO W PIŁCE KOSZYKOWEJ W KATEGORII DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW z rocznika 2007 i 2008.

Klasyfikacja końcowa kategoria dziewcząt:
1 miejsce ZSP w Grzegorzewie- awans do MISTRZOSTW Rejonu
2 miejsce SP nr 1 w Kole
3 miejsce SP Łubianka


Klasyfikacja końcowa kategoria chłopców:
1 miejsce SP nr 1 w Kole- awans do MISTRZOSTW Rejonu
2 miejsce ZSP w Grzegorzewie
3 miejsce SP Kościelec

 • organizator: nauczyciele w-f  Szkoły Podstawowej w GRZEGORZEWIE /Mariusz Wilamowski, Dorota Knapczyk;
 • ceremoniał zawodów zachowany: otwarcie i zakończenie zawodów: Mariusz Wilamowski;
 • nagrody: puchary za trzy pierwsze miejsca ufundowane przez Starostwo Powiatu Koło;

Bardzo dziękujemy niezawodnym jak zwykle Strażakom Ochotnikom, tym razem z OSP Grzegorzew za nieocenioną pomoc medyczną podczas zawodów 16 i 17 marca 2022 roku.

2022-03-18T13:53:28+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//xxiii-igrzyska-mlodziezy-szkolnej-20212022-mistrzostwa-powiatu-kolskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/045d5c8e99f3d21891453b0dcaf7a965.jpg
KOMUNIKAT / ПОВІДОМЛЕННЯ https://starostwokolskie.pl/news//

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że w siedzibie Urzędu, w pokoju nr 5 uruchomiony został punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy.

W punkcie można uzyskać informacje na temat podjęcia legalnego zatrudnienia w Polsce, wolnych miejscach pracy, rejestracji jako osoba bezrobotna
oraz o możliwości korzystania z różnych forma aktywizacji.

Numery telefonów kontaktowych:

63 22-81-219; 63 22-81-242

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повітова біржа праці в Колі повідомляє, що
в приміщенні біржи праці, в кімнаті 5, відкрито інформаційний пункт для громадян України.

 

У пункті ви можете отримати інформацію про легальне працевлаштування в Польщі, вакансії, реєстрацію як безробітного та можливість використання різних форм активізації.

Контактні телефони:

63 22-81-219; 63 22-81-242

2022-03-17T14:54:00+01:00 https://starostwokolskie.pl/news// https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d60773b529eac1140bfa649d6827c39e.jpg
8 klasiści z Dobrowa i Ruszkowa z wizytą w Starostwie Powiatowym w Kole https://starostwokolskie.pl/news//8-klasisci-z-dobrowa-i-ruszkowa-z-wizyta-w-starostwie-powiatowym-w-kole W dniu wczorajszym 15 marca 2022 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego Marka Świątka do Starostwa Powiatowego w Kole przybyli Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Ruszkowie wraz Dyrektorem p. Dorotą Kostrzewą i wychowawcą p. Małgorzatą Drozd oraz Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie wraz z Dyrektorem Mirosławem Hermanem.
W spotkaniu z Młodzieżą wzięli udział Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Sekretarz Powiatu Artur Szafrański, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek oraz Naczelnik Wydziału Nieruchomości I Ochrony Środowiska Łukasz Ziemniak.
Podczas spotkania poruszano wiele ciekawych wątków, dotyczących między innymi funkcjonowania całej Rady Powiatu Kolskiego, zadań Przewodniczącego Rady Powiatu.
Tematem na czasie były zainteresowania, Młodych Osób, przyszłych Uczniów szkół średnich dla których Organem Prowadzącym jest Powiat Kolski.
W tym zakresie wypowiedziała się p.Dorota Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji rozwiewając wszelkie wątpliwości Uczniów. Wśród kierunków na które planują Młodzi składać dokumenty znalazły się: logistyka, lekarski, analityczny, biomedyczny, elektryczny, psychologiczo-pedagogiczny.
Na koniec spotkania Sekretarz Powiatu chcąc wzbudzić wśród Młodzieży zainteresowanie kostką K-Dron przekazał w ręce Uczniów 4 kostki by poprzez zabawę, logiczne układanie figur, matematyka stała się bliższa.
Dziękujemy za odwiedziny i życzymy dobrych wyborów szkół ponadpodstawowych.
2022-03-16T15:16:09+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//8-klasisci-z-dobrowa-i-ruszkowa-z-wizyta-w-starostwie-powiatowym-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a83561a4b2498995354b17e19d623cdc.jpg
OFERTA PRACY - ZUS II Oddział w Poznaniu https://starostwokolskie.pl/news//oferta-pracy---zus-ii-oddzial-w-poznaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje osób do pracy w charakterze tłumacza.

Wymagania formalne:

- płynna znajomość języka ukraińskiego oraz języka polskiego

 

Wymagania dodatkowe:

- komunikacja, współpraca, orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 

Zadania:

Zatrudnione osoby będą wspierały obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po rozpoczęciu działań wojennych na terenie Ukrainy tj. po 24 lutego 2022 r. w zakładaniu profili na PUE ZUS i składaniu wniosków o świadczenia wypłacane z ZUS dla tej grupy klientów, w godzinach funkcjonowania Sali Obsługi Klienta w ZUS.

     

Miejsce pracy oraz ilość poszukiwanych osób:

- Poznań, ul. Starołęcka 31 – 2 osoby,

- Konin, ul. Kolbego 1 - 1 osoba,

- Gniezno, ul. Sienkiewicza 4 – 1 osoba,

- Września, ul. Wrocławska 42 – 1 osoba,

- Śrem, ul. Szeroka 2 – 1 osoba,

- Środa Wielkopolska, ul. Szpitalna 1 – 1 osoba,  

- Słupca, ul. Ratajczaka 2E – 1 osoba,

- Koło, ul. Prusa 11 – 1 osoba,

- Turek, ul Armii Krajowej 18 – 1 osoba,

- Oborniki, ul. Armii Poznań 27 – 1 osoba.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadesłanie: CV z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) na adres mailowy: rekrutacja.poznan2@zus.pl

(w tytule maila proszę wskazać, że dotyczy to oferty na tłumacza)

 

 

WYMAGANA KLAUZULA:

 
"Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

 

źródło tekstu: ZUS II Oddział w Poznaniu

2022-03-16T15:07:28+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//oferta-pracy---zus-ii-oddzial-w-poznaniu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/782a5de3180516db00b87b57dae7b2cd.jpg
Вільні робочі місця / OFERTA PRACY https://starostwokolskie.pl/news//

Вільні робочі місця

Повітова біржа праці в Колі повідомляє, що має 40 вакансій
на посаду: ПАКУВАЧ
(упаковка ковбасних виробів та м'ясних продуктів).
Місце роботи: КОЛО

 

Пропозиція присвячена громадянам України. Якщо Ви зацікавлені роботою, будь ласка, зв'яжіться з нами за наступними номерами телефонів:
63- 26-10-197 або 63-22-81-232,
або особисто у біржі праці в кімнаті 5 (перший поверх).

 

OFERTA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że dysponuje 40 wolnymi miejscami pracy, na stanowisko: PAKOWACZ
(pakowanie wędlin oraz produktów mięsnych).
Miejsce wykonywania pracy: KOŁO

 

Oferta dedykowana obywatelom Ukrainy. Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt pod  numerami telefonów:

63-26-10-197 lub 63-22-81-232,
bądź osobiście w Urzędzie,  w pokoju nr 5 (parter).

2022-03-16T15:04:52+01:00 https://starostwokolskie.pl/news// https://starostwokolskie.pl/uploads/news/31a3545052898492d20abf98fac8d34b.jpg
Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

 • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
 • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
 • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.
 • Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112
2022-03-15T21:57:25+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//przedluzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bdc307ab0d470021998d7df3258de1de.png
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego... https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-sprzedazy--w-trybie-przetargu-ustnego Starosta Kolski działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz.1899, z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Miejscowość

(obręb

ewidencyjny

Adres

nieruchomości

Nr

działki

Powierzchnia działki

Nr księgi

wieczystej

Cena sprzedaży

Obręb : 300902_2.0021,

 

Zawadka

Gmina Olszówka

Zawadka

gmina Olszówka

206/1

ark. m. 2

0,30ha

KN1K/

00004852/6

15 000,00 zł

Zw.

 

Przeznaczenie nieruchomości.

Gmina Olszówka nie posiada  obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla  działki oznaczonej numerem 206/1 położonej w obrębie Zawadka. W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XI/64/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 04.11.2019r. dla obszaru, na którym znajduje się opisana nieruchomość przewidziano tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako grunty orne. Stopień kultury rolnej został określony jako przeciętny.

Opis nieruchomości .

Działka o nr 206/1  to nieruchomość niezabudowana, posiada dość atrakcyjną lokalizację i regularny kształt. Jest to teren równinny.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty rolne, będące dobrej jakości pod względem urodzajności i możliwości produkcyjnych zakwalifikowane do klasy IIIb.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, t.j. od dnia 15.03.2022r. do dnia 04.04.2022r.

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  przedmiotowej nieruchomości winny złożyć  wniosek w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Julia Marciniak
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 63 26 17 846

2022-03-15T11:16:33+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-sprzedazy--w-trybie-przetargu-ustnego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8537b42ff254c1c66ac0cec88f233f66.jpg
Безкоштовні заняття у кольському повіті для дітей з України https://starostwokolskie.pl/news//

Список інституції, товариств та компаній на території кольського повіту, які пропонують безкоштовні заняття для Дітей та Підлітків. Можливість участі в заняттях після ранішого телефонного контакту.

 1. Ігрова кімната „Смоколандія” в Колі в рамках допомоги передала 50 Ваучерів для Дітей з України, які можна відібрати у Повітовому Старостві в Колі після ранішого телефонного контакту 601 630 448.
 2. Повітова і Міська Публічна Бібліотека у Колі, Філія для Дітей тел. 63 21 78 005 запрошує дітей та підлітків на заняття:
 • пластичні, рухові з елементaми бібліотерапії
 • доступна також ігрова кімната
 1. Агротуризм „Під Дубом” в Чолові (Agroturystyka „Pod Dębem” w Czołowie) тел. 604 393 882 запрошує дітей та підлітків на заняття з кіньми.
 2. Добровільна Пожежна Команда та Молодіжна Пожежна Команда Коло на річці Варта тел. 604 768 765 запрошують до ігор та рухливих ігор.
 3. Танцювальний Колектив „Муза МДК Коло” тел. 601 876 827 запрошує дітей та підлітків у віці 8-19 на заняття танцями (класичний танець, сучасний танець, танець модерн, джаз, шоу денс) та спортивну акробатику.
2022-03-11T15:15:22+01:00 https://starostwokolskie.pl/news// https://starostwokolskie.pl/uploads/news/1a75c604e422decd768fd493d980807f.png
BEZPŁATNE ZAJĘCIA NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY https://starostwokolskie.pl/news//bezplatne-zajecia-na-terenie-powiatu-kolskiego--dla-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy

Lista instytucji, stowarzyszeń i firm działających na terenie powiatu kolskiego oferujące darmowe zajęcia dla Dzieci i Młodzieży. Możliwość uczestnictwa w zajęciach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 1. Sala zabaw „Smokolandia” w Kole w ramach pomocy przekazała 50 Voucherów dla dzieci
  z Ukrainy,  które odebrać można w Starostwie Powiatowego w Kole po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 601-630-448
 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, Filia dla Dzieci tel. 63 21-78-005 zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia:
 • plastyczne, ruchowe, z elementami biblioterapii
 • do dyspozycji jest również dostępna sala zabaw
 1. Agroturystyka pod Dębem w Czołowie tel. 604-393-882 zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia
  z końmi.
 2. OSP i MDP Koło nad Wartą tel. 604-768-765 zapraszają na gry i zabawy ruchowe.
 3. Zespół Taneczny „MUZA MDK Koło” tel. 601-876-827 zaprasza dzieci i młodzież w wieku 8 – 19 lat na zajęcia  w dziedzinie tańca (taniec klasyczny, taniec współczesny, modern, jazz, show dance) i akrobatyki sportowej.
2022-03-11T15:13:20+01:00 https://starostwokolskie.pl/news//bezplatne-zajecia-na-terenie-powiatu-kolskiego--dla-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/3f0e821c20f8c10e0305df553042e95d.png