Starostwo Kolskie oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kole http://www.starostwokolskie.pl/ pl Starostwo Kolskie https://www.e-kolo.pl/logorss.png http://starostwokolskie.pl FA MEDIA Zawiadomienie https://starostwokolskie.pl/news//zawiadomienie W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Ruszków II zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), strony biorące udział w postępowaniu mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2022.140.t.j.) decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 8a ust. 4, 5 i 7, doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone, dlatego też niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kościelcu, wiejskiej tablicy ogłoszeń we wsi Ruszków II, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole, na okres 14 dni. Po tym terminie uważa się je za doręczone.

2022-09-23T15:11:55+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zawiadomienie https://starostwokolskie.pl/uploads/news/2c01810fdaa388e76846fa7519775bde.jpg
PUP W KOLE - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH https://starostwokolskie.pl/news//pup-w-kole---aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych Ostatnie miejsca na organizację staży.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, iż dysponuje ostatnimi miejscami na organizację staży dla osób bezrobotnych w ramach:

 

 • Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi;
 • Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości)

 

 

Termin składania wniosków do 20.09.2022r.

 

 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

→ Obowiązujące formularze wniosków są dostępne w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.kolo.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania";

→ Wnioski należy składać w siedzibie tut. urzędu;

→ Dodatkowe informacje:pok. nr 103 lub nr tel. 63 22 81 240.

 

źródło: PUP w Kole

2022-09-15T11:03:13+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//pup-w-kole---aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych https://starostwokolskie.pl/uploads/news/fbc6f4862e79d5e40d8a989f2cd14359.jpg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie--o--przetargu Starosta Kolski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38 ust. 1,2 , art. 39 oraz zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. 1899 z późn. zm. ) ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości  Zawadka, gmina Olszówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 206/1 o pow. 0,30ha, ark. m. 2.   

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi   księgę   wieczystą Nr  KN1K/00004852/6. Przedmiotowa działka położona jest na obszarze gruntów ornych, posiada  regularny kształt o równinnym ukształtowaniu powierzchni i dobrej klasie bonitacyjnej– R IIIb. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (gminnej). Nieruchomość ta nie jest obecnie użytkowana i zagospodarowana, porośnięta jest roślinnością trawiastą.

Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  przyjętym Uchwałą
Nr XI/64/2019  Rady Gminy Olszówka  z dnia 04.11.2019r. działka nr 206/1  stanowi tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000,00 zł ( zwolniona z Vat).

Przetarg odbędzie się dnia 18.10.2022r. roku o godz.10 00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, sala nr 101.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się 28.06.2022r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w pieniądzu w wysokości 1 500,00zł na konto Starostwa Powiatowego nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680  Santander Bank Polska S.A. oddział w Kole w terminie do dnia  12.10.2022r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia  się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z  zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
 • pełnomocnictw osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu powinna być odnotowana na rachunku Starostwa Powiatowego w Kole najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.

        Starosta Kolski  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie i Internecie. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na Stronie Internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kole na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Dodatkowych informacji o nieruchomości będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kole pokój nr 4  lub nr tel. 63 26 17 846.

2022-09-14T09:04:09+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ogloszenie--o--przetargu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/06322c2590ab5798decb4daa8da289d6.jpg
Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w Kole" https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umowy-na-dofinansowanie-zadania-„dostosowanie-infrastruktury-sali-porodowej-spzoz-w-kole W dniu wczorajszym 12 września 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński i Skarbnik Powiatu w obecności Dyrektora SP ZOZ w Kole Iwony Wiśniewskiej podpisali umowę przedmiotem której jest dofinansowanie środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa, w formie dotacji celowej, zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”. W związku z innymi obowiązkami, Starosta Kolski Robert Kropidłowski swój podpis na umowie złożył dzisiaj, w obecności Posła na Sejm RP Leszka Galemby.

Po raz kolejny już w tej kadencji kolski szpital otrzymał wsparcie z budżetu państwa. Tym razem kwota dotacji dla powiatu kolskiego wyniosła 1.186.813,00 zł. Środki te trafią na oddział Sali Porodowej, który przebudowany zostanie do możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych. Całość tej inwestycji ma wynieść 1.664.102,00 zł.

Projekt ma na celu modernizację skrzydła budynku Oddziału Porodowego m.in. zaprojektowanie sal porodów rodzinnych, zaplecza socjalnego oraz części ogólnej, w której będzie znajdowała się rejestracja i punkt przyjęć pacjentek na Blok. Po realizacji inwestycji w naszym szpitalu dostępne będą 3 sale porodów rodzinnych. Każda z sal wyposażona będzie we własny węzeł sanitarny (WC, umywalka, prysznic). Do modernizacji zaplanowano także salę cięciową, w tym doposażenie jej w stanowisko resuscytacji noworodka.

Planowany termin realizacji na dostosowanie sali porodowej do porodów rodzinnych to 15 grudnia 2022 r.

2022-09-13T14:03:18+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//podpisanie-umowy-na-dofinansowanie-zadania-„dostosowanie-infrastruktury-sali-porodowej-spzoz-w-kole https://starostwokolskie.pl/uploads/news/55672334f689667252dd4436bfcfd7ce.jpg
CASIMIRUS - jedyna taka grupa rekonstrukcyjna w powiecie kolskim https://starostwokolskie.pl/news//-casimirus---jedyna-taka-grupa-rekonstrukcyjna-w-powiecie-kolskim Grupa rekonstrukcyjna CASIMIRUS, działająca w Miejskim Domu Kultury w Kole zaprasza chętne osoby na spotkania, a także do polubienia strony na Facebook’u. https://www.facebook.com/Casimirus-Grupa-Rekonstrukcyjna-Ko%C5%82o-104919168972103/?_rdr

Grupa rekonstrukcyjna CASIMIRUS jest jedyną grupą w powiecie kolskim zajmującą się rekonstrukcją historyczną czasów Kazimierza Wielkiego.

2022-09-09T10:35:38+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//-casimirus---jedyna-taka-grupa-rekonstrukcyjna-w-powiecie-kolskim https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ebc971a507ab68f0ebd10a9d70489437.jpg
W 10. rocznicę powrotu do żeglowania po utracie wzroku odbył rejs aż do bram Afryki. https://starostwokolskie.pl/news//w-10-rocznice-powrotu-do-zeglowania-po-utracie-wzroku-odbyl-rejs-az-do-bram-afryki Dariusz Borowiak nasz POWIATOWY ŻEGLARZ w 10. Rocznicę swojego powrotu do żeglowania po utracie wzroku odbył rejs tym razem na północne koło podbiegunowe.

Przepłynął jachtem z Bodo do Tromso przez norweskie Lofoty i fiordy aż do bram Afryki. Jak powiedział pan Dariusz: „Musiałem się do tego rejsu odpowiednio przygotować gdyż był t rejs bardzo wymagający połączony z trekkingiem. Gratulujemy Panu Dariuszowi kolejnej morskiej wyprawy.

2022-09-08T14:50:42+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//w-10-rocznice-powrotu-do-zeglowania-po-utracie-wzroku-odbyl-rejs-az-do-bram-afryki https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d2023f7c03a2c95463f8326379c2fdaf.jpg
Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych https://starostwokolskie.pl/news//zarzad-powiatu-kolskiego-oglasza-przeprowadzenie-konsultacji-spolecznych- Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

1. Przedmiot konsultacji:
Roczny Program Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

2. Termin konsultacji: od 14 września do 9 października 2022 r.

3.Zasięg terytorialny: Powiat kolski.

4. Forma konsultacji:Wypełniony formularz należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2022 roku (liczy się data wpływu) w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 7:30 – 15:30 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego
  w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23 (parter),
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: op@starostwokolskie.pl,
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Starostwo Powiatowe
  w Kole, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło.

 

Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok oraz formularz konsultacji projektu dostępne są w Wydziale Oświaty, Kultury
i Promocji Starostwa Powiatowego w Kole, budynek A, pokój 113 oraz na stronie internetowej i BIP Starostwa.

2022-09-07T13:57:49+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zarzad-powiatu-kolskiego-oglasza-przeprowadzenie-konsultacji-spolecznych- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d7904faced9a180c33d3ea3da917a290.jpg
SOSW w Kole w programie edukacji ekonomicznej SKO PKO Banku Polskiego https://starostwokolskie.pl/news//sosw-w-kole-w-programie-edukacji-ekonomicznej-sko-pko-banku-polskiego SOSW w Kole wśród najlepszych szkół w Polsce realizujących program edukacji ekonomicznej SKO PKO Banku Polskiego.

W organizowanym od ponad 50 lat konkursie bank co roku nagradza setki szkół oraz nauczycieli zaangażowanych w edukację dzieci realizowaną w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności. Działania pod szyldem SKO mają na celu zdobywanie i kształtowanie przez uczniów kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Inicjatywy pod patronatem Szkolnych Kas Oszczędności dotyczą m.in.: nauki oszczędzania, przedsiębiorczości, ekologii, zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia oraz cyberbezpieczeństwa. Rywalizacja odbywa się w dwóch etapach: regionalnym oraz krajowym, do którego przechodzi 10 najlepszych placówek.  Wśród laureatów etapu regionalnego znalazła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole zdobywając nagrodę II stopnia i Srebrną Odznakę SKO, natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Mikołaja w Kole przeszedł do etapu krajowego i ma szansę na zdobycie jednej z trzech nagród głównych                     w wysokości 20 tys. zł, 15 tys. zł, 10 tys. zł brutto ( odpowiednio za trzy pierwsze miejsca              w konkursie) oraz 10 tys. zł brutto – jako Nagroda Internautów.  Sukces cieszy tym bardziej, iż kolski Ośrodek jest jedyną w Polsce placówką kształcenia specjalnego, która znalazła się wśród  najlepszych szkół w kraju. W związku z powyższym, opiekunowie SKO oraz cała społeczność SOSW w Kole proszą mieszkańców Koła i powiatu kolskiego o wsparcie i oddawanie głosów na prezentację konkursową  zamieszczoną na stronie organizatora pod poniższym linkiem:

https://www.pkobp.pl/glosowanie-internautow/edycje-konkursow/edycja-2021-2022/specjalny-osrodek-szkolnowychowawczy-w-kole/

Głosowanie potrwa do 10 września 2022 r. do godz. 13:00 ,a  każdy z Internautów  może oddać tylko 1 głos, który należy potwierdzić klikając na link przysłany na pocztę e-mail głosującego.

 

źródło: SOSW w Kole

2022-09-07T13:44:31+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//sosw-w-kole-w-programie-edukacji-ekonomicznej-sko-pko-banku-polskiego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/75ead0224a18f694037ce047bd16bd4f.png
ZAJĘCIA WOKALNE - MDK KOŁO https://starostwokolskie.pl/news//zajecia-wokalne---mdk-kolo Studio Piosenki Estradowej HIT zaprasza na zajęcia wokalne do Miejskiego Domu Kultury w Kole.

Proponujemy zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży (od 6 roku życia) prowadzone przez instruktorów Studia Piosenki Estradowej HIT z Konina. 

 

Nauka obejmuje:

Zajęcia z dykcji

Jak mówić i śpiewać poprawnie, jak radzić sobie z „trudnościami” języka polskiego w tekstach piosenek. Nauka przez zabawę, wiersze i łamańce językowe. Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne.

 

Emisja głosu

Nauka prawidłowego oddychania, wyrównanie rejestrów, swoboda artykulacji i prawidłowa dykcja, czyli wszystko to, co sprawia że głos brzmi tak jak powinien i wywołuje pozytywne emocje u słuchających. Minimalny wysiłek a zachwycający efekt.

 

Interpretacja

Jeżeli chcesz aby cała publiczność wsłuchana była w Twój śpiew, śpiewaj tak, aby rozumiano słowa piosenki, a także wierzono w emocje, które przekazujesz. Interpretacja to pewne gesty, postawa, zachowania, za pomocą których przekazujemy swoje uczucia. 

 

Dobór repertuaru

Piosenka powinna „pasować” do człowieka  jak rękawiczka do ręki. Jak więc wybrać odpowiednią piosenkę? Na co zwrócić uwagę? Co zrobić, by nie była „za dorosła”? 

 

Podkłady muzyczne 

Każda osoba, która uczestniczy w zajęciach, otrzyma podkłady muzyczne, jako materiały pomocnicze do dalszej pracy.

 

Zajęcia poprowadzą wokalistki z kilkunastoletnim doświadczeniem scenicznym, instruktorki SPE HIT w Koninie: Anna Ciesielska i Aneta Urbaniak.

 

Zajęcia odbywają się w środy.

Ilość miejsc ograniczona!

 

Zapisy i informacje pod nr. tel: 535177378

 

źródło: Studio Piosenki Estradowej HIT

2022-09-02T14:05:18+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zajecia-wokalne---mdk-kolo https://starostwokolskie.pl/uploads/news/eef757a7f6baf2c9d899357e3064f677.jpg
Złożyli wiązanki kwiatów by uczcić ofiary wybuchu II wojny światowej https://starostwokolskie.pl/news//zlozyli-wiazanki-kwiatow-by-uczcic-ofiary-wybuchu-ii-wojny-swiatowej W 83. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wicestarostą Kolskim Sylwestrem Chęcińskim, Sekretarzem Powiatu Arturem Szafrańskim władzami miasta oraz licznie zgromadzonymi delegacjami z: Biura poselskiego Leszka Galemby, kolskich instytucji i szkół, stowarzyszeń, partii politycznych, składając wiązanki kwiatów i zapalając symboliczny znicz przy tablicy na dworcu kolejowym w Kole oraz na zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym uczcili pamięć Ofiar nalotu lotnictwa niemieckiego, którzy zginęli z rąk barbarzyńców. Wartę honorową przy tablicy i mogile pełnili Strażacy ochotnicy z OSP Koło nad Wartą. 2022-09-02T07:39:32+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zlozyli-wiazanki-kwiatow-by-uczcic-ofiary-wybuchu-ii-wojny-swiatowej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/d209ea51744b0fb4f6cb9025dee15805.jpg 83. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej https://starostwokolskie.pl/news//83-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej 83 lata temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej później, 17 września. Konsekwencją był IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.

Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne 1 września 1939 r. o godzinie 4.35 od zbombardowania Wielunia. Atak ten nastąpił na kilka minut przed salwami pancernika "Schleswig-Holstein" oddanymi w kierunku Westerplatte. Strona niemiecka, przystępując do wojny z Polską, wystawiła 1 850 tys. żołnierzy, 11 tys. dział, 2 800 czołgów i 2000 samolotów. Z kolei Wojsko Polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy (950 tys.), ponad dwukrotnie mniejszą liczbą dział (4,8 tys.), czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów (700) i pięciokrotnie mniejszą liczbą samolotów (400). Przewaga niemiecka na głównych kierunkach uderzeń była jeszcze większa.

Niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał wojnę błyskawiczną, której celem miało być przełamanie polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych sił przeciwnika. Wojska niemieckie miały przeprowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego w kierunku Warszawy. Niemieckie plany zakładały osiągnięcie w ciągu tygodnia linii Narwi, Wisły oraz Sanu i zniszczenia armii polskiej.

Sytuację militarną Polski pogarszała długość granicy z Niemcami, która po zajęciu przez III Rzeszę Moraw i wkroczeniu niemieckich wojsk na Słowację, liczyła ok. 1600 km. Umożliwiało to zaatakowanie Polski z zachodu, północy i południa. Przygotowując plany obrony dowództwo polskie nie przesunęło wojsk na linię Narwi, Wisły i Sanu, z punktu widzenia wojskowego najkorzystniejszą, ale zgrupowało większe siły w rejonach przygranicznych.

Zdecydowano się na takie posunięcie z powodów politycznych. Nie chciano bowiem oddawać bez walki Pomorza i Śląska, obawiając się, że Niemcy po zajęciu tych terenów zakończą działania militarne oświadczając, iż naprawione zostały w ten sposób "krzywdy" wyrządzone przez Traktat Wersalski i zwrócą się następnie o międzynarodową mediację. Obawiano się także tego, że przemarsz niemieckiej armii przez polskie terytorium opuszczone przez Wojsko Polskie bardzo źle wpłynie na morale społeczeństwa i złamie w nim wolę walki.

Wojska niemieckie od samego początku walk odnosiły sukcesy. Luftwaffe po zdobyciu panowania w powietrzu rozpoczęło bombardowanie szlaków komunikacyjnych, zgrupowań polskich wojsk, a także dokonywało nalotów na miasta. Wojska pancerne wspierane przez piechotę przełamywały polskie linie obrony i wychodziły głęboko na tyły. Strona niemiecka miała nie tylko przewagę liczebną, ale dysponowała również nowszym uzbrojeniem i sprzętem. Ogólnej sytuacji nie mogły zmienić pojedyncze punkty oporu, takie jak Westerplatte, które trwały w bohaterskiej walce.

3 września związane z Polską układami sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja przekazały władzom III Rzeszy ultimatum, w którym domagały się od Niemiec natychmiastowego wstrzymania działań wojennych i wycofania swoich wojsk z terytorium Polski. Po jego odrzuceniu rządy obu państw wypowiedziały Niemcom wojnę. Tym samym Hitlerowi nie udała się izolacja konfliktu polsko-niemieckiego i powtórzenie scenariusza z Monachium. Wojska brytyjskie i francuskie nie podjęły jednak żadnych efektywnych działań militarnych przeciwko III Rzeszy. Polska pozostała więc w konflikcie z Niemcami osamotniona.

Po wygranej bitwie granicznej wojska niemieckie zaczęły coraz bardziej zagrażać stolicy. W nocy z 4 na 5 września rozpoczęto ewakuację urzędów centralnych i rządowych. 6 września Warszawę opuścił rząd i marszałek Edward Rydz-Śmigły, który przeniósł swoją kwaterę do Brześcia nad Bugiem.Walczące oddziały rozkazem Naczelnego Wodza miały tworzyć linię obrony wzdłuż Narwi, Wisły i Sanu.

8 września pierwsze oddziały niemieckie dotarły pod Warszawę, której obroną kierowali gen. Walerian Czuma i prezydent Stefan Starzyński, pełniący funkcję cywilnego dowódcy obrony stolicy.

Uderzenie Niemców na stolicę zatrzymane zostało na pewien czas dzięki wielodniowej bitwie nad Bzurą (9-18 września), największej w czasie kampanii wrześniowej, w której udział wzięły wycofujące się z Wielkopolski i Kujaw armie "Poznań" i "Pomorze" pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby.

Mimo że bitwa ta zakończyła się klęską wojsk polskich, to niewątpliwie opóźniła kapitulację Warszawy i wiążąc wojska niemieckie umożliwiła wycofanie się polskich oddziałów do Małopolski Wschodniej.

17 września, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, na teren Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Niemcy od kilkunastu dni ponaglali Sowietów, aby zajęli obszary uznane w pakcie Ribbentrop-Mołotow za ich strefę interesów. Stalin zwlekał jednak z podjęciem decyzji, czekając na to, jak zachowają się wobec niemieckiej agresji na Polskę Wielka Brytania i Francja, a także przyglądając się temu, jak silny opór Niemcom stawia polskie wojsko. Siły Armii Czerwonej skierowane przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły w sumie ok. 1,5 miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800 samolotów.

W reakcji na sowiecką agresję 17 września wieczorem Naczelny Wódz wydał następujący rozkaz: "Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami - bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii".

Władze polskie, wzywając do unikania walki z Armią Czerwoną, nie uznały jej wkroczenia za powód do wypowiedzenia wojny i nie zerwały stosunków dyplomatycznych z Moskwą. W nocy z 17 na 18 września prezydent Ignacy Mościcki wraz z rządem polskim i korpusem dyplomatycznym przekroczył granicę rumuńską, planując przedostanie się do Francji.

Razem z nimi terytorium polskie opuścił Naczelny Wódz marszałek Edward Rydz-Śmigły.

Pomimo wkroczenia wojsk sowieckich do Polski i ewakuacji najwyższych władz Rzeczypospolitej walki trwały nadal.

Od 17 września pod Tomaszowem Lubelskim armie "Kraków" i "Lublin" toczyły bój z Niemcami usiłując przedostać się na tzw. przedmoście rumuńskie. 20 września, po wyczerpaniu amunicji, skapitulowały.

22 września, po wielodniowej walce z Niemcami, dowódca obrony Lwowa gen. Władysław Langner poddał miasto Sowietom.

Do 28 września broniła się Warszawa, a do 2 października załoga Helu.

6 października zakończyła walkę ostatnia duża polska formacja - Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie", dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga, która przedzierając się w kierunku stolicy toczyła boje i z Wehrmachtem i z Armią Czerwoną.

Ogromnie ważną kwestią w obliczu przegranej wojny stawało się zachowanie ciągłości istnienia i działania struktur państwowych. Dlatego też, wobec internowania przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej w Rumunii, prezydent Ignacy Mościcki na podstawie art. 13 Konstytucji kwietniowej z 1935 r. zdecydował się na ustąpienie ze swego urzędu i wyznaczenie następcy w osobie Władysława Raczkiewicza.

30 września nowy prezydent, przebywający we Francji, powołał rząd na czele którego stanął gen. Władysław Sikorski. Kampania rozpoczęta we wrześniu 1939 r. zakończyła się dla Polski klęską. Samotnie walczące z niemiecką i sowiecką potęgą wojska polskie nie mogły liczyć w niej na zwycięstwo.

Źródło: https://poznan.tvp.pl/49655881/1-wrzesnia

2022-09-01T15:26:56+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//83-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/4c97d8aebb6fddcf0027a51b805cdfbe.jpg
Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 https://starostwokolskie.pl/news//powiatowa-inauguracja-roku-szkolnego-20222023- W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie w dzisiejsze przedpołudnie 1 września 2022 roku odbyła się Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023
Podczas uroczystości inauguracyjnej odbyło się nadanie sztandaru szkole. Z tej okazji na ręce Pana Dyrektora Jerzego Markowskiego Starosta Kolski Robert Kropidłowski złożył gratulacje całej społeczności szkolnej: "Nadanie sztandaru to podniosła uroczystość, dlatego też każde wystawienie, spojrzenie na ten właśnie sztandar niech wszystkim przypomina o najważniejszych wartościach jakimi powinien kierować się w życiu człowiek a mianowicie Bóg, Honor i Ojczyzna. Niech jego widok zawsze napełnia dumą, ale też skłania do refleksji, do samodoskonalenia.. Wówczas to w naszej małej Ojczyźnie nie zabraknie ludzi uczciwych, mądrych, odważnych i o szlachetnych sercach. Życzę by Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie kształcił następne pokolenia uczniów z pożytkiem dla całej społeczności".
 
Wszystkim Uczniom z powiatu kolskiego życzymy by zdobywanie wiedzy sprawiało Wam przyjemność.
2022-09-01T12:35:35+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiatowa-inauguracja-roku-szkolnego-20222023- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9edc6bd872e1de65a6d306ace64bb299.jpg
Złożyli ślubowanie na nauczyciela mianowanego https://starostwokolskie.pl/news//zlozyli-slubowanie-na-nauczyciela-mianowanego W dniu wczorajszym 31 sierpnia 2022 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się ślubowanie dwóch nauczycieli z powiatu kolskiego.

Nauczyciele ze Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole  w obecności Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Wicestarosty Sylwestra Chęcińskiego, Sekretarza Powiatu Artura Szafrańskiego, Członków Zarządu Powiatu: Waldemara Banasiaka, Zbigniewa Szareckiego oraz Henryka Tomczaka, Dyrektora ZSE-A w Kole Mieczysława Drożdżewskiego, oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kole Doroty Szkudlarek złożyli ślubowanie na Nauczyciela mianowanego. Powtarzając za Starostą Kolskim słowa ślubowania, nauczyciele z powagą ślubowali rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na koniec dodając słowa: „Ślubuję”

2022-09-01T10:49:32+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zlozyli-slubowanie-na-nauczyciela-mianowanego https://starostwokolskie.pl/uploads/news/2217299e178002974a87ea1278a7205a.jpg
Witowo - remont drogi https://starostwokolskie.pl/news//witowo---remont-drogi 30.08.2022 odebrano kolejny w tej kadencji etap remontu drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo. 2022-09-01T10:23:45+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//witowo---remont-drogi https://starostwokolskie.pl/uploads/news/dbb044dc267a4f97fd8515cfdb5711f0.jpg Powiatowo - Gminno - Parafialne Święto Plonów 2022 https://starostwokolskie.pl/news//powiatowo---gminno---parafialne-swieto-plonow-2022 Tegoroczne Święto Plonów Powiat Kolski obchodził z Gminą Koło 28 sierpnia br. w miejscowości Sokołowo na terenie boiska Szkoły Podstawowej im. Idei Olimpijskiej. Dożynki to czas dziękczynienia za zebrane plony i wspólnego świętowania tego jakże uroczystego dnia.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęliśmy korowodem, który prowadził Dowódca uroczystości - druh Henryk Marczewski - Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Koło. Korowód tworzyli: Gminna Orkiestra Dęta Wrząca Wielka, delegacje ze sztandarami  Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Koło, delegacje z darami płodów ziemi z gmin powiatu kolskiego oraz sołectw z terenu gminy Koło, Zespół ludowy „Kiełczewianki”, Starostowie Dożynek: Starościna Renata Szczepaniak i Starosta Lucjan Rogaś, Gospodarze Dożynek Starosta Kolski Robert Kropidłowski oraz Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński, Kapłani, zaproszeni goście, przedstawiciele Szkoły Podstawowej  w Sokołowie wraz z uczniami oraz rolnicy  z rodzinami bez których nie miałoby sensu świętowania tego dnia. Po dotarciu korowodu dożynkowego na miejsce odśpiewany został hymn państwowy po czym rozpoczęła się Msza św. Polowa  celebrowana przez ks. kan. Aleksandra Rybczyńskiego Proboszcza Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu oraz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Białkowie Kościelnym, ks. Marcin Sadownik Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba we Wrzącej Wielkie oraz ks. Marcin Budkiewicz Proboszcz Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach, który wygłosił homilię. W czasie Eucharystii dziękowaliśmy za zebrane plony. Podczas Ofiarowania Starostowie Dożynek złożyli na ręce Kapłana chleb - dar płodów ziemi, zaś Poseł na Sejm RP Leszek Galemba wraz z Małżonką nieśli ampułki z wodą i winem. Po zakończonej Eucharystii Starostowie Dożynek  przekazali chleb dożynkowy Gospodarzom. Po pokrojeniu poświęconego chleba przez Gospodarzy Dożynek poproszono na scenę Posła na Sejm Leszka Galembę i ks. kan. Aleksandra Rybczyńskiego by wspólnie poczęstować nim wszystkich zgromadzonych. Po obrzędzie dzielenia chlebem Starosta Kolski Robert Kropidłowski oraz Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński podziękowali przede wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę, zaproszonym gościom, uczestnikom za przybycie oraz wszystkim tym którzy mieli swój wkład w przygotowanie tegorocznych dożynek. Swoją wdzięczność rolnikom wyrazili Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ryszard Bartosik, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, który to odczytał list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Radna Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman, Radny Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek. Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmana reprezentował Dyrektora Biura Poselskiego Joanna Lachowicz. Listy okolicznościowe przekazali: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniew Dolata, Wojewoda Wielkopolski – Michał Zieliński, Starosta Koniński – Stanisław Bielik, Wójt Gminy Kramsk – Andrzej Nowak. Przedstawiciele gmin z powiatu kolskiego oraz przedstawiciele sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy koło za przygotowanie pięknych wieńców i chlebów dożynkowych otrzymali od Gospodarzy Dożynek symboliczne podziękowania. W czasie dożynek odbyło się przekazanie sprzętu strażackiego dla OSP Ochle i OSP Wrząca Wielka. Jak co roku w czasie dożynek odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”. Laureatami IV edycji konkursu zostali:  Jolanta i Marek Pochylscy, którzy zdobyli I miejsce oraz  wyróżnieni:  Zenon Idczak, Andrzej Kaniewski oraz Zbigniew Sewasciukiewicz. Nagrody laureatom wręczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole Michał Wróblewski, Radny Powiatu Kolskiego Łukasz Królasik, Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Kole Monika Banasiak, Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt lek. wet. Dominika Bender oraz sponsor nagród Prezes Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie Grzegorz Fiałkowski. Po części oficjalnej nastąpiły występy artystyczne Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie, Zespołu Ludowego „Kiełczewianki”, Zespołu wokalnego „Effatha” z Chwalborzyc, Zespołu muzycznego „Equtor” oraz Gwiazdę disco polo „Massimo”. Zabawę taneczną poprowadzili DJ Seba i DJ Maniek. W czasie dożynek świętujący mogli częstować się pyszną strażacką grochówką, która przygotowała  OSP Koło nad Wartą, pysznościami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Koło. Stoiska wystawowe firm: Kopalnia Soli w Kłodawie, Firma  "AGRONAS", Firma "KHBC", Koło Pszczelarzy w Kole  
i instytucji z powiatu kolskiego: Powiatowa Policja w Kole, Państwowa Straż Pożarna w Kole, KRUS w Kole, Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kole, WODR w Poznaniu swoją obecnością wzbogaciły dożynki. Na dzieci czekały dmuchańce oraz animacje. Jesteśmy wdzięczni Rejonowemu Odziałowi PCK w Kole oraz OSP Koło nad Wartą za pomoc przedmedyczną.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony mile czas. 

2022-08-31T21:15:25+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiatowo---gminno---parafialne-swieto-plonow-2022 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c84fc10da9f7d2357218dbc702b6b92e.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-64 Zjawisko: upał - 2 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed upałem (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 12:00 dnia 26.08.2022 do godz. 20:00 dnia 27.08.2022. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2022-08-25T12:52:38+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-64 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ccb4932e751a53e8e323137febf01475.jpg
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 62 wydanego o godz. 05:46 dnia 23.08.2022 https://starostwokolskie.pl/news//zmiana-ostrzezenia-meteorologicznego-nr-62-wydanego-o-godz-0546-dnia-23082022 Burze z gradem - 2 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed burzami z gradem - 2 stopień zagrożenia na obszarze powiatu kolskiego od godz. 12:49 dnia 23.08.2022 do godz. 24:00 dnia 23.08.2022. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji opadów możliwe 50 mm oraz porywy wiatru do 70km/h, punktowo do 80 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2022-08-23T13:30:37+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zmiana-ostrzezenia-meteorologicznego-nr-62-wydanego-o-godz-0546-dnia-23082022 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/21bd50734774ead015b7c4ec0db0e339.jpg
Rzeka Ner nie stwarza już zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt https://starostwokolskie.pl/news//rzeka-ner-nie-stwarza-juz-zagrozenia-dla-zdrowia-i-zycia-ludzi-i-zwierzat Wojewoda Wielkopolski cofnął ograniczenia w korzystaniu z rzeki Ner

W związku z unormowaniem się sytuacji na rzece Ner w zakresie parametrów fizyko-chemicznych wody oraz przywróceniem ekosystemu do stanu pierwotnego, zgodnie z ustaleniami jakie zapadły na wspólnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole, Wojewoda Wielkopolski cofnął rekomendacje ograniczające korzystanie z rzeki Ner, wydane w dniu 13 sierpnia 2022 r. w zakresie:

 • wystrzegania się kąpieli w rzece Ner,
 • powstrzymania się od wszelkich innych aktywności rekreacyjnych w bliskim sąsiedztwie rzeki,
 • wstrzymania się od połowu ryb na skażonym odcinku rzeki Ner,
 • niestosowania wody rzecznej do nawadniania pól i pojenia zwierząt.

Obecna sytuacja, według opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno ludzi, jak i zwierząt przebywających w pobliżu rzeki Ner i korzystających z jego wód.

Analizy próbek wykonane przez inspekcję ochrony środowiska, inspekcję weterynaryjną oraz inspekcję sanitarną nie wskazują na obecność w wodzie, jak i w rybach podwyższonych norm rtęci, innych metali ciężkich, pestycydów czy substancji ropopochodnych.

Na podstawie stanu faktycznego i wyników badań należy wskazać, że przyczyną śnięcia ryb nie były zanieczyszczenia chemiczne rzeki. W związku z tym zachodzi największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska tzw. przyduchy, ponieważ stwierdzono bardzo niską zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie. Analiza badań wskazuje na wystąpienie naturalnego zjawiska wywołanego wysoką temperaturą i niskim stanem wód.

 

2022-08-19T10:52:55+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//rzeka-ner-nie-stwarza-juz-zagrozenia-dla-zdrowia-i-zycia-ludzi-i-zwierzat https://starostwokolskie.pl/uploads/news/09db88a88db7d56779266c13ce0bc12a.JPG
Powiat Kolski buduje w gm. Chodów https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-buduje-w-gm-chodow Kolejna w dniu wczorajszym 16 sierpnia br. uroczystość oddania inwestycji drogowej odbyła się tym razem w gminie Chodów. Oficjalnie przekazana została dziś do użytku inwestycja pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów”, której koszt wyniósł 2 824 236,13 zł.

Należy również i tutaj dodać, że Powiat Kolski pozyskał na realizacje tej inwestycji dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1 911 391,09 zł. Inwestycja ta była realizowana wspólnie z samorządem gminy Chodów, którego udział finansowy wyniósł ponad 365 tys. zł, natomiast środki jakie Powiat Kolski przeznaczył z swojego budżetu to ponad 547 tys. zł.   
Długość przebudowanego odcina wyniosła 2,197km, a w ramach inwestycji wykonano m.in. poszerzenie nawierzchni jezdni do 6 m, ciąg pieszo - rowerowy o długości 1147 m oraz zamontowano również radarowy wyświetlacz prędkości.
W uroczystości oddania drogi do użytku uczestniczyli Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, powiat kolski reprezentowali Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wicestarostą Sylwestrem Chęcińskim, Skarbnikiem Powiatu Zygmuntem Sołtysiakiem, Członkowie Zarządu Powiatu Waldemar Banasiak i Zbigniew Szarecki oraz Radni Rady Powiatu Jarosław Sobański i Rafał Ławniczak, a także dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa. Gminę Chodów reprezentował Wójt Gminy Marek Kowalewski z Przewodniczącym Rady Gminy Romanem Olczykiem wraz z radnymi. Swoją obecnością zaszczycił również Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie Grzegorz Fiałkowski.   
Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Koła, a nad całością jej realizacji czuwała powiatowa jednostka realizująca projekt, czyli Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

2022-08-18T09:36:25+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-buduje-w-gm-chodow https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c0234f1b39682ff98d1703228a212b01.jpg
Kolejna duża inwestycja w powiecie zakończona https://starostwokolskie.pl/news//kolejna-duza-inwestycja-w-powiecie-zakonczona W dniu wczorajszym 17 sierpnia br. na terenie gminy Przedecz odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka - etap 1”.

Powiat Kolski zakończył kolejną dużą inwestycję drogową, której koszt wyniósł blisko 5,8 mln zł. Inwestycja ta była realizowana wspólnie z samorządem gminy Przedecz, którego udział finansowy wyniósł ponad 800 tys. zł, natomiast środki jakie Powiat Kolski przeznaczył z swojego budżetu to 1,2 mln zł.   
Należy dodać, że na realizacje inwestycji Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 738 247,54 zł.
Długość przebudowanego odcina w ramach etapu pierwszego wyniosła 3,35 km. W ramach inwestycji wykonano m.in. poszerzenie nawierzchni jezdni do 6 m, wybudowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m w Przedczu, powstały przystanki autobusowe z peronami dla podróżnych a także wykonane zostały zjazdy na pobliskie posesje. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostały, również dwa radary prędkości.
W uroczystości oddania drogi do użytku uczestniczyli Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, powiat kolski reprezentowali Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wicestarostą Sylwestrem Chęcińskim, Członkiem Zarządu Powiatu Waldemarem Banasiakiem oraz Radnym Rady Powiatu Jarosławem Sobańskim, a także dyrektorem PZD w Kole Grzegorzem Kujawą. Gminę Przedecz reprezentował Burmistrz Miasta Witold Siwiński. Na uroczystości pojawili się również mieszkańcy gminy, którzy nie kryli zadowolenia z nowej inwestycji jaka pojawiła się przed ich domami.   
Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Koła, a nad całością jej realizacji czuwała powiatowa jednostka realizująca projekt, czyli Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

2022-08-18T09:31:38+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//kolejna-duza-inwestycja-w-powiecie-zakonczona https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bd0e817adf34eab958db73fe0630cc6f.jpg
Uwaga! Zanieczyszczona woda w Nerze. https://starostwokolskie.pl/news//uwaga-zanieczyszczona-woda-w-nerze Uwaga! Zanieczyszczona woda w Nerze. Nie wchodź do wody i nie korzystaj z niej. Nie jedz i nie łów ryb. Śledź komunikaty.

W związku z ujawnieniem w dniu 13 sierpnia 2022 r. na rzece Ner na odcinku przebiegającym przez powiat kolski śniętych ryb, ze względu na brak aktualnej wiedzy o przyczynach tego śnięcia (są one przedmiotem badań) Wojewoda Wielkopolski wraz ze Starostą Kolskim rekomendują wszystkim mieszkańcom powiatu kolskiego zachowanie ostrożności, w tym w szczególności:

 • wystrzeganie się kąpieli w rzece Ner,
 • powstrzymanie się od wszelkich innych aktywności rekreacyjnych w bliskim sąsiedztwie rzeki,
 • wstrzymanie się od połowu ryb na skażonym odcinku rzeki Ner,
 • niestosowanie wody rzecznej do nawadniania pól i pojenia zwierząt,
 • stosowanie się do bieżących komunikatów służb.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole

 

2022-08-14T11:01:22+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//uwaga-zanieczyszczona-woda-w-nerze https://starostwokolskie.pl/uploads/news/28a3e9538f36fbc535131e26d184ef58.jpg
Wyrazy najszczerszego współczucia https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-najszczerszego-wspolczucia 2022-08-11T15:33:00+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-najszczerszego-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/7bfd34ae9d79d00bacb9ad4d65ba842d.jpg BEZPŁATNE BADANIE USG AORTY BRZUSZNEJ https://starostwokolskie.pl/news//bezplatne-badanie-usg-aorty-brzusznej Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej, które odbędzie się w dniu 28.10.22r. w Kole, w Szpitalu, na ul. Poniatowskiego 25.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:

- telefonicznie: 503 075 095

- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

2022-08-10T10:36:05+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//bezplatne-badanie-usg-aorty-brzusznej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9422250f2565d6e676ac848258a9c612.png
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-51 Zjawisko: upał - 2 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed upałem (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2022-08-03T12:57:10+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-51 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f12e52f8531aaed91f1ac06c15725ee2.jpg
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-50 Intensywne opady deszczu - 2 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu (2 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 14:00 dnia 30.07.2022 do godz. 20:00 dnia 31.07.2022. Suma opadów prognozowana dla okresu od 14:00 30.07 do 14:00 31.07 wynosi od 50 mm do 90 mm, dla okresu od 14:00 31.07 do 20:00 31.07 - od 15 mm do 25 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2022-07-29T21:41:45+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-50 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a728f20aeb1a4202802417fe09693f70.jpg
Sekretarz Powiatu z odznaczeniem Prezydenta RP https://starostwokolskie.pl/news//sekretarz-powiatu-z-odznaczeniem-prezydenta-rp Miło nam Państwa poinformować, że 26 lipca 2022 r. Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska za zasługi dla Samorządu odznaczyła Sekretarza Powiatu Kolskiego Artura Szafrańskiego SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2022-07-28T12:58:35+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//sekretarz-powiatu-z-odznaczeniem-prezydenta-rp https://starostwokolskie.pl/uploads/news/146eea94031a155afebe4b26b4a5487a.jpg 100 – lecie OSP w Białkowie Kościelnym https://starostwokolskie.pl/news//100-–-lecie-osp-w-bialkowie-koscielnym 16 lipca 2022 r. w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z udziałem druhów z OSP Białków Kościelny i ich rodzin odbyła się msza św. w intencji 100. Rocznicy powstania tej białkowskiej jednostki.

Mszę św. celebrował  ksiądz proboszcz Stanisław Cyl. W trakcie mszy poświecił on figurkę św. Floriana  przekazaną  przez Samorząd Gminy Kościelec. Poczet sztandarowy tworzyli: Kacper Ćwiek, Leszek Góralczyk, Jan Kiciński. Już po mszy św. na miejscowym cmentarzu parafialnym zapalono znicze na grobach zmarłych w minionych latach druhów. Już przy remizie   druhowie Mirosław Bartosik, Józef Góralczyk, Szymon Sobolewski i Mateusz Biernat  na jej ścianie w specjalnej oszklonej gablocie umieścili poświęconą figurkę  św. Floriana. Obecny na tej uroczystości Członek Zarządu Wojewódzkiego  ZOSP RP w Poznaniu Ryszard Kasiorek dokonał dekoracji  sztandaru jednostki złotym Znakiem Związku. Dowódcą obchodów 100 – lecia OSP w Białkowie Kościelnym był  k-dt Gminny ZOSP RP w Kościelcu Marek Straszewski  a honorowym gościem był prezes ZG ZOSP RP w Kościelcu Józef Pacholski.

A zaczęło się tak....

Była niedziela 16 lipca 1922 roku ,kiedy to zebrali się mieszkańcy Białkowa i Leszcz ( gmina Kościelec) żeby założyć  Ochotniczą Straż Pożarną w Białkowie Kościelnym, na co też przystano jednomyślnie .Zaraz też wybrano zarząd straży. Prezesem został jednogłośnie ksiądz Józef Zagner, wiceprezesem Walenty Banak, naczelnikiem Feliks Wituła ,sekretarzem Józef Grzymski, skarbnikiem Andrzej Jarecki.....czytamy zapis w kronice jednostki....Przed pałacem w Kościelcu zorganizowano majówkę wraz z loterią fantową. Pozwoliło to na zakup wszystkim członkom mundurów i czapek już w pierwszym roku działalności. Przyszedł czas ażeby pomyśleć o budowie remizy strażackiej. Z pomocą przyszedł członek OSP Józef Szymański ,który ofiarował plac pod budowę. W  1923 roku naczelnik Józef Wituła zrobił wóz strażacki nie biorąc za niego zapłaty. Wóz ten był użytkiem dla straży ponad 40 lat. W roku 1924 przystąpiono do budowy remizy. W roku 1925 wybrano nowy zarząd spowodowany odejściem z parafii księdza proboszcza a zarazem prezesa straży. Wybrano nowy zarząd , Prezesem został Andrzej Jarecki, wiceprezesem Feliks Wituła ,naczelnikiem Czesław Sochacki ,sekretarzem Józef Siwek a gospodarzem Józef Szymański. W 1927 roku założono grupę teatralną która dawała dwa razy w roku przedstawienia. Opiekę nad nią sprawował Jan Łukasik. W roku 1931 wybrano nowy zarząd .Prezesem został ksiądz Antoni Samulski ,wiceprezesem Stanisław Góralczyk ,naczelnikiem Władysław Wróblewski, sekretarzem Wacław Maciejewski, skarbnikiem Józef Siwek a gospodarzem Czesław Szymański .W roku 1933 po odejściu księdza Samulskiego z parafii nowym prezesem został Feliks Borucki. Po drugiej wojnie światowej  reaktywację jednostki OSP w Białkowie Kościelnym podjęto dopiero na przełomie lat 1945/1946. Wybrano nowy zarząd a na jego czele stanął ksiądz Józef Niedzielski. Naczelnikiem Władysław Wróblewski, sekretarzem Władysław Szymański, skarbnikiem Edmund Kokociński zaś gospodarzem Czesław Szymański. Ze względów politycznych ksiądz Józef Niedzielski musiał ustąpić a jego miejsce zajął Edmund Kokociński. W tym też okresie  zaczęto doposażać strażnicę. Pozyskano sikawkę ręczną, bosaki i drabiny. Popularne stały się imprezy z dochodami na zakup sprzętu i rozbudowę strażnicy.
W 1956 nastąpiły zmiany w składzie zarządu jednostki  sekretarza objął Stanisław Banak a skarbnikiem został Józef Mielczarek. W roku 1968 dokonano kolejnej zmiany w składzie zarządu. Prezesem wybrano Feliksa Góralczyka, wiceprezesem Zdzisława Tomczyka, naczelnikiem Stanisława Szymańskiego ,sekretarzem Zygmunta Wróblewskiego, skarbnikiem Kazimierza Wróblewskiego a gospodarzem  Czesława Szymańskiego.  Rok 1978 przyniósł kolejne zmiany w składzie Zarządu OSP w Białkowie Kościelnym. Prezesem został Zdzisław Tomczyk, wiceprezesem Feliks Góralczyk ,naczelnikiem Stanisław Szymański, sekretarzem Stanisław Bartoszek, skarbnikiem Leszek Góralczyk,  gospodarzem Leszek Bartkowski. Nowy zarząd z organizowanych zabaw i imprez rozrywkowych  wyremontował dach na remizie , wymienił belki i kozły a także założył nową podłogę na sali tanecznej. Powstała 16 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 1984 udało się nabyć samochód bojowy marki  ŻUK na którego zakup w kwocie 674 tys. zł. strażacy z Białkowa pozyskali sami.  2 lutego 1991 r. na walnym zebraniu  sprawozdawczo - wyborczym ponownie prezesem wybranym został Zdzisław Tomczyk. A w skład zarządu weszli Wiceprezes Jan Bartkowski, naczelnik Ryszard Żurawik, skarbnik Leszek Góralczyk, sekretarz Henryk Stefaniak oraz gospodarz Zbigniew Łukasik. Komisji rewizyjne przewodził Jan Kostrzewa..

28 lipca 2000 roku w wypadku samochodowym zginął prezes Zdzisław Tomczyk. Dokonano wtedy ( 13 .01. 2001 r.) zmian w zarządzie jednostki. Prezesem wybrano Józefa Góralczyk, wiceprezesem Ryszarda Borysiewicza, naczelnikiem został Ryszard Żurawik, jego zastępcą   Roman Mańka ,skarbnikiem Leszek Góralczyk, sekretarzem Henryk Stefaniak ,gospodarzem Henryk Zielecki. A szefem komisji rewizyjnej Stanisław Szymański i członkami Lesław Szymański oraz Dariusz Dobroszewski.

11 lutego 2006 r. kolejne wybory w OSP Białków Kościelny. nowym prezesem został wybranym Henryk Stefaniak , wiceprezesem Ryszard Borysiewicz, w-ce prezesem / naczelnikiem Mirosław Bartosik, zastępcą naczelnika Daniel Dużyński ,skarbnikiem Leszek Góralczyk, sekretarzem Andrzej Stefaniak, gospodarzem Stanisław Szymański, Natomiast komisję rewizyjna tworzyli  Lesław Szymański, Artur Wojciechowski i Piotr Kaczmarek. 5 marca 2011 r. na walnym zebraniu wybrano zarząd w składzie : prezes Daniel Dużyński, w-ce prezes / naczelnik Mirosław Bartosik, skarbnik Leszek Góralczyk, sekretarz Andrzej Stefaniak, gospodarz Stanisław Szymański. 1 maja 2013 roku wraz z obchodami gminnymi Dnia Strażaka druhowie z Białkowa Kościelnego obchodzili swoje 90 lecie. 6 lutego 2016 r. wybrano nowy zarząd jednostki . Prezesem został Mirosław Bartosik,  wice prezesem /naczelnikiem  Kacper Ćwiek ,sekretarzem Andrzej Stefański ,skarbnikiem Leszek Góralczyk, gospodarzem Damian Kostrzewa. Komisje rewizyjna w składzie Lesław Szymański, Piotr Kaczmarek, Dariusz Dobroszewski. Obecny Zarząd ukonstytuował się 10 lipca 2021 r.  w składzie : prezes Mariusz Stefański, naczelnik Kacper Ćwiek, sekretarz Daniel Dużyński, skarbnik Leszek Góralczyk, gospodarz Patryk Janicki. Komisja rewizyjna Piotr Kaczmarek, Łukasz  Błaszczyk, Dariusz Dobroszewski.

źródło tekstu i fot.: Ryszard Borysiewicz

2022-07-20T13:28:46+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//100-–-lecie-osp-w-bialkowie-koscielnym https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8f6cf44ae6b7eaa68e832fb1c2e82eef.JPG
Odbiór wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Ochle - Lubiny https://starostwokolskie.pl/news//odbior-wyremontowanego-odcinka-drogi-powiatowej-ochle---lubiny W dzisiejszy poranek 19 lipca 2022 roku, odbioru końcowego robót drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle - Lubiny dokonali: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Mariusz Kozajda, Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński - Wójt Gminy Koło , Inspektor Nadzoru Janusz Stacherski, Przedstawiciel wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole oraz Dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa. 2022-07-19T10:05:05+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//odbior-wyremontowanego-odcinka-drogi-powiatowej-ochle---lubiny https://starostwokolskie.pl/uploads/news/0674e2a46f5dc8c10bebc18740062b15.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-47 Burze z gradem - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed burzami z gradem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 13:00 dnia 16.07.2022 do godz. 20:00 dnia 16.07.2022. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 15 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2022-07-16T08:25:00+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-47 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a20c44ad3f4002862061acd77fd6862b.jpg
Obchody Święta Policji w Wielkopolsce https://starostwokolskie.pl/news//obchody-swieta-policji-w-wielkopolsce Podczas dzisiejszych tj. 15 lipca 2022 roku Obchodów Święta Policji w Wielkopolsce, które odbywają się w Poznaniu Starosta Kolski Robert Kropidłowski odznaczony został BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLICJI. 2022-07-15T14:49:51+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//obchody-swieta-policji-w-wielkopolsce https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c6c2d36f88d0f964c3f17547e193ca77.jpg Powiat Kolski otrzyma 1,96 mln zł https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-otrzyma-196-mln-zl- Powiat Kolski otrzyma 1,96 mln zł dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD Na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów”.

Przewidywana wartość inwestycji – 2.000.000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków – 1.960.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego – 40.000,00 zł

2022-07-15T09:10:39+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-otrzyma-196-mln-zl- https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e98a13b0ce46a0065f3f3c5b9f291b03.png
AKTY POWOŁANIA DLA KOMENDANTA ORAZ JEGO ZASTĘPCY https://starostwokolskie.pl/news//akty-powolania-dla-komendanta-oraz-jego-zastepcy W poniedziałek, 11 lipca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz I Zastępcy.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka w obecności zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników policji wręczył rozkazy personalne mł. insp. Jackowi Brzęckiemu oraz podinsp. Przemysławowi Czarneckiemu, którzy dotychczas pełnili obowiązki na wymienionych stanowiskach.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu nadinsp. Piotrowi Mące przez dowódcę uroczystości, odczytano rozkaz personalny, podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, o powołaniu z dniem 11 lipca 2022 roku, na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Jacka Brzęckiego. Komendant Jacek Brzęcki przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek o objęciu stanowiska.

Następnie akt powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole otrzymał podinsp. Przemysław Czarnecki.

W dalszej części uroczystości mł. insp. Jacek Brzęcki podziękował za okazane mu zaufanie i powołanie go na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole. Podkreślił, że swoje obowiązki będzie wykonywał sumiennie i z poświęceniem oraz dołoży wszelkich starań aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kolskiego. Komendant przekazał wyrazy wdzięczności przybyłym gościom za bardzo dobrą współpracę oraz wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym kolskiej jednostki za wzorowe i rzetelne wykonywanie obowiązków.

Serdeczne życzenia i gratulacje na ręce Komendanta oraz jego Zastępcy złożyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Kole oraz policjantki, policjanci i pracownicy cywilni komendy a także obecny na uroczystości nadinsp. w stanie spoczynku Jarosław Rzymkowski, który w latach 2006-2011 piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole.

źródło tekstu: KPP Koło

2022-07-12T14:57:00+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//akty-powolania-dla-komendanta-oraz-jego-zastepcy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/718edbe950212baeacd0309db16a7332.jpg
Uczcili Pamięć Ofiar Rzezi Wołyńskiej https://starostwokolskie.pl/news//uczcili-pamiec-ofiar-rzezi-wolynskiej 11 lipca 2022 roku, w 79.rocznicę Rzezi Wołyńskiej Poseł na Sejm RP Leszek Galemba wraz ze Starostą Kolskim Robertem Kropidłowskim i Sekretarzem Powiatu Arturem Szafrańskim minutą ciszy oraz zapaleniem symblicznego znicza pod tablicą znajdującą się na ścianie Kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kole uczcili Pamięć kilkuset tysięcy Polaków Rodaków z Kresów Wschodnich Ofiar Rzezi Ukraińskiej w latach 1941-1947. 2022-07-12T09:19:05+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//uczcili-pamiec-ofiar-rzezi-wolynskiej https://starostwokolskie.pl/uploads/news/903b647d341cd1557facbe126dd7b995.jpg "AKTYWNA TABLICA 2022 - 2024" https://starostwokolskie.pl/news//aktywna-tablica-2022---2024 W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Cieszymy się niezmiernie, że wśród rekomendowanych szkół do otrzymania wsparcia w ramach programu: "Aktywna Tablica 2022 - 24" znalazły się szkoły dla których organem prowadzącym jest POWIAT KOLSKI. Należą do nich:

 1. Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Kole, które otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 14 000,00 zł.
 2. Branżowa Szkoła I stopnia, która otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 14 000,00 zł.
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Mikołaja w Kole z wsparciem finansowym w wysokości 35 000,00 zł.

 

 

2022-07-08T15:33:34+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//aktywna-tablica-2022---2024 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/203d7f02dbc57cb29e90a8f017381fd1.png
Końcowy odbiór robót drogowych w gminie Kłodawa https://starostwokolskie.pl/news//-koncowy-odbior-robot-drogowych-w-gminie-klodawa W dzisiejszy przedpołudnie 7 lipca 2022 roku odbył się odbiór zakończonych robót związanych z zadaniem pn. "Remonty bieżące w gminie Kłodawa" - etap I.

Remonty bieżace w gminie Kłodawa podzielono na 2 części:

 1. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa Dzióbin."
 2. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej 263 do granicy gminy."
W końcowym odbiorze robót drogowych uczestniczyli: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Burmistrz Kłodawy Piotr Michalak, Inspektor Nadzoru Janusz Stacherski, Przedstawiciel PRDM S.A. w Kole Tomasz Cieślak oraz Zastępca Dyrektora PZD w Kole Anna Orchowska.
Wszystkim podróżującym życzymy bezpiecznej jazdy.☺️
 
 
fot. Urząd Miasta i Gminy Kłodawa
2022-07-07T14:56:37+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//-koncowy-odbior-robot-drogowych-w-gminie-klodawa https://starostwokolskie.pl/uploads/news/8e3cf29d20ead46b4ed25af0af1e2792.JPG
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU https://starostwokolskie.pl/news//informacja--o--wyniku--przetargu Informacja o wyniku przetargu nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kiejsze, gmina Babiak.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 czerwca 2022 roku  w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbył się I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa,  położonej w miejscowości Kiejsze, gmina Babiak, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/2,  ark. m. 1 o pow. 0,50 ha, ujawnionej  w księdze wieczystej nr KN1K/00004370/3.

Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona jedna  osoba, która wpłaciła wadium w kwocie 2 850,00 zł.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  28 500,00 zł, 

-  cena  osiągnięta w przetargu   -  28 800,00  zł.

Cenę tą zaproponował Pan Jakub Urbański i został Nabywcą  przedmiotowej  nieruchomości.

2022-07-06T15:08:39+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//informacja--o--wyniku--przetargu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e0e1574568f4d2a140c8aa786245b87c.jpg
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU https://starostwokolskie.pl/news//informacja--o--wyniku--przetargu Informacja o wyniku przetargu nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Zawadka, gmina Olszówka.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości informuję, że  w dniu 28 czerwca 2022 roku  w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 odbył się I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa,  położonej w miejscowości Zawadka, gmina Olszówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 206/1, ark. m. 2 o pow. 0,30 ha, ujawnionej w księdze wieczystej  nr KN1K/00004852/6.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 1 osobę,  która wpłaciła wadium w kwocie 1 500,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  15 000,00 zł.

Uczestnik przetargu nie zgłosił postąpienia, wskutek czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2022-07-06T14:54:42+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//informacja--o--wyniku--przetargu https://starostwokolskie.pl/uploads/news/61a6b08bf19d37373c0a641a93fd7f06.jpg
Dwubój o Puchar Starosty Kolskiego dla dzieci i młodzieży https://starostwokolskie.pl/news//-dwuboj-o-puchar-starosty-kolskiego-dla-dzieci-i-mlodziezy 2 lipca 2022 roku odbył się dwubój o Puchar Starosty Kolskiego.

Na sobotnie przedpołudnie 2 lipca 2022 roku  Starostwo Powiatowe, Muzeum Technik Ceramicznych oraz Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka” zaprosiły młodych mieszkańców Koła jak i z jego okolic do Ośrodka Ligi Obrony Kraju w Kole przy ul. Pułaskiego 8 na  Dwubój Sportowo Obrony o Puchar  Starosty Kolskiego. Tą imprezą ,jego młodzi uczestnicy wraz z opiekunami jak wspomniał kierownik Klubu LOK witając przybyłych powitali tegoroczne wakacje  letnie a także uczcili pamięć pomordowanych ich rówieśników ukraińskich przez rosyjskiego agresora w trwającej obecnie wojnie  na Ukrainie. Na zaproszenie stawiło się wielu chętnych .Zanim rozpoczęli oni rywalizację sportową w strzelaniu  z pneumatyka do tarczy i rzutach granatem F1 do celu poinstruowani zostali przez kierownika Klubu LOK o zachowaniu bezpieczeństwa na strzelnicy , zapoznali się z techniką oddania celnego strzału a także i  celnych rzutów granatem do celu.

Każdy z uczestników oddał po 8 strzałów do tarczy z odległości 10 m. od stanowiska strzeleckiego. W kategorii dziewcząt dobry wynik osiągnęła z 33 pkt. 15 letnia Jessica Kwiatkowski przed swoją siostrą bliźniaczką  Dianą Kwiatkowski 16 pkt.,kolejne miejsce z 15 pkt zajęła 16 letnia Amelia Nowicka .Jednak nie zostały one sklasyfikowane gdyż nie uczestniczyły w kolejnej punktowanej konkurencji ,rzutach granatem. W grupie dziewcząt czwarte miejsce  zajęła 13 letnia Natalia Marciniak.

W grupie chłopców z 46 pkt zwyciężył 13 letni Dominik Grabowski przed 16 letnim Emanuelem Szadkowskim z 42 pkt oraz przed 12 letnim Bartkiem Chęcińskim z 37 pkt. Kolejne miejsca zajęli 11 letni Adam Studziński  z 35 pkt i 11 letni Oliwier Bugaj z 22 pkt. Niezwykle pasjonująca była rywalizacja w grupie juniorów w wieku lat 5 do lat 10. Strzelali oni do tarczy z inną punktacją W grupie dziewcząt strzelaniem i w rzutach granatem  zwyciężyła 8 letnia Kinga Ziemniak osiągając jak na jej wiek b. dobry wynik bo aż w sumie 56 pkt  przed swoją siostrą 10 letnią Aleksandrą Ziemniak z 49 pkt. w grupie chłopców zwyciężył 9 letni Bartosz Marciniak z 52 pkt. W grupie juniorów młodszych z 64 pkt  zwyciężył  8 letni Natan Wojewoda  przed 5 letnim Bruno Bączkowskim  z 62 pkt  oraz przed 5 letnim  Sewerynem Bednarkiem 61 pkt. 5 letni Wojtek Chęciński uzyskał 47 pkt a 7 letni Jakub Bednarek w sumie 42 pkt.

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych za 1,2 i 3 m-ca nagrodzeni zostali pamiątkowymi pucharami .Wszyscy zawodnicy obdarowani zostali upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe  w Kole i dyplomami opracowanymi przez  Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Puchary,nagrody, dyplomy wręczył uczestnikom Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński wspólnie z Andrzejem Kowalskim i Tomaszem Nuszkiewiczem dyrektorem Kolskiego Muzeum. Wspaniałą pizzę ufundowała Restauracja K-2 z Koła a słodkie czereśnie dla dzieci Pani Justyna Wadecka - Bączkowska. Posiłek przygotowała Małgorzata Stężewska . DZIĘKUJEMY !!!
Zawody prowadził Andrzej Kowalski wspierany przez Marcina Bednarka. 
WSZYSTKIM  DZIECIOM  ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WAKACJI.

foto i tekst: Ryszard Borysiewicz

2022-07-05T12:43:12+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//-dwuboj-o-puchar-starosty-kolskiego-dla-dzieci-i-mlodziezy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/35de52d90cca45c8f9518a03c09b7ba3.JPG
Konkurs literacki JA I MOJA RODZINA rozstrzygnięty https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-literacki--ja-i-moja-rodzina-rozstrzygniety Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole chcąc uczcić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który obchodzony jest 30 maja ogłosiło konkurs literacki na wiersz o tematyce rodzinnej pn. "JA I MOJA RODZINA" mający na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu kolskiego. W dniu 4 lipca 2022 roku Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz Sekretarzem Powiatu Arturem Szafrańskim i dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Agnieszką Rusin wręczyli nagrody za najpiękniejsze wiersze o rodzinie. 2022-07-05T10:53:22+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//konkurs-literacki--ja-i-moja-rodzina-rozstrzygniety https://starostwokolskie.pl/uploads/news/c24200575214398bb7eb14f7f1d0ac94.jpg Wyrazy najszczerszego współczucia https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-najszczerszego-wspolczucia 2022-07-05T10:33:39+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-najszczerszego-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/b18dd0e554f476798079c3c23cd349cd.jpg Wyrazy głębokiego współczucia... https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-glebokiego-wspolczucia 2022-07-01T10:27:52+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//wyrazy-glebokiego-wspolczucia https://starostwokolskie.pl/uploads/news/f57f2275ed16966ac01edc2c0f3e29b6.jpg Rolnicy z powiatu kolskiego wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” https://starostwokolskie.pl/news//rolnicy-z-powiatu-kolskiego-wyroznieni-w-ogolnopolskim-konkursie-„bezpieczne-gospodarstwo-rolne” 26 czerwca 2022 roku podczas Wielkopolskiej Biesiady w Gminie Stare Miasto odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji regionalnego etapu XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W imieniu Władz Powiatu Kolskiego nagrody wyróżnionym wręczył Pan Waldemar Banasiak – członek Zarządu Powiatu Kolskiego.
Konkurs jest organizowany przez KRUS od 2003 roku we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Tegoroczna edycja uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W etapie regionalnym tegorocznej XIX edycji konkursu o miano najbezpieczniejszego gospodarstwa rywalizowało 15 gospodarstw z terenu powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.
Komisja konkursowa dokonała wizytacji i oceny gospodarstw, spośród których wytypowała laureatów oraz przyznała wyróżnienia, które otrzymali rolnicy z naszego powiatu.
Wyróżnienia za promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym zostały przyznane:
Państwu Jolancie i Markowi Pochylskim z miejscowości Grabina, gmina Olszówka,
Państwu Iwonie i Dariuszowi Woźniakom z miejscowości Kęcerzyn, gmina Kłodawa,
Państwu Ewie i Wojciechowi Marciniakom z miejscowości Wrząca Wielka, gmina Koło,
Państwu Magdalenie i Mariuszowi Gostyńskim z miejscowości Osiek Wielki, Gmina Osiek Mały.
 
Serdecznie wszystkim laureatom gratulujemy.
2022-06-29T16:19:02+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//rolnicy-z-powiatu-kolskiego-wyroznieni-w-ogolnopolskim-konkursie-„bezpieczne-gospodarstwo-rolne” https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bbba97ceb0798439c84bbea9a813f10a.jpg
POŚMIERTNIE UHONOROWANY WIEŃCZYSŁAW OBLIZAJEK STAROSTA KOLSKI w latach 1998-2018 https://starostwokolskie.pl/news//posmiertnie-uhonorowany-wienczyslaw-oblizajek-starosta-kolski-w-latach-1998-2018 26 czerwca 2022 roku podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego "SKWERU NIEPODLEGŁOŚCI" Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Przewodniczącym Powiatu Kolskiego Markiem Świątkiem w imieniu Władz Powiatu przekazali na ręce pani Marty Oblizajek - synowej śp. Wieńczysława Oblizajka Akt Nadania Tytułu Honorowego "ZA ZASŁUGI DLA POWIATU KOLSKIEGO" oraz statuetkę.

 Na podstawie Uchwały Nr XVIII/128/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego", Rada Powiatu Kolskiego nadała pośmiertnie Panu Wieńczysławowi Oblizajkowi Staroście Kolskiemu w latach 1998-2018 tytuł honorowy "ZA ZASŁUGI DLA POWIATU KOLSKIEGO".

Śp. Wieńczysław Oblizajek pełnił funkcję Starosty Kolskiego przez 20 lat. Przez te wszystkie lata pracy starał się o rozwój powiatu. Pomysłodawcą powstania i rewitalizacji Skweru Niepodległości był właśnie były Starosta. Był człowiekiem oddanym pracy ale przede wszystkim szanującym drugiego człowieka. Niech pamięć o Nim w naszej pamięci nie zginie.

 

 

fot. Kurier Kolski

2022-06-29T15:35:10+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//posmiertnie-uhonorowany-wienczyslaw-oblizajek-starosta-kolski-w-latach-1998-2018 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/e782783f129d9ee0db7fe66cf8ab2efd.jpg
Uroczyste podpisanie umów - DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU COVID https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-podpisanie-umow---dofinansowanie-z-funduszu-covid W dzisiejsze przedpołudnie 29 czerwca 2022 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole odbyło się uroczyste podpisanie przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego oraz Dyrektora SP ZOZ w Kole Iwonę Wiśniewską trzech umów.

Umowy zawarte zostały na:

➡️ dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z przebudową oddziału wewnętrznego,
➡️ przebudowę podjazdu do ZRM oraz przedsionka Izby Przyjęć,
➡️ przebudowę prosektorium wraz z wyposażeniem.
Ww. zadania dofinansowano z Funduszu Covid
Kwota całkowitego dofinansowania wynosi: 1 015 787,00 zł.

2022-06-29T15:13:55+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//uroczyste-podpisanie-umow---dofinansowanie-z-funduszu-covid https://starostwokolskie.pl/uploads/news/bc733358e9a412b824d6dbf8e7579fd4.jpg
Powiat Kolski z dofinansowaniem z Funduszu Rządowego POLSKI ŁAD https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-z-dofinansowaniem-z-funduszu-rzadowego-polski-lad 29 czerwca 2022 roku oprócz podpisania umów w SP ZOZ w Kole, Minister-Członek Rady Ministrów Zbigniew Hoffman wręczył Staroście Kolskiemu Robertowi Kropidłowskiemu planszę z dofinansowaniem dla Powiatu Kolskiego z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych -II edycji na kwotę 13 075 000,00 zł.

Przeszło 13 mln złotych przekazanych zostanie na:
1. Budowę ulicy Toruńskiej w Kłodawie ➡️ 2 850 000,00 zł.
2. Poprawę efektywności energetycznej budynku ZSE-A w Kole ➡️ 4 050 000,00 zł.
3. Przebudowę dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Grzegorzewie ➡️ 6 175 000,00 zł.

2022-06-29T15:09:12+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//powiat-kolski-z-dofinansowaniem-z-funduszu-rzadowego-polski-lad https://starostwokolskie.pl/uploads/news/a30944e6fd34fcb7b3c5280698ec8cac.jpg
Serwis kąpieliskowy https://starostwokolskie.pl/news//serwis-kapieliskowy Informacja o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących w sezonie kąpielowym 2022 r. Komunikat kąpieliskowy nr 9/2022 i nr 10/2022

Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online w Serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie:

https://sk.gis.gov.pl/

Źródło informacji: Państwowa Inspekcja Sanitarna, WCZK Poznań
 

2022-06-28T10:42:34+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//serwis-kapieliskowy https://starostwokolskie.pl/uploads/news/69cd6ec495a26c023f0a962d39669bab.jfif
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-40 Zjawisko: burze z gradem - 1 stopień zagrożenia

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed burzami z gradem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 08:00 dnia 28.06.2022 do godz. 15:00 dnia 28.06.2022. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć okresami silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

 

2022-06-27T17:15:33+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-40 https://starostwokolskie.pl/uploads/news/9003d0cff140171185115d04f05709fd.jpg
Zarząd Powiatu Kolskiego z absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok!!! https://starostwokolskie.pl/news//zarzad-powiatu-kolskiego-z-absolutorium-z-tytulu-wykonania-budzetu-za-2021-rok Radni Powiatu Kolskiego podczas dzisiejszej LIV sesji Rady Powiatu zatwierdzili sprawozdania finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2021 rok i udzieli jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu. 2022-06-24T15:57:38+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zarzad-powiatu-kolskiego-z-absolutorium-z-tytulu-wykonania-budzetu-za-2021-rok https://starostwokolskie.pl/uploads/news/ed4c0347cd09f70a4c18dd2f90529db0.jpg Zarząd Powiatu Kolskiego z wotum zaufania za 2021 rok. https://starostwokolskie.pl/news//zarzad-powiatu-kolskiego-z-wotum-zaufania-za-2021-rok Podczas dzisiejszej LIV sesji Rady Powiatu Kolskiego 24 czerwca 2022 roku, Zarząd Powiatu Kolskiego otrzymał wotum zaufania za 2021 rok. Starosta Kolski Robert Kropidłowski w imieniu Zarządu Powiatu na ręce Naczelników Starostwa Powiatowego w Kole oraz Dyrektorom Jednostek Organizacyjnym w Kole przekazał podziękowania dla wszystkich pracowników za ogrom pracy włożony prawidłowe funkcjonowanie Powiatu Kolskiego. 2022-06-24T14:25:41+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//zarzad-powiatu-kolskiego-z-wotum-zaufania-za-2021-rok https://starostwokolskie.pl/uploads/news/73f56432ae71bf3450e4e9fbd88ebfbc.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39 - odwołanie https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-39---odwolanie Zjawisko: upał - 1 stopień zagrożenia. Zjawisko zakończyło się.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu ostrzega przed upałem (1 stopień zagrożenia) na obszarze powiatu kolskiego od godz. 12:00 dnia 24.06.2022 do godz. 20:00 dnia 27.06.2022. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Źródło informacji: IMGW-PIB

2022-06-23T14:38:11+02:00 https://starostwokolskie.pl/news//ostrzezenie-meteorologiczne-nr-39---odwolanie https://starostwokolskie.pl/uploads/news/622591e7fb575aadc710afaa6ad790d4.jpg