Niedziela, 24 Października 2021 r.
Imieniny: Antoniego i Marcina

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA
Dotycząca funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Starostwo Powiatowe w Kole informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2020r. poz. 2232). Powiat Kolski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach której uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacja. Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Natomiast drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz trzeci punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji powierzony została organizacji pozarządowej. Punkty te obsługiwane są przez Adwokatów.
ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
d) nieodpłatną mediację
e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?
1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
MEDIACJA
Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:
a) poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
b) przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;
c) przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
d) przeprowadzi mediację;
e) udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
DLA KOGO DARMOWA MEDIACJA?
Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE OBEJMUJE SPRAW W KTÓRYCH:
• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ , NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE KOLSKIM W 2021 ROKU.

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kole,
ul. Sienkiewicza 21/23,62-600 Koło ( I piętro pokój 109)

Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10.00 - 14.00

Wtorek: 12.00 - 16.00

Środa: 10.00 - 14.00

Czwartek: 12.00 - 16.00

Piątek: 10.00 – 14.00

Porad udzielają radcy prawni oraz adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Adwokacką
 i Okręgową Izbę Radców Prawnych.

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa (pokój nr 5)

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:

Wtorek: 10.00 - 14.00

Piątek: 10.00 - 14.00

Porad udzielają adwokaci

 

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15, 62-620 Babiak (I piętro)

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10.00- 14.00

Czwartek: 10.00-14.00

Porad udzielają adwokaci

 

4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Urzędu Gminy Osiek Mały,
ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały (I piętro)

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:

Środa: 10.00- 14.00

Porad udzielają adwokaci

 

5. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu, ul. 3-ego Maja 4, 62-660 Dąbie (wejście od strony biblioteki).

Punkt Prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:

Wtorek: 10.00 - 14.00

Czwartek: 10.00 - 14.00

Porad udzielają adwokaci

 

6. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w budynku Urzędu Gminny Grzegorzew, ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego l, 62-640 Grzegorzew (parter, pokój nr 11)

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:

Środa: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

Porad udzielają adwokaci

7. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w budynku Urzędu Gminny Kościelec,
ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec (I piętro pok. nr 11)

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10.00- 14.00

UWAGA!!

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku
w godz. Od 8.00 do 15.30 pod numerem :

 

Telefon: (63) 26 17 823  lub  e- mail: npp@starostwokolskie.pl

 

*W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.

Data utworzenia: 31 Styczeń 2020  11:28:42  Ostatnia edycja: 15 Czerwiec 2021  13:50:05  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

Przekazanie wozu bojowego dla OSP Grzegorzew!!!

Dodane:24 Październik 2021  13:22:27  |  Wydarzenia

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA