Powiat Kolski

Treść strony

Aktualności

Wszystkie aktualności Wszystkie aktualności kliknij

Powiat

Fotokod strony 'Powiat'

Reforma administracji publicznej z 1998r. wprowadziła w Polsce czytelny rozdział funkcji władzy publicznej między trzy główne segmenty ustroju administracyjnego państwa: samorząd lokalny (w gminach wiejskich i miejskich oraz powiatach), odpowiedzialny przede wszystkim za zaspokajanie potrzeb miejscowych społeczności;

Starostwo

Fotokod strony 'Starostwo'

Siedziba władz powiatu

STAROSTWO POWIATOWE W KOLE

ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło
woj. wielkopolskie

tel.  +48 63 26 17 836
fax  +48 63 27 25 825


BIURO PODAWCZE tel.+48 63 26 17 841

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

 

POWIAT KOLSKI
NIP: 6662059662   REGON: 311620839

czas pracy urzędu

poniedziałek – piątek

7:30 - 15:30

Komunikaty

Fotokod strony 'Komunikaty'

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w m. Korzecznik, gm. Kłodawa

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 12.05.2016 r.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa poł. w m.Łuczywno gm. Osiek Mały oraz w m.Gąsiorów w gm. Kościelec, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

ogłoszenie Starosty Kolskiego

ogłoszenie

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 3 maja 2016r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 maja 2016 r.  Powiat Kolski jest organizatorem obchodów 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zgodnie z programem uroczystości w godz. od 10:00 do godz. 10:30 odbędzie się przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta Koła, tj. wymarsz sprzed Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Wojciechowskiego i Sienkiewicza w kierunku Ronda Sybiraków, Nowowarszawską  i Mickiewicza do Kościoła Farnego.

W związku z powyższym informujemy o  możliwości wystąpienia utrudnień  w ruchu drogowym podczas przemarszu uczestników pochodu.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dn.19.04.2016 r.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w m. Ostrów Kolonia, gm. Olszówka przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Ogłoszenie o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kobylata i Przybyłów

Starosta Kolski ogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Skarbu Państwa , przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

położonych:

- w miejscowości Kobylata , gm. Kłodawa,

- w miejscowości Przybyłów, gm. Koło.

 

W załączeniu treść ogłoszenia;

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o przetargu ustnym nieruchomości położonej w Policach Koble

Starosta Kolski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Panstwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Police Koble, gm. Kościelec.

W załączeniu treść ogłoszenia:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2016.

Uchwałą nr 0025.64.83.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 marca 2016 r ogłasza sie rozstrzygnięcie i przyznanie wsparcia finansowego z tytułu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2016 na zadania:

- upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,

- zwiększenie aktywności kulturalnej.

Lista podmiotów, którym przyznano wsparcie finansowe w załaczniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

W załaczeniu treść uchwały.

Uchwała nr 0025.64.83.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

W celu poznania opinii mieszkanców Powiatu Kolskiego w sprawie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025, w dniach od 18 marca do 08 kwietnia br będą przeprowadzone konsultacje społeczne.

Szczegółowa informacja w załączeniu

Ogłoszenie

Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego nr4 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu z dnia 07-01-2016 r.

Ostrzeżenie

Darmowa pomoc prawna

DARMOWA POMOC PRAWNA W POWIECIE KOLSKIM

Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Kolskim będą funkcjonowały cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które zostaną zlokalizowane w następujących miejscach.

 

W Powiecie Kolskim funkcjonować będą 4 punkty:

 

 1. W Kole w budynku

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Poniatowskiego 21

Czynny w dniach: Pn. Wt. 9.00-13.00, Śr. 12.00-16.00 oraz Czw. i Pt. 9.00-13.00

 

      2. W Dąbiu w budynku

Urzędu Miasta i Gminy Dąbie, Plac Mickiewicza 1

Czynny w dniach: Pn. Wt. i Czw. 10.00-14.00

W Grzegorzewie w budynku

Urzędu Gminy Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1

Czynny w dniach: Śr. i Pt. 10.00-14.00

 

      3.W Kłodawie w budynku

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1

Czynny w dniach: Pn. 8.00-12.00, Wt. Czw. Pt. 10.30-14.30 oraz Śr. 12.00-16.00

 

     4. W Babiaku w budynku

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Poznańska 24

Czynny w dniach: Pn. Czw. 10.00-14.00

W Kościelcu w budynku

Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3

Czynny w dniach: Wt. Pt. 10.00-14.00

W Osieku Małym w budynku

Urzędu Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1

Czynny w dniach: Śr. 10.00-14.00

 

Punkty nr 1 i 2 prowadzone będą przez adwokatów i radców prawnych, natomiast punkty nr 3 i 4 prowadzone będą przez organizację pozarządową – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.
 

Z darmowych porad będą mogli korzystać:

 • młodzież do 26. roku życia,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • kombatanci, weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgowe Izby Adwokackie i Okręgowe Izby Radców Prawnych. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego w m. Korzecznik, gm. Kłodawa

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego z dn.25.11.2015 r.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Zarząd Powiatu Kolskiego informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 4, art. 15 ust. 1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118, z późn. zm.) informujemy, iż na mocy Uchwały nr 0025.49.64.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 listopada 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Kolskiego dokonał wyboru oferty:

 

Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich

ul. PCK 13

62-500 Konin

 

na realizację zadania z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

 

Kwota przyznana na realizację ww. zadania wynosi 119 892,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote zero groszy).

 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w dniu 19.11.2015 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Silny wiatr

Uwaga - Silny wiatr

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w m. Kobylata w gm. Kłodawa

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w m. Przybyłów, gm. Koło

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w m. Korzecznik w gm. Kłodawa

ostrzeżenie

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w m. Zieleniec, gm. Chodów

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej poł. w m. Dębno Poproboszczowskie, gm. Babiak

Informacja Zarządu Powiatu Kolskiego o przeprowadzeniu i wynikach konsultacji projektu " Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025"

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu " Rocznego programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi..."

Ogłoszenie o zamiarze szczęcia postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości gruntowej polożonej w Kole

Projekt "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025"

Konsultacje społeczne projektu " Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025"

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w m. Przybyłów, gm. Koło dzialka 192/4

ogłoszenie o przetargu

przetarg ustny

Dzień 14-08-2015 dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kolskiego z dnia 21 lipca 2015 r Nr OZ.120.17.2015,

dzień 14 sierpnia 2015 r. jest dziem wolnym od pracy

za przypadający w sobotę - dzień świąteczny - 15 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

W załączeniu treść Zarządzenia

Badania mammograficzne w Powiecie Kolskim

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

 

 • Koło – 1 września przy Hali Sportowej ,ul. Szkolna
 • Babiak – 1 września przy Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotece Publicznej ,ul. Poznańska 2
 • Kłodawa – 2 września przy Urzędzie Miasta, ul. Dąbska 17
 • Osiek Mały – 2 września przy Urzędzie Gminy, ul. Główna 1
 • Grzegorzew – 3 września przy Urzędzie Gminy, pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
 • Kościelec – 3 września przed Urzędem Gminy, ul. Turecka 7/3
 • Dąbie – 4 września przy Ośrodku Zdrowia, ul. 3 Maja 2

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - UPAŁY!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biuro Prognoz Meteorologicznych, Zespół

w Poznaniu, ostrzega przed upałami ,które będą się utrzymywać do dnia 15-08-2015 r.

 

 

 

 

W załączeniu treść komunikatu:

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o przetargach

Starosta Kolski ogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

 

 

W załączeniu treść ogłoszenia:

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - UPAŁY !

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej, Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu ostrzega przed upałami w dniach od 3-08-2015 r. do 9-08-2015.

 

 

W załączeniu treść komunikatu

Kampania Państwowej Inspekcji Pracy - apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

                 Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach kampanii ,,Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" przekazuje apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników  o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

W załączeniu treść apelu oraz strona Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w celu bezpośrdniego apelu : www.poznan.pip.gov.pl

Komunikat ostrzegawczy !

W załączeniu komunikat Instytutu Meteorologicznego w Poznaniu - upały!

Bezpłatne badania laryngologiczne w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów głowy i szyi finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Badania koordynowane są przez Wielkopolskie Centrum Onkologii. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 61 8850 729.
 
 
Badania wykonuje sześć ośrodków w Wielkopolsce:
 
Poznań        
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15        
61-8850 -729        
poniedziałek-piątek 10:00-12:00
 
Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Juraszów 7/19        
790-590-085        
wtorek  17:00-20:00
 
Konin Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45        
63-2404-302        
poniedziałek-piątek 9:00-14:00
 
Piła Szpital Specjalistyczny w Pile
ul. Rydygiera 1        
664-230-439        
poniedziałek 14:00-17:00
 
Leszno        
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
ul. Kiepury 45 
515-932-108        
wtorek i czwartek 9:00-17:00
 
Kalisz        
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
ul. Poznańska 79 
505-525-237        
poniedziałek-piątek 9:00-14:00

W załączeniu szczegóły otrzymanej  informacji

Komunikat ostrzegawczy !

Ostrzeżenie meteorologiczne - Burze z gradem.

 

 

W załączeniu treść komunikatu

„Ćwiczenie RENEGATE”

 

 W dniu 12 maja 2015r. odbędą się ćwiczenia RENEGATE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) oznaczający ogłoszenie alarmu powietrznego – dźwięk modulowany trwający trzy minuty”.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieruchości w miejscowości Kiełczew Smużny IV, gm. Koło.

Starosta Kolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kiełczew Smużny IV, gmina Koło, będącej własnością Skarbu Panstwa.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Ogłoszenie dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Domanin, gm. Dabie.

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wiosennej akcji szczepienia lisów przeciw wściekliżnie.

W załączeniu treść pisma.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Lipie Góry, gm. Babiak.

W załączeniu opis nieruchomości.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Ogłoszenie Starosty Kolskiego dotyczące sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Przybyłów gm. Koło.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z wykazem nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Kolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łączewna, gmina Przedecz będącej własnością Skarbu Państwa, który odbędzie się dnia 11 maja 2015 roku o godz.10.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23. 

W załączeniu treść ogłoszenia.

Informator

 • Opis alternatywny
 • PKP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kole

Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Powiatowy Inspektorat Nadzowu Budowlanego w Kole

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kole

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im St. Staszica w Kościelcu

Zespół Szkół Technicznych w Kole

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole   

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kole

Bursa Szkolna w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole

Dom Pomocy Społecznej w Kole prowadzony przez Siostry ORIONISTKI

Dom Pomocy Społecznej w Kole

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole

Komenda Powiatowa Policji w Kole

Archiwalna strona Powiatu Kolskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.