Starostwo Powiatowego w Kole

Unia Europejska

Treść strony

Aktualności

Wszystkie aktualności Wszystkie aktualności kliknij

Filmy

Fotokod strony 'Filmy'

XVIII sesja Rady Powiatu Kolskiego

następna strona »

Wydarzenia

Fotokod strony 'Wydarzenia'

18 listopada 2019 - Polscy zakładnicy - pierwsze ofiary Lasu rzuchowskiego

15 listopada 2019 - Konferencja Kardiologiczno-Kardiochirurgiczna (Starostwo Powiatowe w Kole)

11 listopada 2019 - Narodowe Święto Niepodległości

Powiat

Fotokod strony 'Powiat'

O powiecie...

Powiat Kolski – powierzchnia 1011 km2, zamieszkuje 88 399 mieszkańców (dane na dzień 31.12.2015 r.). W podziale na gminy administracja powiatu przedstawia się następująco: gmina miejska Koło, trzy gminy miejsko-wiejskie: Dąbie, Kłodawa, Przedecz i siedem gmin wiejskich: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kościelec, Koło, Osiek Mały, Olszówka...

Kontakt

Fotokod strony 'Kontakt'

Siedziba władz powiatu

STAROSTWO POWIATOWE W KOLE

ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło
woj. wielkopolskie

tel.  +48 63 26 17 836
fax  +48 63 27 25 825


BIURO PODAWCZE tel.+48 63 26 17 841

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

                                                      czas pracy urzędu:

                                                           poniedziałek – piątek

                                                                                                                                                                            7:30 - 15:30

E- usługi

Fotokod strony 'E- usługi'

"GEOINFO 7 PORTAL - http://www.powiatkolski.giportal.pl/ - strona współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"

Pomoc prawna

Fotokod strony 'Pomoc prawna'

Uchwała nr 0025.54.73.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim

Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2019.294) Powiat Kolski na mocy wyżej wymienionej ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. w powiecie kolskim funkcjonują cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby mieszkańcy powiatu kolskiego mieli  wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązani do zachowania zasady rejonizacji.

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ( art.4 ust.2 ustawy).

Co obejmuje  nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym  polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:

- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Procedura umawiania wizyt dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o  których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie osobiście, oraz osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) może również zgłosić uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  W uzasadnionych przypadkach, porada może być udzielona poza punktem,  np. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie staroście oświadczenia, o  którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających (oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość).  Zgłoszenie można złożyć w wersji papierowej na adres:


Starostwo Powiatowe w Kole, ul.  H. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło

lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Kole starostwo@starostwokolskie.pl
Po otrzymaniu zgłoszenia Starosta przesyła drogą elektroniczną oświadczenie i dane kontaktowe osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, która porozumiewa się z osobą niepełnosprawną w umówionym terminie.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.